DE

Tod {męski}

volume_up
Für die Kardiologieunerfahrenen: totale Herzblockade bedeutet sicherer Tod.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
Eine Infektion mit O. rhinotracheale kann zu Atemwegserkrankungen und zum Tod führen.
Zakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.
Ventrikuläre Tachykardie / Fibrillation, plötzlicher Tod (siehe Abschnitt 4.4)
Częstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)

Przykłady użycia - "Tod" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanPML führt gewöhnlich zu schwerer Behinderung oder zum Tod (siehe Abschnitt 4.4).
PML zwykle prowadzi do ciężkiej niesprawności lub zgonu (patrz punkt 4. 4).
GermanEine Infektion mit O. rhinotracheale kann zu Atemwegserkrankungen und zum Tod führen.
Zakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.
GermanWas hat der Tod oder die Behinderung so einer Person für wirtschaftliche Konsequenzen?
Jaki jest skutek ekonomiczny śmierci lub kalectwa jednego z pasażerów taksówki?
GermanSchwere Hypoglykämie kann Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle und Tod zur Folge haben.
Ciężka hipoglikemia może spowodować utratę przytomności, drgawki lub zgon.
GermanVentrikuläre Tachykardie / Fibrillation, plötzlicher Tod (siehe Abschnitt 4.4)
Częstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)
GermanWerden diese Symptome nicht behandelt, kann dies zu Organschäden oder zum Tod führen.
Pozostawienie choroby nieleczonej może spowodować uszkodzenie organu, a nawet śmierć.
GermanVentrikuläre Tachykardie / Fibrillation, plötzlicher Tod (siehe Abschnitt 4.4)
Cz stoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła mier (patrz punkt 4. 4)
GermanWie könnten wir uns weniger um etwas sorgen als um etwas, dass nach unserem Tod passiert?
Czym mogli byśmy się mniej przejmować niż tym, co się stanie z nami po śmierci?
GermanDer Tod tritt als Folge von Anoxie durch erhöhte Methämoglobinkonzentrationen auf.
Śmierć spowodowana jest anoksją, która jest wynikiem zwiększenia stężenia methemoglobiny.
GermanEchte Sicherheit ist den Tod akzeptieren, nicht vorzugeben er existiere nicht.
Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, to myślenie o śmierci zamiast udawania, że jej nie ma.
Germanin der Regel innerhalb von 10 Tagen nach Impfung auf und können zum Tod führen.
Objawy podobne do zakażenia wirusem żółtej gorączki, które pojawiają się zwykle w ciągu 10
GermanBlutungen, die zum Tod führen, treten bei etwa 1 von 100 Patienten auf.
Krwawienie, którego skutkiem jest śmierć, występuje u około jednego pacjenta na 100.
GermanUnd was nicht funktioniert ist die Angst vorm Tod, und das wird hauptsächlich verwendet.
A tym, co nie działa, jest strach przed śmiercią, a zwykle tego się używa.
GermanMan befindet sich praktisch jemandem gegenüber, der über Leben und Tod entscheidet.
Siedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
GermanFür die Kardiologieunerfahrenen: totale Herzblockade bedeutet sicherer Tod.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
GermanNach dem Tod von Jan erfährt Els, dass sie in den Niederlanden Sterbegeld beantragen kann.
Po śmierci Jana powiedziano Els, że może starać się o holenderski zasiłek pogrzebowy.
GermanNoch höhere Dosen (725 mg/kg) führten zusätzlich zu Krämpfen und zum Tod.
Podwyższenie dawki do 725 mg na 1 kg m. c. prowadzi do pojawienia się drgawek i śmierci.
GermanIch weiß auch nicht, warum ich das mit meiner Erinnerung an seinen Tod in Verbindung bringe.
Nie wiem czemu, ale gdy myślę o jego śmierci zawsze przychodzi mi to na myśl.
GermanSchwere Hypoglykämien können zu Bewusstlosigkeit und im Extremfall zum Tod führen.
Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci.
GermanDiese kardiovaskulären Ereignisse können lebensbedrohlich sein und zum Tod führen.
Te działania niepożądane sercowo- naczyniowe mogą być groźne dla życia i doprowadzić do śmierci.