"Substrat" po polsku

DE

"Substrat" - polskie tłumaczenie

PL

"substrat" - niemieckie tłumaczenie

volume_up
substrat {m.}
DE

Substrat {nijaki}

volume_up
Substrat
volume_up
substrat {m.}
Mycophenolsäure (UDP-Glucuronyl-Transferase-Substrat):
Kwas mykofenolowy (substrat UDP- glukuronylotransferazy):
Lamivudin-TP wirkt als Substrat für die virale Polymerase des HBV.
Trójfosforan lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.
Indynawir (inhibitor i substrat CYP3A4):
PL

substrat {męski}

volume_up
Kwas mykofenolowy (substrat UDP- glukuronylotransferazy):
Mycophenolsäure (UDP-Glucuronyl-Transferase-Substrat):
Trójfosforan lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.
Lamivudin-TP wirkt als Substrat für die virale Polymerase des HBV.
Indynawir (inhibitor i substrat CYP3A4):
Indinavir (CYP3A4-Hemmer und Substrat):

Przykłady użycia - "Substrat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAprepitant ist ein Substrat, ein moderater Inhibitor und ein Induktor von CYP3A4.
Aprepitant jest substratem, umiarkowanie silnym inhibitorem i induktorem CYP3A4.
GermanTopotecan ist ein Substrat sowohl von ABCB1 (P-Glykoprotein) als auch ABCG2 (BCRP).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P- glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP).
GermanPräklinische Daten haben gezeigt, dass Trabectedin ein Substrat für P-gp ist.
Badania przedkliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
GermanPräklinische Daten haben gezeigt, dass Trabectedin ein Substrat für P-gp ist.
Badania niekliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
GermanTipranavir ist ein Substrat, ein Aktivator und ein Hemmstoff von Cytochrom P450 CYP3A.
Typranawir jest substratem, induktorem i inhibitorem cytochromu P450 CYP3A.
GermanErlotinib ist ein Substrat des Wirkstoff-Transporters P-Glykoprotein.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
GermanSitagliptin ist kein Substrat für den OCT-2, OAT-1 oder PEPT-1/2 vermittelten Transport.
Sitagliptyna nie jest substratem dla transporterów OCT2, OAT1 czy PEPT1/ 2.
GermanDie Plasmakonzentrationen von Cyclosporin A (ein CYP3A4-Substrat) nahmen um ungefähr 50 % ab.
Stężenie cyklosporyny A (substratu CYP3A4) we krwi zmniejszyło się o około 50 %.
GermanEntecavir ist kein Substrat, Inhibitor oder Induktor des CYP450 Enzymsystems.
Metabolizm: entekawir nie jest substratem, inhibitorem ani induktorem układu enzymu CYP450.
GermanIn-vitro- Studien haben gezeigt, dass Paliperidon ein Substrat des P-Glycoprotein (P-Gp) ist.
Badania in vitro wykazały, że paliperydon jest substratem glikoproteiny P (P- gp).
GermanEs wurde keine klinische Wechselwirkungsstudie mit einem CYP2C8-Substrat durchgeführt.
Nie przeprowadzano klinicznego badania interakcji z substratem CYP 2C8.
GermanIn-vitro-Studien zeigten, dass Saquinavir ein Substrat für das P-Glykoprotein (P-gp) ist.
W badaniach in vitro wykazano, że sakwinawir jest substratem dla glikoproteiny P (P- gp).
GermanAprepitant ist ein Substrat und ein dosisabhängiger Inhibitor von CYP3A4.
Aprepitant jest substratem oraz zależnym od dawki inhibitorem CYP3A4.
GermanItraconazol ist ebenso wie Ketoconazol ein potenter Inhibitor sowie ein Substrat von CYP3A4.
Itrakonazol, podobnie jak ketokonazol, jest silnym inhibitorem i substratem dla CYP3A4.
GermanLamivudin-TP wirkt als Substrat für die virale Polymerase des HBV.
Trójfosforan lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.
GermanVoriconazol ist ein CYP2C19-Substrat und CYP3A4- und CYP2C-Inhibitor.
Worykonazol jest substratem CYP2C19 i CYP3A4 oraz inhibitorem CYP2C.
GermanMaraviroc ist ein Substrat des Efflux-Transporters P-Glykoprotein.
Marawirok jest substratem transportera pompy lekowej, P- glikoproteiny.
GermanRitonavir (Ausgeprägter CYP450-Induktor; CYP3A4-Hemmer und -Substrat):
Rytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor oraz substrat CYP3A4):
GermanIn-vitro-Studien haben gezeigt, dass Degarelix kein Substrat für das humane CYP450-System ist.
Badania in vitro wykazały, że degareliks nie jest substratem układu enzymatycznego CYP450.
GermanWeil er heterogen ist, und das ist das perfekte Substrat für die Evolution innerhalb des Krebses.
Ponieważ nowotwory są niejednorodne, a to idealna podstawa dla ewolucji samego nowotworu.

Synonimy (niemiecki) dla "Substrat":

Substrat

Synonimy (polski) dla "substrat":

substrat