DE

stark {przysłówek}

volume_up
Bosentan wird stark (> 98 %) an Plasmaproteine gebunden, hauptsächlich an Albumin.
Bozentan jest silnie związany (> 98 %) z białkami osocza, głównie z albuminami.
Arzneimittel, die stark an Plasmaproteine gebunden sind:
Produkty lecznicze silnie wiążące się z białkami osocza
Efavirenz wird stark (> 99 %) an menschliche Plasmaproteine, überwiegend Albumin, gebunden.
Efawirenz silnie wiąże się z białkami osocza krwi ludzkiej (> 99 %), przede wszystkim z albuminą.
JPEG-Bilder, sind bereits stark komprimiert.
Niektóre typy plików, na przykład obrazy JPEG są już mocno skompresowane.
Das wurde stark verlangsamt, damit Sie die Gelegenheit haben, zu sehen was passiert.
To jest mocno spowolnione, żebyśmy mogli zauważyć, co się dzieje.
Es schneit dort so stark, dass die Anlage fast sofort unter Schnee begraben war.
Śnieg pada tak mocno, że instalacja zaraz była zasypana.

Przykłady użycia - "stark" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Germangespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen (Hyperglykämie).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
GermanVerteilung Aprepitant ist stark an Proteine gebunden, im Durchschnitt zu 97 %.
Dystrybucja Aprepitant w wysokim stopniu – średnio w 97 % – wiąże się z białkami.
GermanBosentan wird stark (> 98 %) an Plasmaproteine gebunden, hauptsächlich an Albumin.
Bozentan jest silnie związany (> 98 %) z białkami osocza, głównie z albuminami.
GermanKarvezide ist bei Patienten mit stark eingeschränkter Leberfunktion nicht indiziert.
Karvezide nie jest wskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.
GermanCoAprovel ist bei Patienten mit stark eingeschränkter Leberfunktion nicht indiziert.
CoAprovel nie jest wskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.
Germanwenig gespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen (Hyperglykämie).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się (hiperglikemia).
GermanWie Muskeln brauchen auch Knochen Bewegung, um stark und gesund zu bleiben.
Kości, tak jak mięśnie, potrzebują odpowiednich ćwiczeń, aby były mocne i zdrowe.
Germanwenig gespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen (Hyperglykämie).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
GermanWenn Sie zu viel Insuman Comb 25 gespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insuman Comb 25 stężenie cukru we
GermanWenn Sie zu viel Insuman Rapid gespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insuman Rapid stężenie cukru we krwi
GermanWenn Ihr Blutzuckerspiegel zu stark abfällt, können Sie bewusstlos werden.
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
GermanEs ist ein stark fokussiertes Produkt und ausschließlich für den Bildungsmarkt.
Jest to wysoce sprofilowany produkt skierowany ściśle na rynek edukacyjny.
GermanDie gleichzeitige Verabreichung anderer stark proteinbindender Wirkstoffe (z.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji
GermanValsartan wird stark an Serumproteine (94– 97 %), vor allem an Albumin, gebunden.
Walsartan w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (94– 97 %), głównie z albuminami.
GermanKein EU-Mitgliedstaat ist stark genug für einen Alleingang im Welthandel.
Żaden kraj UE nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie w handlu światowym.
GermanVerteilung Aprepitant ist stark an Proteine gebunden, im Durchschnitt zu 97 %.
Dystrybucja Aprepitant w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, średnio w 97 %.
GermanStark eingeschränkte Leberfunktion, biliäre Leberzirrhose und Cholestase.
Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, żółciowa marskość wątroby i cholestaza.
Germanwenn Sie stark alkoholisiert sind oder wenn ein Delirium tremens bei Ihnenbesteht.
jeśli pacjent jest zatruty alkoholem lub jest w stanie delirium tremens.
GermanDa Doxazosin stark an Plasmaproteine gebunden wird, ist eine Dialyse nicht indiziert.
Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.
GermanNun, zuerst denke ich, dass wir die heutigen Technologien sehr stark verbessern können.
Przede wszystkim wydaje mi się, że istniejące technologie można wykorzystać lepiej.