"Sozialgesetzbuch" po polsku

DE

"Sozialgesetzbuch" - polskie tłumaczenie

DE

Sozialgesetzbuch {męski}

volume_up
1. Prawo
Sozialgesetzbuch
volume_up
kodeks społeczny {m.}
Sozialgesetzbuch