"voortbrengen" - angielskie tłumaczenie

NL

"voortbrengen" po angielsku

volume_up
voortbrengen {czas. przech.}

NL voortbrengen
volume_up
[bracht voort|voortgebracht] {czasownik}

Vrouwen zouden speciale bescherming moeten genieten -- zij zijn het immers die de volgende generatie voortbrengen en opvoeden.
Women should enjoy special protection, as it is they who bear and bring up the next generation.
Onze wereld zal niets degelijks of duurzaams kunnen voortbrengen als dit doel niet resoluut en met voorrang wordt nagestreefd.
This world will never build anything solid or lasting unless it bears this objective firmly in mind as a major priority.
Net als in Amsterdam in 1997 heeft deze pretentie weinig concreets voortgebracht.
This attempt bore scant fruit in the form of Amsterdam in 1997.
Zijn nieuwe rijk gaat het belastingbeleid voortbrengen en hij zal toezicht houden op de douane-unie van Cork tot Vilnius.
His new empire will produce taxation policy and he will look after the customs union from Cork to Vilnius.
Maar het principe van het universele Darwinisme is nu precies dat elke informatie die wordt gevarieerd en geselecteerd ontwerp zal voortbrengen.
But the principle of Universal Darwinism is that any information that is varied and selected will produce design.
Het Parlement heeft zulks overigens verlangd om meer verantwoording te leggen bij de producenten die de overschotten voortbrengen.
It has, incidentally, been required by Parliament so that those producers that are producing the surpluses are given greater responsibility.
voortbrengen (też: aanporren)

Przykłady użycia - "voortbrengen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchEn dan rijst de vraag of zij geen monster zal voortbrengen, dat iedereen zal verslinden.
People are asking themselves whether a monster has been created which will devour us all.
DutchWij moeten de dodelijke ideologieën die de terroristen voortbrengen onschadelijk maken.
We need to neutralise the murderous ideologies that create terrorists.
DutchEr was geen software die deze complexe netvormen kon voortbrengen en creëren met zwaartekracht.
There was no software that could extrude these complex net forms and model them with gravity.
DutchVeengebieden brengen jaarlijks turf voort in ongeveer hetzelfde tempo als bossen hout voortbrengen.
Peat bogs grow peat at the same rate annually as forests grow wood.
DutchBestaat er nog iets persoonlijkers dan het product van het menselijk talent, het voortbrengen van iets vernieuwends?
Is there anything more personal than the product of human talent, the creation of something which rejuvenates.
DutchOnze wereld zal niets degelijks of duurzaams kunnen voortbrengen als dit doel niet resoluut en met voorrang wordt nagestreefd.
This world will never build anything solid or lasting unless it bears this objective firmly in mind as a major priority.
DutchHet gemeenschappelijk standpunt bepaalt nu uitdrukkelijk dat het voortbrengen van mensen door deze methode uitgesloten is.
The common position contains this clear exclusion of the breeding of human beings through intervention in the human gene sequence.
DutchDe bedrijven en mensen die Europa's rijkdom voortbrengen moeten zich allemaal matigen en niemand heeft meer een baan voor het leven.
The businesses and individuals who create the wealth of Europe all have to act with restraint and they do not have jobs for life.
DutchPatricia Kuhl: Tijdens het voortbrengen van spraak, en als baby's luisteren, houden ze statistieken bij over de taal die ze horen.
Patricia Kuhl: During the production of speech, when babies listen, what they're doing is taking statistics on the language that they hear.
DutchHet Parlement heeft zulks overigens verlangd om meer verantwoording te leggen bij de producenten die de overschotten voortbrengen.
It has, incidentally, been required by Parliament so that those producers that are producing the surpluses are given greater responsibility.
DutchSchröder en de 14 kunnen elkaar leren kennen, maar we willen weten wat deze vergadering verder voor nuttigs kan voortbrengen.
Therefore, what purpose can this meeting serve other than to give Mr Schröder and the 14 other Heads of State and Government a chance to meet each other?
DutchHoe organiseer je een groep mensen zodat wat ze voortbrengen iets samenhangends is en blijvende waarde heeft, in plaats van gewoon chaos?
How do you organize a group of individuals so that the output of the group is something coherent and of lasting value, instead of just being chaos?
DutchDan kunnen wij daar planten inzaaien die vanzelf groeien en vruchten voortbrengen die niet constant ergens in een afvalbak terecht komen.
We could then plant freeflowering vegetation there which would create its own natural environment and would not have permanent links with the waste-paper bin.
DutchDe economische geschiedenis toont duidelijk aan dat tariefmuren en protectionisme inefficiënt zijn en alleen maar armoede voortbrengen.
Down through the ages, the economic history of nations has made it abundantly clear that barriers and protectionism always harbour inefficiency and result in poverty.
DutchDe momenteel in het verslag-Lamfalussy voorgestelde comitologieprocedure zal nog veel kamelen voortbrengen, maar van een degelijke wetgeving zal geen sprake zijn.
The comitology procedure currently proposed by the Lamfalussy report would create many more camels and would not create satisfactory legislation.
DutchDe werkelijke toekomst van Europa ligt in de ondersteuning van traditionele, regionale producten, van producten die het puikje zijn van hetgeen lokale gemeenschappen voortbrengen.
The real future of Europe lies in supporting traditional, regional products which represent the achievements of local communities.
DutchIk ben dus blij met de formulering die klonen definieert als het voortbrengen van menselijke wezens met dezelfde genetische identiteit als een ander menselijk wezen.
That is why it is good that we have this formulation under which cloning is defined as the creation of human beings with the same genetic information as other human beings.
DutchDe boeren die primaire landbouwproducten voortbrengen, mogen in geen geval ter verantwoording worden geroepen voor gebreken van voorproducten, want daarop hebben zij geen enkele invloed.
Farmers, as the producers of primary products, must under no circumstances be held responsible for defects in inputs, since they have no influence on them.
DutchWij moeten onderzoeken of de landbouw zonder uitvoersubsidies of andere kosten voor de EU-begroting andere producten voor de groeiende wereldmarkt kan voortbrengen.
We must explore the possibility of additional farm production to manufacture products separately for the growing world market without export refund or other cost to the EU budget.
DutchDe burgemeester van Kuala Lumpur zei dat als deze ontwikkelaar iets zou voortbrengen dat iets zou teruggeven aan de stad, dan zouden ze hem meer grondgebied aanbieden om op te bouwen.
And the mayor of Kuala Lumpur said that, if this developer would give something that gave something back to the city, they would give them more gross floor area, buildable.