NL vaststellen
volume_up
[stelde vast|vastgesteld] {czasownik}

Daar wil men ook nog verplichte aspecten, verplichte uitgaven vaststellen.
They wish to establish compulsory expenditure in those areas as well.
We moeten goede modellen vaststellen die zorgen voor hogere normen.
We need to establish good models that provide for higher standards.
Dat heeft de Rekenkamer vastgesteld en dat hebben we zelf als Parlement kunnen vaststellen.
Both the Court of Auditors and Parliament have been able to establish that.
Het vaststellen van die datum is een noodzakelijke voorwaarde, maar voldoende is zij niet.
That is a necessary condition, but it is not a sufficient condition.
Wij moeten nieuwe criteria vaststellen, maar die moeten de regeling verbeteren en niet op haar kop zetten.
We certainly need new criteria but only on the condition that they are aimed at improving the new system and not turning it upside down.
Wij moeten helaas vaststellen dat tot dusver aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.
Regrettably we note that these conditions have still not been satisfied.
vaststellen (też: maken, bevestigen, aanpassen, bewerken)
Ten eerste moeten we de drempelwaarden op hetzelfde hoge niveau vaststellen als het Parlement in eerste lezing al wilde.
My first point is that we must fix the threshold values at the level that Parliament wanted at first reading stage.
Als de Vergadering haar eigen agenda niet soeverein kan vaststellen, waarvoor is zij dan wel soeverein?
If this House is not sovereign in fixing its own agenda, what is it sovereign in?
Grenswaarden vaststellen voor benzeen, ook dat is een goede zaak.
Fixing limit values for benzene is also a good thing.
vaststellen (też: timen, het moment kiezen)
Maar, zoals u heeft kunnen vaststellen, staat de tijd ons dit helaas niet toe.
But unfortunately, as you will have appreciated, we did not have the time.
Ik heb dat korte tijd geleden ook persoonlijk kunnen vaststellen.
I had the opportunity to convince myself of that just a short time ago.
Het is niet de eerste keer dat wij een ernstig meningsverschil vaststellen.
It is not the first time we have seen that there is a gulf between our views.
vaststellen
Volgende maand zal de Commissie de streefcijfers voor 2001 vaststellen.
The Commission will adopt the annual target for 2001 next month.
Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Europese Raad dat besluit vaststellen.
In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.
Ik hoop werkelijk dat wij dit jaar de eerste code in communautair verband kunnen vaststellen.
I really hope that we will adopt the first code at Community level this year.
Ik heb kunnen vaststellen dat Slowakije voldoet aan de marktvereisten.
I have been able to ascertain that Slovakia meets the market requirements.
How does one ascertain something like that?
Wij kunnen nu immers al vaststellen dat de wijzigingen die werden aangebracht de standpunten dichter tot elkaar hebben gebracht.
Indeed, we can already ascertain that the changes that were made have brought the positions closer together.
Ten tweede hebben wij vastgesteld dat op het gebied van het milieu veel geld is uitgetrokken voor watervoorziening en riolering.
Secondly, we note that in terms of payment appropriations for the environment, tremendous importance has been attached to water supply and sewage systems, which is not of course a bad thing per se.
Wij hebben daar onder meer kunnen vaststellen hoe belangrijk PHARE ter plaatse wordt geacht als steun en hulpmiddel voor economische factoren, maar ook voor integratie en democratisering.
We noticed how much importance is attached there to PHARE as a means of support and assistance for economic factors but also for integration and democratization.
In een aparte verklaring die aan het protocol is gehecht, wordt bovendien ondubbelzinnig vastgesteld dat overeenkomsten op geen enkele manier op dit gebied prejudiciërende werking hebben.
A special declaration which was attached to the protocol also expresses clearly and unambiguously that agreements in no way have a prejudicial effect in this regard.
vaststellen (też: bevestigen, bepalen, fixeren, vastmaken)
De huidige problemen met de betalingskredieten tonen aan dat het budget voor de structuurfondsen in het verleden te hoog is vastgesteld.
The current problems with the payment appropriations are evidence of the fact that the budget for the Structural Funds has been pegged at too high a level in the past.
Maar wie het verslag helemaal heeft gelezen, zal kunnen vaststellen dat in veel gevallen de requestranten recht kon worden gedaan.
Even so, anyone who has read the report will have noted that, in many cases, it was possible to help petitioners in securing their rights.
U heeft in de Raad niet kunnen doorzetten dat reeds in 1998 een gewijzigde en aanvullende begroting wordt aangenomen waarin een bijkomende verhoging van 150 miljoen voor PHARE wordt vastgesteld.
In Council, you did not secure the adoption of a supplementary and amending budget for 1998, containing an additional ECU 150 million for PHARE.
Het garandeert immers de handhaving van een hoog nationaal beschermingsniveau tot er aanvaardbare internationale regels vastgesteld zijn.
In fact, it secures a high national level of protection which can be retained until such time as we get acceptable international regulations adopted.
vaststellen (też: bevinden, constateren)
Vastgesteld zal worden welke vooruitgang sindsdien is geboekt en er zullen nieuwe doelen worden vastgesteld voor onze betrekkingen.
We will take note of the progress made since then and establish new objectives for our relations.
Ik neem kennis van dit verzoek en zal het aan de fracties overbrengen; die zullen zich erover buigen als de agenda voor januari wordt vastgesteld.
We take note of your suggestion and the political groups will take it into account when they draw up the agenda for January.
Wij behandelen hier altijd regelingen die al zijn vastgesteld en hopen dan maar dat de Commissie of de Raad de volgende keer met onze opmerkingen rekening zullen houden.
We are always passing judgement on agreements that have been decided and hoping that the Commission or the Council will then take note of our points the next time round.

Przykłady użycia - "vaststellen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchHelaas moeten wij vandaag vaststellen dat wij daarvan nog mijlenver verwijderd zijn.
Regrettably, it has to be said that we are still a long way from that reality.
DutchDe Bank of England kan geen rentetarief vaststellen dat gunstig is voor het hele land.
The Bank of England cannot set an interest rate suitable for the whole country.
DutchNu kan ik vaststellen dat het besluit van 1995 berust op een dubbele fout.
I can see today that our 1995 decision was based on a twofold error of judgement.
DutchWe nemen er nota van voor de notulen en de ambtenaren zullen het komen vaststellen.
This will be recorded in the Minutes and the officials will go and test it.
DutchWij moeten dus onze prioriteiten vaststellen en deze ondubbelzinnig kenbaar maken.
We must, therefore, clearly define our priorities and make it very clear what they are.
DutchIk moet helaas vaststellen dat het Reglement erg strikt is - maar ik aanvaard het.
With regret, however, I accept the constraints of the Rules of Procedure.
DutchMen moet zich bij het vaststellen van hun pensioenrechten gematigd opstellen.
A sense of moderation will have to be observed when determining their pension benefits.
DutchDat hebben wij onlangs nog kunnen vaststellen bij de MKZ-uitbraak in Groot-Brittannië.
We saw that happen recently, when foot and mouth disease broke out in Great Britain.
DutchEerder is hier al gezegd dat het vaststellen van deze tijdstippen te langzaam gebeurt.
It was said here today that it had taken too long to set these limit values.
DutchIn onze strijd moeten we zorgen dat we goed onze verschillende doelen vaststellen.
In waging the war on terror, we must make sure to identify our various targets properly.
DutchIk zou ten eerste willen vaststellen dat wij ter zake bijzonder laat werden geraadpleegd.
First I wish to point out that we were consulted on this matter extremely late.
DutchWij hebben dit in Frankrijk kunnen vaststellen met het drama van het " besmette bloed ".
We have been able to measure it in France, in the 'contaminated blood ' drama.
DutchHet is immers de Raad die op deze gebieden de prioriteiten moet vaststellen.
And it is precisely the Council which will have to set the priorities in these matters.
DutchWij hebben een kader moeten vaststellen om de toekomst van Europa te kunnen uitstippelen.
A framework has had to be established in order for us to plot Europe's future.
DutchDaarom wordt het vaststellen van een industriebeleid een zaak van algemeen belang.
The definition of an industrial policy is therefore becoming a matter of public interest.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik kan absoluut geen Geschäftsordnungswidrigkeit vaststellen.
Madam President, I cannot see that there is any infringement of the Rules of Procedure.
DutchDat doet u echter niet als u nog een implementatiemaatregel wilt vaststellen.
You are not doing that if you want to pass another Implementing Measure.
DutchHet vaststellen van prioriteiten zal plaatsvinden op een weloverwogen en coherente basis.
The setting of priorities will be conducted on an informed and coherent basis.
DutchMen heeft integendeel in bepaalde gevallen zelfs een verlaging kunnen vaststellen.
On the contrary, he maintained, prices have even fallen in some cases.
DutchWe kunnen ons beter bezighouden met het vaststellen van " A min"-criteria van Kopenhagen.
We should concern ourselves with defining the 'A minus ' Copenhagen criteria.