NL uit-
volume_up
{przymiotnik}

uit-
volume_up
out {przym.}
Ik denk dat ik eerder rij uit vastberadenheid dan uit zelfvertrouwen.
Well, I think I ride more out of determination than confidence.
Dat is, zoals ik voorstel, het inzicht dat voortkomt uit het ernstig nemen van de memetica.
Now that, I suggest, is the view that comes out of taking memetics seriously.
De Raad doet dit overigens meer uit blindheid dan uit de wens de baas te kunnen spelen.
And this is especially of concern when it is doing so as much out of blindness as out of a desire for hegemony.

Przykłady użycia - "uit-" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchDe rechten uit het handvest zullen minstens twee categorieën personen betreffen.
The rights conferred by this Charter will have at least two types of beneficiary.
DutchDat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DutchDat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
I could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchHet object zelf nodigt uit tot verkenning, interactie, beschouwing en aanraking.
And the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
DutchAls het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
If that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
DutchZoals u weet, hebben wij de Raad voorgesteld de sociale clausule uit te breiden.
As you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
DutchDerde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
Thirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
DutchHet is echter naïef te veronderstellen dat we roken de wereld uit zullen krijgen.
It is, however, naive to assume that we will manage to banish smoking altogether.
DutchDat deze procedures niet waterdicht zijn, blijkt wel uit de publieke schandalen.
Public scandals demonstrate the failure to consistently regulate these procedures.
DutchWij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.
It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
DutchIk zou drie punten uit dit verslag willen toelichten die mij essentieel lijken.
I should like to stress three points in this report that I believe are essential.
DutchUit de ervaring is toch gebleken dat dit veel te lang duurt en niet functioneert?
After all, experience has shown that that takes far too long and does not work.
DutchNamens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
As a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
DutchMevrouw de Voorzitter, dit is zowel uit economisch als menselijk oogpunt een ramp.
Madam President, we are witnessing a cataclysm in both economic and human terms.
DutchDe heer Brok gaat uit van een vervlechting tussen de NAVO en de Europese Unie.
Mr Brok's assumption is based on close ties between NATO and the European Union.
DutchIk heb ook moed geput uit wat er in een aantal van de bijdragen hier gezegd is.
I am also encouraged by what has been said in a number of the contributions here.
DutchDat is zo ongeveer acht procent van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd.
That's something like eight percent of the total agricultural output globally.
DutchAl snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
Pretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
DutchWat doen wij als de toestand uit de hand loopt en er toch geweld wordt gebruikt?
If the situation were to culminate in the use of force, what would we do then?