"overeenstemmen" - angielskie tłumaczenie

NL

"overeenstemmen" po angielsku

NL overeenstemmen
volume_up
[stemde overeen|overeengestemd] {czasownik}

Daarom moeten wij constateren dat de huidige wetten in Turkije niet overeenstemmen met de EU-normen.
It has therefore to be said that current provisions in Turkey cannot accord with EU standards.
Ook hier formuleren wij concrete voorstellen die in ruime mate overeenstemmen met de ideeën van het Groenboek.
Here too, we make concrete proposals which accord with the ideas in the Green Paper to a great extent.
Het verheugt me te kunnen zeggen dat ze in grote mate overeenstemmen met de opvattingen van de Commissie zelf over de definitieve tekst van dit besluit.
I am pleased to see that they accord very much with the views of the Commission on how the final text of this decision should look.
Zo zal het eindresultaat ook overeenstemmen met de regelingen in reeds bestaande richtlijnen.
The result would thus match the existing practice in the horizontal directives.
Wij hebben in dat opzicht meerdere prioriteiten, die overeenstemmen met die van het Parlement.
We are pursuing several priorities in this context, which also match the priorities set by this Parliament.
Daarna wilden we zien of we onze voorouderlijke kaarten kunnen doen overeenstemmen met die digitale kaarten.
And we then wanted to see whether we can match our ancestral maps with digital maps made somewhere in the world.
Het financiële kader moet overeenstemmen met de bepalingen die reeds werden overeengekomen.
The financial framework needs to be introduced in keeping with provisions already agreed to.
overeenstemmen (też: klinken, luiden)

Przykłady użycia - "overeenstemmen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchDeze wettelijke voorschriften moeten overeenstemmen met het acquis communautaire.
This legislation will need to be in keeping with the acquis of the European Union.
DutchHet financiële kader moet overeenstemmen met de bepalingen die reeds werden overeengekomen.
The financial framework needs to be introduced in keeping with provisions already agreed to.
DutchU zult hebben gemerkt dat onze standpunten op veel punten overeenstemmen.
You will have noticed that our views converge on many points.
DutchNogmaals, we zullen ervoor zorgen dat alle talenversies overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst.
Once again, we will ensure that all language versions correspond to the original text.
DutchWij hebben een akkoord bereikt omdat de bekommernissen van het Parlement en de Raad overeenstemmen.
Agreement has been reached because the Council shares the concerns expressed by Parliament.
DutchHet advies van het Europees Parlement kan daarmee alleen maar overeenstemmen.
The European Parliament can only respond accordingly.
DutchWij zullen ervoor zorgen dat alle taalversies met elkaar overeenstemmen.
We will ensure that all language versions are compatible.
DutchDe Commissie kan bevestigen dat de gerapporteerde gegevens in de twee documenten overeenstemmen.
The Commission can confirm that the data reported in the two documents were found to be consistent.
DutchAls basis daarvoor dienen de verwerkingsquota die overeenstemmen met een bepaalde hoeveelheid verse tomaten.
This aid is based on processing quotas which correspond to a specific quantity of fresh tomatoes.
DutchDerhalve moet ik amendementen uitsluiten die niet met het basisprincipe van het EFRO overeenstemmen.
I would have to rule out amendments which cannot be reconciled with the basic thrust of the Regional Fund.
DutchDaarmee bedoel ik dat de institutionele bepalingen moeten overeenstemmen met uw politieke prioriteiten.
I mean that the provisions governing the institutions must be consistent with your political priorities.
DutchIk zou graag willen dat de teksten op dit punt overeenstemmen.
I would just like to ensure we are consistent here.
DutchHet spijt mij dat op de hier voor mij liggende documenten uw naam en het nummer van uw plaats niet overeenstemmen.
I am sorry, but in the papers I have here your name and the number of your seat do not correspond.
DutchNaar mijn mening moet de hoogte van de financiële bijdrage overeenstemmen met de reële waarde van de visserijrechten.
I take the view that the amount of funding should reflect the real value of the fishing rights.
Dutch-- Wij zullen er zorg voor dragen dat alle talenversies overeenstemmen met de Engelse tekst, die de oorspronkelijke is.
We will make sure that all language versions conform to the English text, which is the original.
DutchHet is alleen jammer dat de schattingen van de Commissie - dertig miljoen euro - niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
It is a shame that the Commission's estimates - EUR 30 million - are not in line with reality.
DutchHet moet allemaal ook nog betaalbaar blijven, en het moet overeenstemmen met het recht van de Europese Unie.
It must all remain within a sensible economic context and it must also comply with the European Union’ s laws.
DutchHet gaat om verstandige voorstellen die in grote mate overeenstemmen met hetgeen in de ACS-landen al gebruikelijk is.
These are sensible proposals and they correspond largely to what is already common practice in the ACP States.
DutchDe diensten waren hier al van op de hoogte en zullen er voor zorgen dat de versies in de verschillende talen met elkaar overeenstemmen.
The services were already aware of this and will ensure that all language versions correspond.
DutchHet is belangrijk dat de regels van het Reglement, het Verdrag en het Financieel Reglement met elkander overeenstemmen.
It is important that we now have agreement between the Rules of Procedure, the Treaty and the Financial Regulation.