"met ingang van" - angielskie tłumaczenie

NL

"met ingang van" po angielsku

EN

NL met ingang van
volume_up
{przyimek}

met ingang van (też: van, uit, op de, vanaf)
volume_up
from {przyim.}
De aangepaste sleutel geldt met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende jaar.4.
The adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
Deze degressiviteit zou met ingang van het jaar 2002 3 % per jaar bedragen.
This phased reduction would represent 3 % per year as from 2002.
Dit agentschap wordt met ingang van 1 mei 2005 operationeel.
This agency will be operational as from 1 May 2005.
met ingang van (też: vanaf, sedert, sinds, al vanaf)
volume_up
since {przyim.}
Met ingang van het zesde kaderprogramma voor onderzoek hebben de menswetenschappen wel een plaats gekregen en daar ben ik bijzonder blij mee.
Since the Sixth Framework Programme for research, the humanities have a clearly-recognised place, and I am particularly happy about that.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de Europese Unie heeft met ingang van 1999 sancties opgelegd aan het Taliban-regime in Afghanistan.
Mr President, honourable Members, since 1999 the European Union has been applying sanctions against the Taliban regime in Afghanistan.
Die maatregelen zijn met ingang van 1 januari ingevoerd en zullen de markt voor de traditionele bananenleveranciers uit de ACS-landen ingrijpend veranderen.
These have now been applied since 1 January and will radically alter the market conditions for traditional ACP banana suppliers.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "met ingang van"

met przysłówek
met przyimek
met spójnik
English
ingang rzeczownik
van przysłówek
English
van przyimek

Przykłady użycia - "met ingang van" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchIk zou graag willen weten of die informatie pas met ingang van 4 oktober bekend was.
I ask the question: why is this information only available on the 4 October?
DutchDientengevolge horen de volgende leden met ingang van voornoemde datum tot de niet-ingeschrevenen:
For this reason, as of the aforesaid date, the following Members are non-attached.
DutchMet ingang van deze datum is er namelijk een nieuw institutioneel kader van kracht geworden.
1 May also saw great change in the area of Justice and Home Affairs.
DutchIn de Europese Unie wordt uiterlijk met ingang van 2009 de postmarkt geliberaliseerd.
In the European Union, the postal market will be liberalised by no later than the beginning of 2009.
DutchZo, ben ik blij aan te mogen kondigen, dat met ingang van vandaag... hun zaken voorbij zijn in Zuid Californië.
I'm happy to announce that, effective today, their business in Southern California is over.
DutchWij hebben met de Raad afgesproken dat er met ingang van vandaag een nieuw systeem op het vragenuur van toepassing zal zijn.
In agreement with the Council, we are introducing a new system for Question Time as of today.
DutchOm deze situatie te verbeteren, presenteert de Commissie met ingang van dit jaar een programmering van de uitvoering.
To improve this situation, the Commission is going to present an implementation schedule as of this year.
DutchDit verbod zou met ingang van 1995 van kracht worden.
DutchDe hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie zou met ingang van het seizoen 2001-2002 in werking moeten treden.
The reform of the common market organization should come into force for the 2001-2002 campaign.
DutchDe Commissie heeft zelfs, met ingang van december 1995, een exportbelasting moeten invoeren teneinde de interne voorziening te beschermen.
The Commission even had to impose export taxes on cereals in December 1995 to protect internal supplies.
DutchNog maar luttele maanden geleden beweerde voorzitter Prodi dat alle examens met ingang van juli 2000 volledig open zouden zijn.
Some months ago now, President Prodi declared that this option would be available for all competitions as of July 2000.
DutchMaar ik wil ook positief zijn, want ik weet dat er met ingang van mei 2004 tien nieuwe commissarissen in uw midden zullen verkeren.
I also want to be positive, because I know that ten new Commissioners will be coming into your midst as of May 2004.
DutchZal deze stijgingsdruk op de uitgaven al met ingang van volgend jaar te voelen zijn, indien de euro op 1 januari 1999 van toepassing wordt?
Will this upwards pressure on expenditure be felt in the next year if the euro comes into effect on 1 January 1999?
DutchMet ingang van vandaag lopen er zesentachtig inbreukprocedure tegen Frankrijk, dus deze onderhavige procedure is voor Frankrijk niets nieuws.
As of today, there are eighty-six infringement proceedings against France, so this is not something new to France.
Dutch-- De Fractie Onafhankelijkheid/Democratie meldde mij dat zij met ingang van gisteren, 15 maart 2006, uit de volgende 22 leden bestaat:
The Independence and Democracy Group has informed me that as of yesterday, 15 March 2006, it is made up of the following 22 Members.
DutchAls de Ecofin-Raad op 6 december het verlaagde BTW-tarief namelijk niet verlengt, zal dit rampscenario met ingang van 2006 werkelijkheid worden.
In actual fact, if the ECOFIN Council on 6 December does not extend the reduced VAT rate, this catastrophic situation will begin in 2006.
DutchIn mijn eigen land heeft men vorig jaar reeds besloten een vervangingsplicht met ingang van het jaar 2000 voor een groot aantal chemische agentia in te voeren.
My country decided last year already to introduce mandatory substitution for a large number of chemical agents as of the year 2000.
DutchMet ingang van 1 januari 1997 treden deze nieuwe, in juli 1995 vastgestelde bepalingen echter in werking en die moeten zoals gezegd tot een verbetering leiden.
The new provisions adopted in July 1995 will enter into force on 1 January 1997 and, as I said, they should lead to an improvement.
DutchMomenteel treft de Unie de nodige voorbereidingen om met ingang van maart voor de eerste maal in de geschiedenis een vredesmacht in te zetten in de voornoemde republiek.
We are currently working so that in March we can for the first time in history deploy a peace-keeping force in that Republic.
DutchDat betekent dat kandidaat-lidstaten dit nieuwe kaderbesluit met ingang van 1 januari 2004 zullen moeten opnemen in hun eigen nationale strafwetgeving.
That means that candidate countries will have to incorporate this new framework decision into their own national criminal law by1 January 2004.