"Ik meen te weten" - angielskie tłumaczenie

NL

"Ik meen te weten" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Ik meen te weten" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "Ik meen te weten"

ik rzeczownik
English
ik zaimek
English
menen czasownik
te przysłówek
te przyimek
weten rzeczownik
weten czasownik
wijten czasownik
przysłówek
English

Przykłady użycia - "Ik meen te weten" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchIk meen te weten dat de Commissie daarover over alle nodige informatie beschikt.
The Commission, as I understand it, has all the information it requires on this matter.
DutchIk meen te weten dat deze vergaderingen omwille van dringende problemen zijn toegestaan.
I understand that it is urgent matters which lie behind the meetings of these committees.
DutchIk meen te weten dat de interfractiegroep dinsdag over de kwestie een klein seminarie houdt.
I understand the intergroup in Parliament on this issue is holding a small seminar on Thursday.
DutchIk meen te weten dat het Parlement geen demonstranten optrommelt, en ook geen demonstraties organiseert.
I do not think that Parliament is providing demonstrators or organising the demonstration.
DutchIk meen te weten dat alle projecten zich in DG VIII voor ontwikkeling bevinden voor wat de ACSlanden betreft.
All the projects could be in DG VIII for development as far as ACP countries are concerned.
DutchIk meen te weten dat de president van de Federal Reserve om de veertien dagen voor het Amerikaanse Congres verschijnt.
I understand the President of the Federal Reserve appears before the American Congress every fortnight.
DutchIk meen te weten dat een groep reclamanten nu ook inderdaad zo'n procedure bij Britse rechtbanken heeft ingezet.
Indeed, I understand that, currently, such an action has been instigated by a group of complainants before UK courts.
DutchIk meen te weten dat de beide onruststokers het Parlement zijn binnengekomen dankzij een collega van het Parlement.
As far as I am aware, the two intruders obtained access to the House on the authority of a lady Member of Parliament.
DutchIk meen te weten dat de voorzitter van de Italiaanse Raad dat punt tijdens uw onderhoud op 24 februari jongstleden heeft aangesneden.
I believe that the Italian President of the Council mentioned this point at your meeting on 24 February.
DutchIk meen te weten dat het Europees Parlement bepaalde praktijken onmiddellijk wil wijzigen om de transparantie en controle te verbeteren.
I understand that the European Parliament wants to change certain practices immediately to improve transparency and control.
DutchIk meen te weten dat deze verordening de basis vormt voor misschien wel driekwart van de procedures en driekwart van de teruggevorderde bedragen.
I would say that perhaps around three-quarters of these processes and three-quarters of the appropriations recovered fall under this regulation.
DutchDie richtlijn bestaat nu al meer dan een jaar en naar ik meen te weten zijn er nog steeds bedrijven die gewoon weigeren die richtlijn na te leven.
It has now been on the statute book for over a year and my understanding is that there are still companies who are just refusing to comply with that directive.
DutchIk meen te weten dat sommige geachte afgevaardigden die onlangs in de regio zijn geweest, zoals ik daarnet zei, een uitgesproken mening daarover hebben.
I believe I am right in saying, as I mentioned a moment or two ago, that some honourable Members who have recently been in the area have strong views on this subject.
DutchDat is het nadeel van een mislukte subsidiëring, en daarom is het zo bijzonder jammer dat, naar ik meen te weten, juist Duitsland hier de Raad blokkeert.
This is the disadvantage of flawed promotion and it is therefore extremely regrettable that as far as I am aware it is actually Germany that is doing the blocking in the Council.
DutchMevrouw de Voorzitter, deze ontwerp-resolutie is bijzonder belangrijk en ik meen te weten dat de Roemeense regering haar niet alleen als zodanig beschouwt, maar ook als opportuun.
Madam President, this motion for a resolution is particularly important, and I believe that the government of Romania considers it as such, and regards it as opportune too.

Pozostałe hasła

Dutch
  • Ik meen te weten

Więcej w słowniku polsko-angielskim.