NL bevestigen
volume_up
[bevestigde|bevestigd] {czasownik}

Ik begrijp het" Ok, ik bel de SPCA om dit te bevestigen -- en zij bevestigen het.
OK, I call the SPCA to confirm this -- they confirm it.
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
Kunt u bevestigen dat de commissaris hier vandaag een verklaring over zal afleggen?
Can you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
Om te beginnen bevestig ik dat er in de Midlands problemen zijn met de Rovergroep.
First of all, I acknowledge that there is difficulty in the Midlands with the Rover Group.
Maar geen van hen heeft de moeite genomen ontvangst van mijn schrijven te bevestigen.
None of them have even acknowledged any of my correspondence.
to acknowledge receipt
We bevestigen een transducer, in dit geval aan de hersenen.
We attach a transducer, in this case, to the brain, but if it will be a different organ, it will be a different transducer attached to the patient.
Ik zeg je: "Jouw taak is om de kaars aan de muur te bevestigen zonder dat het kaarsvet op de tafel druppelt."
And I say to you, "Your job is to attach the candle to the wall so the wax doesn't drip onto the table."
Deze vezel doet een draad draaien die aan een LED is bevestigd.
And this fiber turns a wire attached to an LED.
Of we nu commissarissen, ministers of afgevaardigden zijn - we kunnen deze woorden bevestigen.
All of us, Commissioners, Ministers, and parliamentarians want to be able to endorse those words.
Wat betreft het Europees arrestatiebevel wil ik bevestigen wat de heer MacCormick heeft gezegd.
On the European arrest warrant I would endorse what Mr MacCormick has said.
I should like to endorse your comments.
De juridische commissie van het Europees Parlement, die over het onderhavige verslag is gehoord, bevestigt ons standpunt en pleit ook voor de instemmingsprocedure.
The Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights, which was consulted on this report and delivered its opinion, endorses our position and also pleads the case for assent procedure.
Deze door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op 16 juni bevestigde terugtrekking is in meer dan een opzicht een goede zaak.
This withdrawal, which was certified by the Secretary-General of the United Nations on 16 June, is a positive factor on more than one count.
Wij bevestigen in ons verslag dat de vaststelling van de belastingtarieven, van het belastingniveau, overgelaten moet worden aan de verschillende landen.
It confirms that determining the rates and levels of taxation should be left to the individual countries.
Amendement 3, waarin de Raad wordt verzocht te bevestigen dat drugswetgeving een nationale aangelegenheid is, is daarom doorslaggevend geweest voor onze standpuntbepaling bij de eindstemming.
Amendment No 3, which calls upon the Council to confirm that drugs legislation should be handled at national level, therefore determined our decision on the final vote.
In de resolutie wordt ook bevestigd dat " alle eventuele besluiten worden genomen door de Raad Ecofin, overeenkomstig de bij het Verdrag bepaalde procedures ".
The resolution also confirms that decisions will in all cases be taken by the Ecofin Council in accordance with the procedures determined by the Treaty.
bevestigen (też: maken, aanpassen, bewerken, aanbrengen)
Wij hopen dan ook dat het Europees Parlement zijn standpunt van november 1998 zal bevestigen, dat de grensoverschrijdende overeenkomsten en de vaste boekenprijs gehandhaafd moeten blijven.
This is why we hope that Parliament will confirm its position of November 1998 in order to defend cross-border agreements and fixed book prices.
Ze stellen onder andere de overgangsbepalingen vast, reguleren en bevestigen de informatieplicht van de lidstaten en maken de regels inzake medische controle iets doorzichtiger.
They regulate amongst other things transfer conditions, they regulate or fix the obligation of the Member States to supply information and they regulate medical monitoring somewhat more clearly.
bevestigen (też: vaststellen, bepalen, fixeren, vastmaken)
We kunnen nu de follow-up van Nice aangrijpen om het primaat van de politiek opnieuw te bevestigen.
The post-Nice process now gives us the opportunity to reassert the importance of politics.
Anderzijds moet het Parlement in zijn nieuwe samenstelling zijn prioriteiten, zijn verkiezingsbeloften bevestigen.
On the other hand, the newly-formed Parliament urgently needs to reassert its priorities and make good on its electoral promises.
Daarom ben ik van mening dat de Commissie vandaag haar duidelijke inzet voor het bevorderen van een actief en zichtbaar beleid voor gelijke kansen opnieuw moet bevestigen.
This is why I consider it necessary for the Commission to now reassert its firm commitment to the promotion of an active and visible policy on equal opportunities.
bevestigen (też: toestemmen, beamen, ja zeggen)
Dat bevestigt dat wij de onafhankelijkheid van OLAF willen garanderen.
It underlines our desire to secure OLAF's independence.
Kan de Raad bevestigen dat het cohesie- en milieubeleid niet op een zijspoor zullen worden gezet en dat ook die beleidsgebieden op kredieten kunnen blijven rekenen?
Is the Council in a position to assure us that policies for cohesion and the environment will not be demoted and that the resources will be secured to service these policies?
Kan de Commissie deze berichten bevestigen en aangeven welke stappen kunnen worden ondernomen om de vrije uitvoer van humanitaire hulpgoederen door bonafide hulporganisaties veilig te stellen?
Can the Commission confirm these reports and indicate what steps might be taken in order to secure the free export by bona fide aid organizations of goods constituting humanitarian aid?
bevestigen (też: verbinden, herstellen, solderen, cementeren)
bevestigen (też: ondersteunen, bekrachtigen, staven)
Uw analyses bevestigen het beeld dat het om een grote groep vrouwen gaat.
Your analyses bear out the impression that this is happening on a large scale.
De hoofdlijn van het verslag wordt door deze waarnemingen bevestigd.
These observations bear out the report's basic idea.

Przykłady użycia - "bevestigen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchAl deze factoren bevestigen dat dit soort ontwikkeling niet duurzaam kan zijn.
All of these factors go to show that this type of development is unsustainable.
DutchDe heer Fabra Vallés heeft het al gezegd en ik kan het alleen maar bevestigen.
I am emphasising this again, although Mr Fabra Vallés has already made the point.
DutchWij willen de legitimiteit en identiteit van de Europese Unie bevestigen.
For us it is a question of consolidating the legitimacy and identity of the EU.
DutchOok de klimaatdeskundigen bevestigen dat het weer in onze gebieden verandert.
Even the climate experts tell us that the very meteorology of our regions is changing.
DutchDit, mijnheer de Voorzitter, kan ik bevestigen en wij willen u ervoor bedanken.
I can testify to this, Mr President, and wish to express our gratitude.
DutchIk vraag u daarom de Raad te laten bevestigen dat hij aanwezig zal zijn.
I ask you, therefore, to gain an assurance from the Council that it will be present.
DutchWij moeten opnieuw bevestigen wat op de Europese Raad van Madrid is overeengekomen.
We need to reaffirm what was agreed at the European Council in Madrid.
DutchHet zal nauwelijks moeilijker zijn om hetzelfde op een mobiele telefoon te bevestigen.
It's hardly a stretch to imagine putting the same thing on a phone carried by a person.
DutchIk kan bevestigen dat ons huidige systeem uitstekend functioneert.
I can verify that the system we currently have in place functions excellently.
DutchDesondanks wil ik nog eens bevestigen dat mijn fractie bezwaar heeft gemaakt.
In any event, I would like to place my group's objection on record.
DutchIk hoop dat de ECOFIN-Raad dit akkoord op 8 juli aanstaande zal bevestigen.
I hope the ECOFIN Council will ratify that agreement on 8 July next.
DutchIn Rome hebben we het belang van het voedselvraagstuk in het algemeen nog eens kunnen bevestigen.
Rome was an occasion to re-establish the importance of the food issue in general.
DutchDaarom moet het Parlement zijn standpunt in tweede lezing bevestigen.
Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.
DutchNou, laat me eerst controleren en bevestigen dat ze echt geheugenverlies hebben.
Well, let's first check and make sure they're really amnesiac.
DutchDit zijn de weken waarin wij moeten bevestigen dat wij Europa, het hele Europa, vormen.
These are the weeks when we assert that we are Europe, all of Europe.
DutchHelaas bevestigen de gebeurtenissen van met name de laatste maanden ons gelijk.
Unfortunately, events over recent months have proven us right.
DutchDe ervaringen van afgelopen maandag bevestigen dat er sprake is van een zeer belangrijk verslag.
Experiences from last Monday reconfirm that this is a very important report indeed.
DutchExperts van het Zweeds instituut voor weg en verkeer bevestigen dit.
This has also been confirmed by experts of the Swedish institute for roads and traffic.
DutchIk ben blij te kunnen bevestigen dat deze bijeenkomst goed verlopen is.
I am pleased to be able to report that this general meeting went well.