"bepalen" - angielskie tłumaczenie

NL

"bepalen" po angielsku

volume_up
bepalen {czas. przech.}
NL

bepalen [bepaalde|bepaald] {czasownik}

volume_up
Wij hechten er evenwel aan te stellen dat dit verslag niet automatisch een bepaalde ontwikkeling mag inluiden.
However, we attach importance to the conclusion that this report should not automatically be the start of anything.
Het voorzitterschap is zich bewust van het speciale belang dat sommige lidstaten aan bepaalde producten hechten.
The presidency is aware of the sensitivity that some Member States attach to certain products.
En we probeerden dit vast te maken aan dingen die zelf ook weer hechten aan bepaalde specifieke doelen, bacteriën die we niet aardig vinden.
And trying to attach this to things that were themselves attached to certain specific target zones, bacteria that we don't like.
Dat zijn de drie dingen die mijn wereld bepalen.
These are the three things that condition my world.
Vooral dat laatste is van belang bij het bepalen van een zinvol beleid voor de structuurfondsen.
This last condition is indeed fundamental for the proper orientation of the Structural Funds.
De omstandigheden waarin mensen leven, bepalen hun gedrag.
It is of course the conditions people live under that make them behave as they do.
het rechtstreeks of onrechtstreeks bepalen van de aan - of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden;
directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
Kan de commissaris een vaste termijn bepalen voor de uitbetalingen?
Can the Commissioner set a fixed time limit for the payments?
Amendement 4 bepaalt dat de grenswaarde voor houtstof moet worden vastgesteld op een niveau dat ieder risico voor de werknemers uitsluit.
Amendment No 4 sets out to fix limit values for wood dust at a level which rules out any risk to workers.
Bepaalde delegaties in de Raad noemen ieder debat over een eventuele verhoging van het BNP-plafond zelfs theoretisch.
Certain delegations within the Council even theoretically qualify any debate on a possible increase in the GNP ceiling.
De rapporteur zegt dat de regio's het best geplaatst zijn om de behoeften te bepalen.
The rapporteur says that regions are the best qualified level to determine needs.
Bepaalde producten die onder andere naar het Verre Oosten worden uitgevoerd, krijgen geen exportsubsidies.
Certain products which are exported to the Far East, for example, do not qualify for export refunds.
Het is de bedoeling met behulp van steunrapporten bepaalde subsidies te stoppen en de steun te beperken.
The purpose is to end subsidies and restrict them by means of a certificate.
De autoriteiten bepalen nog steeds welke informatie wordt doorgegeven en welke niet en aan dit arbitraire handelen dient een einde te worden gemaakt.
Administrators can still restrict information at their discretion, and that power must be done away with.
Waarom wordt gezinshereniging beperkt tot de wettige echtgenoot en onder bepaalde voorwaarden tot de minderjarige kinderen?
Moreover, why restrict family reunification purely to the legal spouse and dependent children under certain circumstances?
Dat laatste is van groot belang om in ieder geval weer een bepaalde bron van overheidsinkomsten zeker te stellen.
The latter are very important for securing at least one definite source of income for the government once again.
De benodigde middelen moeten bijeen worden gebracht vóór het einde van de geschatte levensduur van een bepaalde kerncentrale.
Provision of resources has to be secured before the end of the assumed service life of a given nuclear plant.
Juist de gegarandeerde vertegenwoordiging en de bescherming van de minderheden zullen bepalen of het land op lange termijn stabiliteit zal kennen.
It is precisely the securing of representativeness and the protection of minorities that are the keys to long-term stability in the country.
Door de ratificatie van deze verdragen hebben de lidstaten bepaalde verplichtingen en het is belangrijk dat de industriëlen deze toepassen, in het bijzonder op het gebied van kernenergie.
These treaties bind the states that ratify them and it is important that industrial companies enact them, particularly in the nuclear industry.

Przykłady użycia - "bepalen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchDe stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
DutchBrussel moet nog steeds het kader bepalen, maar de burgers moeten het invullen.
Brussels will continue to draw the outlines, but the citizens will fill them in.
DutchDit te aanvaarden, houdt niet in dat wij de technologie ons leven laten bepalen.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
DutchHet statuut kan bepalen dat het Gerecht wordt bijgestaan door advocaten-generaal.
The Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.
DutchHet probleem is echter te bepalen welk principe daarbij moet worden aangehouden.
The problem is deciding on the principles according to which this should take place.
DutchEn we zullen geen internationaal mechanisme hebben om te bepalen wie beslist.
And we'll have no international mechanism to figure out who makes the decision.
DutchDe Commissie kan niet bepalen hoeveel er nodig is om de sector te herstructureren.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
DutchWat betreft de reglementering is het niet aan Europa om de spelregels te bepalen.
As far as regulation is concerned, it is not up to Europe to make the rules.
Dutch    Bij het bepalen van het beleid op milieugebied houdt de Unie rekening met:
In preparing its policy on the environment, the Union shall take account of:
DutchHet is aan de consumenten om te bepalen welke producten ze willen gebruiken.
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
DutchHet bepalen van belastingniveaus valt niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.
The setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
DutchMensen kunnen voor zichzelf denken en hun eigen standpunt over de Grondwet bepalen.
People can think for themselves and adopt their own view of the Constitution.
DutchDe nationale parlementen wordt de bevoegdheid ontnomen om de wet te bepalen.
National parliaments are having their capacity to make laws removed from them.
DutchOm die keuzes te kunnen bepalen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
For these choices to be identified, a number of conditions have to be met.
DutchHet is verkeerd de Europese Commissie te vragen de grenzen van de Unie te bepalen.
Demanding that the European Commission defines the borders of the Union is a mistake.
DutchGehandicapten moeten zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven wensen in te richten.
Disabled people must be able to decide for themselves how they wish to live their lives.
DutchDe partijen die geld nodig hebben, kunnen zelf bepalen hoeveel ze willen vragen.
Those who are to use the money can themselves decide how much they want.
DutchHoe gaat men immers de gemiddelde goed beheerde privé-onderneming bepalen?
After all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
DutchDaarom is het belangrijk om nu te bepalen welke methode we moeten volgen.
Therefore the important issue at the moment is the method which we must follow.
DutchOver het bepalen van tonnage en motorvermogen heb ik het al uitgebreid gehad.
I have already talked at length about the measurement of tonnage and power.