"yllä" - angielskie tłumaczenie

FI

"yllä" po angielsku

volume_up
yllä {przyim.}

FI yllä
volume_up
{przyimek}

yllä (też: yli, päällä)
volume_up
above {przyim.}
Suorita Microsoftin tietoturvatarkistus yllä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
Follow the steps above to run the Microsoft Safety Scanner.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Aidon Microsoft-ohjelmiston työkalut keräävät yllä kuvatut tiedot seuraavin välein:
Genuine Microsoft software tools collect the data described above at the following intervals:
volume_up
on {przyim.}
Tämä perusta pitää yllä rauhanomaista uudistuskehitystä alueella.
It is the foundation that keeps the region on a peaceful and reformist track.
Ohjeet tämän tekemisestä ovat yllä tässä ohjeaiheessa.
Information on how to do this is included earlier in this topic.
Ne rakastavat neutroneita, jotka pitävät reaktiota yllä.
They love the neutrons that are going on and helping this reaction take place.
volume_up
over {przyim.}
Takasivu: Viron kansallislintu haarapääsky lentää maiseman yllä
Reverse: A barn swallow, the national bird of Estonia, flying over a landscape
Joukko avoimen lähdekoodin kehittäjiä pitää yllä ja parantelee niitä.
They are maintained and improved over time by a community of open-source developers.
Monien eturistiriitojen varjo häilyy komissionne yllä.
The shadow of a great many conflicts of interests hangs over your Commission.

Przykłady użycia - "yllä" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishSe ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa.
It will not achieve this if it falls short of maintaining an exemplary position.
FinnishOnko taantuman aikana parempi pitää yllä kiinteää vai kelluvaa valuuttakurssia?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
FinnishKaikkia yllä lueteltuja mobiililaitteita voidaan hallita Windows Intune -palvelulla.
Each of these mobile devices can now be managed with the Windows Intune service.
FinnishOn jälleen Euroopan unionin tehtävä osoittaa johtotaitoa ja pitää vauhtia yllä.
It falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
FinnishEi ole totta, että Euroopan poliittista dynamiikkaa on vain pidettävä yllä.
It is not true that the political dynamism of Europe simply needs to be upheld.
FinnishMistä saamme rahoitusta kasvua varten ennen kuin kasvu pysyy yllä itsestään?
From where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
FinnishTällaisia yhteyksiä pidetään yllä myös lähikuukausina, myös liittymisen jälkeen.
These contacts will continue to be cultivated in the months ahead even after accession.
FinnishSen on kuitenkin pidettävä uudistusprosessin vauhtia yllä kaikilla aloilla.
However, it needs to maintain the momentum of the reform process in all areas.
FinnishLisäksi miehet jatkavat ja pitävät yllä sukupuoleen perustuvia rakenteita taloudessa.
More importantly, they continue and maintain gender structures in the economy.
FinnishMeidän on pidettävä vauhtia yllä, eikä vähiten kansainvälisen kilpailun vuoksi.
We must keep the momentum going, not least in view of global competition.
FinnishMielestäni näin ei ole tapahtunut, ja meidän tehtävänämme onkin pitää painetta yllä.
I do not believe that they have, and it is up to us to keep the pressure up.
FinnishTarkoitan niiden yhteisöjen sijoituksia, jotka tukevat ja pitävät yllä yrityksiä.
I mean the investment of the communities that underpin and sustain them.
FinnishMeidän on kuitenkin edelleen nähtävä, pystyykö tämä uusi hallitus pitämään edistystä yllä.
But, again, we must see if this new government is able to sustain that progress.
FinnishEn epäile, etteikö Google aikoisi pitää yllä hyväntahtoista mottoaan "Do no evil".
I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
FinnishNeuvosto haluaa myös korostaa pitävänsä yllä syrjintäkiellon periaatetta.
The Council also wishes to stress that it upholds the principle of non-discrimination.
FinnishToinen kysymys: tutkimus ja kehitys pitävät jo yllä vahvasti sulautunutta järjestelmää.
Point two: research and development have generated an extremely well integrated system.
FinnishKomissio pitää suhteita yllä hallituksen kanssa ihmisoikeuksia koskevasta kysymyksestä.
The Commission is still in contact with the government on the question of human rights.
FinnishKaikkien kannalta olisi toivottavaa, että poliittinen tahto kestää ja vauhtia pidetään yllä.
Let us hope the political will holds and the momentum lasts – for all of our sakes.
FinnishMielestämme niitä sivistyneitä arvoja, joihin uskomme, on pidettävä yllä.
We feel that the civilisation values in which we believe must be upheld.