FI ylistää
volume_up
[ylistän|ylistänyt] {czasownik}

ylistää (też: kehua)
Emme voi kuitenkaan vain katsoa vierestä ja ylistää kritiikittömästi.
But we cannot stand by and uncritically applaud.
Minusta ei ole järkevää ylistää pelkästään kenen tahansa naisen valitsemista.
I therefore do not consider it reasonable simply to applaud the election of any woman, whoever she might be.
We should applaud it.
Meidän tulisi juhlia ja ylistää tätä.
We should celebrate and sing for this.
18:32 TED ylistää ihmisen mielikuvituksen lahjaa.
18:32 What TED celebrates is the gift of the human imagination.
Näin ollen kompromissia ei pitäisi ylistää suureksi menestykseksi, koska tiedämme, että direktiivin olisi todellisuudessa pitänyt olla voimassa jo pitkään.
It should not therefore be celebrated as a great success because we indeed know that this Directive should in reality have been in force long ago.
ylistää
Kun EU keskittyy katumiseen, Yhdysvallat ylistää teknologista ja tieteellistä edistystä.
While Europe focuses on regrets, the US extols technological and scientific progress.
Tässä tilanteessa minusta on kuitenkin aivan naurettavaa ylistää ydinenergian ympäristöystävällisyyttä.
In my view, however, it is quite ridiculous to extol nuclear energy as environmentally friendly in this situation.
Miten se voi ylistää tänään sellaisen toimintasuunnitelman hyveitä, joka laadittiin täysin erilaista Ukrainaa varten?
How can it be possible to extol the Action Plan’s virtues today, when it was drawn up for a Ukraine that was a completely different country?
ylistää
Meillä on parlamentissa tapana ylistää henkilöiden ja siten myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
We have a habit in this House of lauding to the skies the issue of free movement of persons and, hence, of workers.
Haluaisin ylistää rakentavaa henkeä, jota Maltan ja Italian pääministerit edistivät, kun he puuttuivat asiaan ratkaistakseen Pinarin tilanteen.
I would like to laud the constructive spirit that the Maltese and Italian Prime Ministers favoured when they intervened to solve the Pinar situation.
Kokemuksesta tiedämme, ettei asiaa ole todellakaan vielä käsitelty, onhan parlamentilla tapana ylistää tänään sellaista, mikä vielä eilen oli mahdotonta hyväksyä.
Experience has taught us that this story is far from over; after all, Parliament has a habit of lauding today what it found unacceptable yesterday.
Minun mielestäni tätä kehitysprosessia ei voida ylistää liikaa.
I believe that we cannot praise this development process highly enough.
Meillä on näissä huippukokouksissa taipumus ylistää komissiota ja kritisoida neuvostoa.
We tend, at these summits, to praise the Commission and to criticise the Council.
Näin ei kuitenkaan käynyt, joten emme voi ylistää tai onnitella komissiota tästä tuloksesta.
However, it was not to be, and so we cannot praise or congratulate the Commission on this outcome.
ylistää
ylistää (też: kiittää)
ylistää (też: kiittää, korottaa, ylentää, jalostaa)
volume_up
to exalt [exalted|exalted] {czas.} [form.]
ylistää (też: ihannoida)
Missä viipyy selkeä tuomio sellaista opetusjärjestelmää kohtaan, joka ylistää marttyyrejä ja harjaannuttaa kokonaisen sukupolven vihaan ja surmaamiseen.
Where is the unequivocal condemnation of an education system which glorifies shahid [martyrdom] and teaches a whole generation hatred and murder?
Nyt käsiteltävänämme olevat asiakirjat vievät meidät kuitenkin jonkinlaiseen virtuaalimaailmaan tai ideologiseen rakennelmaan, jonka tehtävänä on ylistää markkinoiden autuutta.
The documents with which we are here concerned take us, however, into a virtual world or ideological construction glorifying the market.
Tästä huolimatta muutaman tunnin sisällä lukuisilla internetsivustoilla ihannoitiin noita hirveitä murhia ja ylistettiin niihin syyllistyneitä.
And yet, within hours, there were a number of sites, across the Internet, glorifying those hideous murders and praising those who had carried them out.
Olemme täynnä toivoa siitä, että pian voimme ylistää avoimen Kiinan syntymistä.
We are full of hope of soon being able to hail the arrival of an open China.
ylistää (też: mainostaa, kehua)

Przykłady użycia - "ylistää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTarkoitus ei ole ylistää esittelijää, jota minäkin pidän erittäin suuressa arvossa.
It is not a matter of rewarding the rapporteur, although he merits my highest esteem.
FinnishIhastuttavalla tauolla 11-vuotias viulisti ylistää soittimensa ajatonta suunnittelua.
In a charming interlude, the 11-year-old praises the timeless design of her instrument.
FinnishKun EU keskittyy katumiseen, Yhdysvallat ylistää teknologista ja tieteellistä edistystä.
While Europe focuses on regrets, the US extols technological and scientific progress.
FinnishOman kokemuksen perusteella professori Lewis ylistää irakilaisten opiskelijoiden tasoa.
Based on his own experience, Lewis sings the praises of the standard of Iraqi students.
FinnishJäsen Titley totesi, että Herri Batasuna ylistää parlamentissa terrorismia.
He mentioned that the House hears Herri Batasuna praising terrorism.
FinnishKomissio ylistää budjettikuriamme, mutta maamme vuotaa työpaikkoja.
The Commission praises our fiscal discipline but we are haemorrhaging jobs.
FinnishIdeologisesti tarkasteltuna kilpailua voidaan kirota tai ylistää taivaisiin.
Ideologically, competition can be damned or praised to the skies.
FinnishNo, kun Otto von Habsburgkin alkoi ylistää häntä, tämä pelko hävisi.
However, when he was praised by Otto von Habsburg, this fear disappeared.
FinnishNäitä toimia on mielestäni syytä ylistää pilviin, ja meidän pitäisi ottaa toimista oppia.
I believe these moves should be highly praised and that this is the way we should proceed as well.
FinnishTästä syystä haluan ylistää tätä tapahtumaa, sillä se on todella hieno asia.
For this reason I will continue to speak in glowing terms about that event, because it was truly a good thing.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi ylistää esittelijä Khanbain tekemää työtä.
Mr President, allow me first of all to express my appreciation for the work of the rapporteur, Mr Khanbhai.
FinnishEuroopan yhdistäminen vapaan liikkuvuuden alalla on saavutus, jota emme voi ylistää liikaa.
To reunite Europe also in this form, with free movement, is an achievement which cannot be overestimated.
FinnishArvoisa puhemies, aluksi pitää ylistää esittelijää.
Mr President, first of all I must commend the rapporteur on his report.
FinnishKomissio ylistää urheilua Helsinki-selvityksessä.
Sport is high on the agenda in the Commission' s Helsinki report.
FinnishArvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi ylistää komission tiedonantoa ja jäsen Khanbain mietintöä.
Mr President, I should like to begin by commending both the Commission communication and Mr Khanbhai's report.
Finnish18:32 TED ylistää ihmisen mielikuvituksen lahjaa.
18:32 What TED celebrates is the gift of the human imagination.
FinnishMeidän ei pitäisi myöskään ylistää sellaisten vankien vapauttamista, joita ei olisi pitänyt koskaan pidättääkään.
We should also not offer words for the liberation of prisoners who should not have been arrested.
FinnishMeillä on parlamentissa tapana ylistää henkilöiden ja siten myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
We have a habit in this House of lauding to the skies the issue of free movement of persons and, hence, of workers.
FinnishKomissiolla ja neuvostolla on periaatteessa ollut tapana ylistää tilannetta - olipa se miten järkyttävä tahansa.
The Commission and the Council tend, in principle, to talk up the situation - as dramatic as it might be.
FinnishNäitä aikaansaannoksia ei voida kyllin ylistää.
These are achievements that cannot be praised enough.