"ulkona" - angielskie tłumaczenie

FI

"ulkona" po angielsku

volume_up
ulkona {przym.}
EN
volume_up
ulkona {przysł.}
volume_up
ulkona {przyim.}
EN

FI ulkona
volume_up
{przymiotnik}

1. Sport

ulkona (też: poissa pelistä)
volume_up
dead {przym.}

Przykłady użycia - "ulkona" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finnish4:02 Sitten eläin oppii kävelemään ulkona hihnassa ja löytämään kohteita.
4:02 Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.
FinnishVälimerestä on tullut koko maailman suurin, ulkona oleva yhteishauta.
The Mediterranean has become the largest open-air common grave anywhere.
FinnishIlman valpasta ja vapaata mediaa kansalaiset olisivat täysin ulkona EU-johtajien valinnasta.
Without a free and vigilant media, the public would be completely unaware of the choice of EU leaders.
FinnishTiedämme, että riski on suurin niillä ihmisillä, jotka ovat paljon ulkona, erityisesti lapsilla.
We know that the risks are greatest for people who are in the open air a great deal, especially children.
FinnishOsa näistä säännöistä on täysin järjettömiä, ja joissakin tapauksissa jopa ulkona tupakointi halutaan kieltää.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
FinnishUlkona rakennuksen edessäkin on hieno paikka.
We have a wonderful square in front of the building.
FinnishProsessissa, jossa on kyse Euroopan kehityksestä, ei saa muodostua sisällä ja ulkona olijoita, se sanottiinkin jo.
There must be no "ins' and no "outs' , as has already been said, in a process which concerns the formation of Europe.
FinnishMonet nuoret pitäisivät viljelystä: työskentelystä ulkona ja luonnon läheisyydessä, kasvien ja eläinten ympäröimänä.
There are many young people who would enjoy farming: working in the open air and close to nature, surrounded by plants and animals.
FinnishSyöpäriskeistä tiedottaminen ulkona työskenteleville ei ole työnantajille rasite, vaan työntekijöiden terveyttä edistävä investointi.
Provision of information on cancer risks to outdoor workers is not a burden on employers; it is an investment in a healthy workforce.
FinnishKansalaiset eivät voi enää seurata, miten turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kehittyy, ja myöskin parlamentit ovat ulkona tästä valvonnasta.
The public can no longer follow the development of security and defence policy, and neither can Parliament monitor it properly.
FinnishNyt voimme nähdä, että kaikki käsitellään komission ja Euroopan parlamentin välisessä vuorovaikutuksessa, ja neuvosto on täysin ulkona.
Now we can see that everything will be dealt with in an interplay between the Commission and the European Parliament, and the Council will be completely cut off.
FinnishNaiset eivät saa liikkua ulkona, he eivät saa seurata opetusta, eivät saa käydä työssä, mutta heidän pitää huolehtia miehistään ja näiden lapsista hyvin.
Women must not go onto the streets, women must not receive an education, women must not work, but women must ensure that their men are well looked after.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kyllä täytyy sanoa, että olen aivan tyytymätön tällaiseen vanhakantaiseen, tästä ajasta täysin ulkona olevaan vastaukseen.
   – Mr President, Commissioner, I really have to say I am very unhappy with this old-fashioned reply, which is totally irrelevant to the age we live in.