"tyrkyttää" - angielskie tłumaczenie

FI

"tyrkyttää" po angielsku

FI tyrkyttää
volume_up
[tyrkytän|tyrkyttänyt] {czasownik}

tyrkyttää (też: sysätä, ujuttaa, soluttaa)
Kaiken kukkuraksi tätä näennäisesti demokraattista sopimusta aiotaan tyrkyttää briteille!
And this pseudo-democratic distortion is to be foisted on the people of Britain!
Hän tietää myös, ettei demokratiaa ja länsimaisia arvoja voida tyrkyttää afganistanilaisille.
He is also aware that it is not possible to foist democracy and Western values on the people of Afghanistan.
Yhdistyneen kuningaskunnan varapääministeri todella epäonninen kaveri yrittää tyrkyttää aluehallintoa äänestäjillemme.
The UK Deputy Prime Minister a hapless fellow if ever there was one is trying to foist regional governance upon our own electorate.
Näin ollen Turkin pitäisi noudattaa meidän sääntöjämme eikä tyrkyttää omiaan.
That being the case, Turkey should comply with our conditions and not impose its own.
Fundamentalistit yrittävät usein tyrkyttää kantojensa hyväksymistä lainsäädännön kautta.
Fundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
Eurooppalaisille on yritetty tyrkyttää jotakin, mitä he eivät halua.
It was an attempt to impose upon the people of Europe something they did not want.
EU on näin paljastanut oikean karvansa pelkästään taloudellisena yhteisönä, joka tyrkyttää sosiaalisesti vähäosaisille vain pikkurahaa ja tyhjiä sanoja.
In this the EU has shown its true colours as a purely economic community that fobs off the socially underprivileged with peanuts and empty words.
tyrkyttää (też: tuputtaa)
Haluamme luoda asteittain etenevän prosessin emmekä halua tyrkyttää sitä.
It is, in fact, a progressive process that we want to create, and not to impose.
Näin ollen Turkin pitäisi noudattaa meidän sääntöjämme eikä tyrkyttää omiaan.
That being the case, Turkey should comply with our conditions and not impose its own.
Fundamentalistit yrittävät usein tyrkyttää kantojensa hyväksymistä lainsäädännön kautta.
Fundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
tyrkyttää (też: tunkeutua)
tyrkyttää (też: käyttää)

Przykłady użycia - "tyrkyttää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKaiken kukkuraksi tätä näennäisesti demokraattista sopimusta aiotaan tyrkyttää briteille!
And this pseudo-democratic distortion is to be foisted on the people of Britain!
FinnishHeidän mielestään me haluamme tyrkyttää heille jonkinlaisia eurooppalaisia perinteitä ja arvoja.
They think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
FinnishNykyään EU tyrkyttää isoa hallintoa, lisääntyvää keskusohjausta ja kansallisvaltion murentamista.
Today the EU imposes big government, increasing central control and the erosion of the nation state.
FinnishNyt EU haluaa tyrkyttää tehottomuutta postilaitoksellemme.
Now the EU wants to stamp its dead hand of inefficiency on it.
FinnishKomissio tyrkyttää kansalaisille jatkuvasti iskusanoja kansalaisten Euroopasta ja tulosten Euroopasta.
The Commission is forever ramming slogans about a Europe of the citizens and a Europe of results down people’s throats.
FinnishEmme voi tyrkyttää toiveitamme muille maille.
We cannot force our wishes on other countries.
FinnishDemokratiaa ei voida tyrkyttää tällä tavoin.
FinnishIlmastonmuutoksen torjuntaa ei saa pitää sellaisten vauraiden maiden päähänpistona, jotka haluavat tyrkyttää mielipidettään muille.
Combating climate change must not be treated as a whim of wealthy countries which want to force their point of view on others.
FinnishOn käsittämätöntä, miksi oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen tekijän oikeuden muotona on tarkoitus tyrkyttää taiteilijoille vastoin heidän tahtoaan.
It is impossible to see why the resale right should be imposed on artists against their will as a form of copyright.
FinnishMe emme yksinkertaisesti voi hyväksyä tilannetta, jossa komissio tyrkyttää meille muutoksia Yhdistyneen kuningaskunnan hallintorakenteeseen.
Quite simply, we cannot accept a situation where the Commission foists upon us any changes to the UK's government structures.
FinnishOlen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että emme saisi tyrkyttää neuvottelukumppaneillemme kaupan ja palveluiden vapauttamista.
Now, I agree with those who say that we should not force the opening of trade and services down the throat of our negotiating partners.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että tässä mietinnössä esitettyjen ideoiden hyödyntäminen on vaihtoehto ratkaisulle, jota komissio meille tyrkyttää.
I am convinced that making use of the ideas contained in this report is an alternative to the concept being forced on us by the Commission.
FinnishJos nämä ehdotukset hyväksytään, voimme vain kuvitella kaikkia hankkeita ja toimia, joita Yhdistyneelle kuningaskunnalle voidaan tyrkyttää takaovesta.
If these proposals go ahead, one can imagine all manner of projects and policies which could be foisted on the UK by the back door.
FinnishOn kansalaisen todellisten tarpeiden ja toiveiden aliarvioimista luulla, että eurooppalaisille voidaan tyrkyttää yhdenmukaista kansallisuutta.
To think that a uniform citizenship should be imposed on the people of Europe is to misunderstand the real needs and wishes of the citizen.
FinnishKolmanneksi, kuten yleensäkin, Ranskalla ei ole aikomusta tyrkyttää jotain tiettyä mallia, ja kuten sanoin, tämä ala pysyy jäsenvaltioiden toimivallassa.
Thirdly, as usual, France has no intention of imposing any particular model and, as I said, this remains the preserve of each Member State.
FinnishEU on näin paljastanut oikean karvansa pelkästään taloudellisena yhteisönä, joka tyrkyttää sosiaalisesti vähäosaisille vain pikkurahaa ja tyhjiä sanoja.
In this the EU has shown its true colours as a purely economic community that fobs off the socially underprivileged with peanuts and empty words.
FinnishEurooppa ei voi toimia siten, että yritetään tyrkyttää omaa järjestelmää kaikille muillekin: toisin sanoen, keskipalkka on ilmaus demokratian kunnioittamisesta.
Europe cannot function if any one country forces its own system on all the others. In short, the use of the EU average is a mark of democratic respect.
FinnishViitaten vielä tähän ryhmän tutkimukseen Euroopan kilpailukyvyn elvyttämisestä komissio tyrkyttää pikaista aseman hyväksymistä mahdollisesti vielä vuonna 1997.
In the light of the study by the group on stimulating competitiveness in Europe the Commission is urging a speedy adoption of the statutes, preferably in 1997.
FinnishRyhmälleni ja minulle on myös selvää, että ihmisen geneettisen perinnön on säilyttävä yleisenä hyvänä, jota ei saa tyrkyttää kaupaksi pörssimarkkinoilla.
It is just as clear to my group and to myself that the genetic inheritance of humanity must remain common property and should not be sold off on the floor of the stock exchange.