"tukahduttaa" - angielskie tłumaczenie

FI

"tukahduttaa" po angielsku

FI tukahduttaa
volume_up
[tukahdutan|tukahduttanut] {czasownik}

tukahduttaa (też: tukehduttaa, tukehtua, tukahtua)
Euroopan unioni on ottanut globaalin kapitalismin omakseen, ja sen syleily tukahduttaa meidät kaikki.
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
Taantuma tukahduttaa yrityksiä ja ilmastonmuutos käy koko ajan selvemmäksi.
The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Sen lähes monopoliasema sekä tuotannossa että jakelussa on purettava, koska se estää muiden toimijoiden pääsyn markkinoille ja tukahduttaa kilpailun.
Its near-monopoly of both generation and distribution must be broken, as it is keeping others out of the market and smothering competition.
Pitäisikö meidän tukahduttaa kaikki mielipide-erot ollaksemme aidosti eurooppalaisia?
Should it be necessary to stifle all differences of opinion to be a true European?
Erityisesti yliopistojen oikeuksien kaventaminen tukahduttaa yrittäjyyttä eikä edistä sitä.
Especially this one, by encroaching on universities, will stifle enterprise, not promote it.
En yritä tukahduttaa keskustelua tai rajoittaa vähemmistöjen oikeuksia.
I am not trying to stifle debate or limit minorities.
tukahduttaa
Historia on osoittanut toistuvasti, että yritykset tukahduttaa kieliä synnyttävät halveksuntaa.
History has showed repeatedly that efforts to suppress languages breed contempt.
Se on jotakin, jota kukaan ei omista eikä kukaan voi tukahduttaa - emme me eikä kukaan muukaan.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Kommunistiseen sortoon syyllistyneiden ei pitäisi olla osallisina demokraattisessa järjestyksessä, jota he yrittivät tukahduttaa.
The perpetrators of the Communist indignity should not be part of a democratic order they tried to suppress.
Kaikki tiedämme, että EU, sen talouskumppanit ja Maailman kauppajärjestö jatkavat edelleenkin pienyritysten tukahduttamista.
As for small companies, we all know that the EU, its economic partners and the World Trade Organisation will continue to crush them.
Neuvostotankit vyöryvät Prahaan elokuussa 1968 tukahduttamaan Prahan kevään lyhyeksi jääneen demokratian kauden Tšekkoslovakiassa.
Soviet tanks thunder into Prague in August 1968 to crush the short-lived Prague spring of fledgling democracy in Czechoslovakia.
Ongelmana on se, että Valko-Venäjän oppositiolla ei ole mahdollisuuksia selvitä, koska hallitus tukahduttaa sen.
The problem is that the opposition in Belarus could not survive because it is crushed by the regime.
tukahduttaa (też: pidätellä, puolustautua)
tukahduttaa (też: niellä)
tukahduttaa
tukahduttaa (też: kukistaa, kumota)
Kiinan valtio on käyttänyt joko välittömästi tai tietyn lykkäysajan jälkeen täytäntöön pantavaa kuolemanrangaistusta keinona tukahduttaa Tiibetin kansan enemmistön toiveet.
The death penalty, whether to be carried out immediately or delayed, has been used by the Chinese state as a means of quashing the wishes of a large part of the population of Tibet.
Kaikkien eri yhteisöjä edustavien eurooppalaisten on nyt kannettava henkilökohtainen vastuunsa, jotta tämä riehuva viha voidaan tukahduttaa.
Europeans from all communities must now exercise personal responsibility to quell this rising tide of anger.
Delhin hiippakunnan arkkipiispa Vincent Concessao katsoo, että väkivallan tukahduttaminen edellyttää tehokkaampia toimenpiteitä.
Archbishop Vincent Concessao of the Delhi diocese believes that more effective measures need to be taken to quell the violence.
tukahduttaa (też: sortaa)
Tällainen toiminta tukahduttaa kaiken, mikä on tiibetiläistä, ellei EU nouse vastustamaan tätä pyrkimystä.
This initiation will repress all things Tibetan unless the EU works to counteract it.
Tämän nöyryyttävän tilanteen vastustajia on vuosien ajan yritetty tukahduttaa väkivaltaisesti.
Violent means have for many years been used to repress opposition to this humiliating state of affairs.
Presidentti Lukašenkan hallitus tukahduttaa julmasti kaikki yritykset kansalaisyhteiskunnan perustamiseksi.
The regime of President Lukashenko brutally represses any attempt to create civil society.

Przykłady użycia - "tukahduttaa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTaantuma tukahduttaa yrityksiä ja ilmastonmuutos käy koko ajan selvemmäksi.
The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
FinnishMe emme halua tukahduttaa niitä joillakin niistä asioista, joista puhumme.
We do not want to choke it off by some of the things that we are talking about.
FinnishHallinto tajusi, että vastarinta voitaisiin tukahduttaa vain sotilasvoimin.
The regime realised that that protest movement could only be ended by military force.
FinnishMielestäni on naurettavaa väittää, että sääntely tukahduttaa rahoitusalan innovaatiot.
The argument that regulation stifles financial innovation I find ludicrous.
FinnishSlovakiassa kytevä kansallismielisyys olisi pitänyt tukahduttaa välittömästi.
This smouldering fire of nationalism ought to have been put out in Slovakia immediately.
FinnishLiiallinen sääntely tukahduttaa aloitteellisuuden ja samalla edistyksen ja hyvinvoinnin.
Over-regulation stifles initiative and, therefore, progress and prosperity.
FinnishOliko välttämätöntä tukahduttaa julkiset investoinnit euron tukemiseksi?
Did public investment have to be throttled in order to support the euro?
FinnishByrokratiasta on tullut niin monimutkaista, että se tukahduttaa vapaaehtoistyöntekijöiden innon.
Bureaucracy has become so complicated that it stifles volunteers' enthusiasm.
FinnishEU:hun 2000-luvulla liittyneitä valtioita tukahduttaa edelleen etnosentrismi.
The countries that acceded to the EU in the 21st century are still being stifled by ethnocentrism.
FinnishOn selvästi myös varmistettu, että epäsovinnaiset mielipiteet voidaan tukahduttaa.
In addition, care has evidently been taken to ensure that non-conformist opinions can be suppressed.
FinnishSe näet mädättää koko järjestelmää ylhäältä alas asti ja tukahduttaa monet uudistukset.
In fact, corruption rots the whole system from top to bottom, and it stifles many of the reforms.
FinnishNämä toimet ovat yritys tukahduttaa Iranissa tällä hetkellä tehtävät demokraattiset aloitteet.
It is an attempt to thwart that democratic impulse in Iran that we are seeing at the moment.
FinnishKeskeistä on tukahduttaa lintuinfluenssa maailmassa, jos se on mitenkään mahdollista.
The key is to stamp it out in the world if at all possible.
FinnishMinkään kansan vapaudenkaipuuta ei voida tukahduttaa loputtomiin.
The desire for freedom of any nation cannot be suppressed forever.
FinnishPäivästä toiseen jatkuva fyysinen ja emotionaalinen väkivalta tukahduttaa heiltä normaalin tunne-elämän.
Physical and emotional violence, day in and day out, hardens many to all normal feeling.
FinnishTympääntyminen ei kuitenkaan saa tukahduttaa vastuuntuntoamme.
But we cannot let this disgust remove our sense of responsibility.
FinnishIslam Karimovin autoritaarinen hallitus tukahduttaa Uzbekistanin kansan demokraattiset pyrkimykset.
Islam Karimov’s authoritarian regime is stifling the democratic ambitions of the Uzbek people.
FinnishSen jälkeen tehtävämme on tukahduttaa pesäkkeet naapurialueilla.
Our role is then to damp down the fires in neighbouring areas.
FinnishNämä kolme toimintaa on kuitenkin vähitellen erotettu toisistaan, jotta ne voitaisiin pikkuhiljaa tukahduttaa.
Yet these three activities have been progressively separated to each die a slow death.
FinnishJos tämä tukahduttaa kasvun tai aiheuttaa työttömyyttä, olkoon niin.
If this chokes growth or causes unemployment, so be it.