"tavoite" - angielskie tłumaczenie

FI

"tavoite" po angielsku

FI tavoite
volume_up
{rzeczownik}

Tämä tavoite mielessään puheenjohtajavaltio antoi ehdotukset jäsenvaltioille.
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Koulutus on todella tärkeä tavoite, ja toivon, että saavutamme sen.
Education is a very important aim, and I hope it is an aim that we shall achieve.
Tällainen olisi tarkistuksessa 106 esittämämme ohjesääntöluonnoksen tavoite.
Such was the aim of the draft Statute that we tabled in Amendment No 106.
Varojen kuluttamisesta tulee tavoite sinänsä ja todiste ohjelman onnistumisesta.
Spending is becoming an end in itself and the measure of the programme's success.
Operaation päättyminen riippuu siitä, milloin keskeinen tavoite saavutetaan.
The end of the operation will depend on when the basic objective is achieved.
V-ryhmän tavoite on, että tupakanviljelyn tukeminen lakkautetaan kokonaan.
The Green Group's objective is a complete end to subsidies for tobacco growing.
tavoite (też: päämäärä, maali)
volume_up
goal {rzecz.}
Se on tärkein tavoitteemme, ja sen pitäisi olla myös tämän ohjelman tärkein tavoite.
That is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.
Toinen merkittävä tavoite on lisätä kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta.
The other important goal is to increase the safety of cosmetic products.
Tavoite ei ole loppujen lopuksi huutokauppa vaan päästöjen vähentäminen.
Ultimately the goal is not the trading itself but the reduction in emissions.
tavoite (też: päämäärä)
volume_up
objective {rzecz.}
Tämä ei ole ainoastaan valtionsisäinen tavoite vaan koko yhteisön laajuinen tavoite.
And this is not only an inter-State objective, but also a European Community objective.
Kolmanneksi, minun mielestäni sekä tavoite 1 että tavoite 2 on säilytettävä.
Thirdly, I think there is a need to keep both Objective 1 and Objective 2.
Heidän tavoitteenaan on ydinteollisuuden lopettaminen, ja tavoite on vankkumaton.
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
Onko korkeapalkkaisten matkakulujen alentaminen poliittisesti ensisijainen tavoite?
Is it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Sopimus: tämä ensisijainen tavoite saavutettiin Portugalin puheenjohtajakaudella.
The Treaty: this priority was achieved under the Portuguese Presidency.
Ruotsin puheenjohtajuuskauden ensisijainen tavoite on saavutettu onnistuneesti.
This priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
tavoite (też: päämäärä, maali, kilpi, maalitaulu)
volume_up
target {rzecz.}
Kehitysavulle päätetty tavoite on Yhdistyneiden kansakuntien tavoitetta huomattavasti alhaisempi.
The target set for development aid falls far short of the UN's target.
Tämä työllisyyttä koskeva tavoite on mielestäni erittäin tärkeä tällä hetkellä.
This employment target is, to my mind, very important again at this point in time.
Vakausohjelmille olisi otettava käyttöön 3 prosentin tavoite.
A target of 3% needs to be introduced for stability programmes here.

Przykłady użycia - "tavoite" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMielestäni tämä on kunnioitettava tavoite, jonka saavuttamiseen on vielä matkaa.
I feel this is a lofty ambition and that it is a long way from being fulfilled.
FinnishYhdysvaltojen tai Japanin saavuttaminen on yhä kunnianhimoinen tavoite, unelma.
Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
FinnishEuropolin toiminnan käynnistäminen on puheenjohtajamaa Saksan keskeisin tavoite.
The German Presidency is particularly concerned to see Europol take up its duties.
FinnishTällainen on NATOn, läntisen sotilasliiton tämänhetkisten ponnistelujen tavoite.
This forms the core of what NATO and the Western allies are currently fighting for.
FinnishOn kuitenkin selvää, että EU:n tavoite on ottaa vähitellen tämä tehtävä itselleen.
It is clear, however, that the EU's ambition is to garner that role to itself.
FinnishEKP:n ensisijainen tavoite on kuitenkin hyvin selvä: euroalueen hintavakauden
euro area, in other words, safeguarding the value of the euro banknotes and coins
FinnishYhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen jakautuminen ei ole kenenkään tavoite.
Nobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
FinnishTämä ei ole turha poliittinen tavoite, eikä kyse ole pelkästään vaikutelmista.
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
FinnishToinen, yhteistyötä koskeva tavoite toistuu kaikissa komission asiakirjoissa.
Secondly, cooperation is an idea that is repeated in all the Commission's documents.
FinnishToinen merkittävä tavoite on erityiset koulutus- ja työllisyyspolitiikat.
The second important factor are the special policies on education and employment.
FinnishLaajentuneessa unionissa tämä tavoite on luonnollisesti entistä haastavampi.
This, of course, will be an even more challenging ambition within an enlarged Union.
FinnishJäsenvaltioiden on hallittava väkivaltaa, oli sen alkuperä tai tavoite mikä tahansa.
It is up to the Member States to deal with violence, whatever its origins or intent.
FinnishWTO:ssa meillä on ”Kaikki paitsi aseet” -tavoite, ja sen pitäisi olla perusvaatimus.
In the WTO, we have the 'Everything But Arms' issue, and that should be the standard.
FinnishTavoitteena olivat komission ja neuvoston antamat sitoumukset, ja tavoite saavutettiin.
Making commitments by the Commission and the Council was sought and achieved.
FinnishYksi tapa saavuttaa tämä tavoite on YKP:n alueellisen ulottuvuuden tunnustaminen.
One way of achieving this is to recognise the CFP's regional dimension.
FinnishSe oli toiveeni, mutta ymmärrän, että peruskirja olisi realistisempi tavoite.
That was my wish, but I accept that a charter is a little more realistic.
FinnishTämä on kollegamme Rothen mietinnön tavoite, josta haluan onnitella häntä.
That is the ambition of the Rothe report, and I wish to congratulate the rapporteur.
FinnishKolmas tavoite on halumme nostaa tietoisuutta Itämeren alueesta brändinä ja konseptina.
Three: we want to raise awareness of the Baltic Sea as a brand, as a concept.
FinnishSe on olennainen tavoite, mikäli haluamme saavuttaa Lissabonissa vahvistetut päämäärät.
It is essential if we wish to fulfil the objectives that we set ourselves in Lisbon.
FinnishToinen tavoite on hajauttaminen, jolla pitäisi estää maan kahtiajako.
The second is decentralisation, which should prevent the country from splitting.