FI sopia
volume_up
[sovin|sopinut] {czasownik}

Meiltä puuttuvat mahdollisuudet sopia sitovista säännöistä, joita pitää noudattaa.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Siksi meidän pitäisi sopia yleissopimuksen muutosten ratifioinnista.
As a result, we should agree to ratify the changes to the convention.
Yritykset sopia vapaaehtoisesta sääntelystä epäonnistuivat surkeasti.
Attempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen osoittaa sen, että Euroopan unionissa voidaan sopia kompromisseista.
Adoption of the 2011 budget testifies to the fact that it is possible to agree a compromise in the European Union.
Yhdyn keskustelun aiheena olevan ehdotuksen keskeisiin seikkoihin ja uskon, että eräässä asiassa ratkaisusta voidaan sopia.
I am broadly in agreement with this proposal, and I think that a compromise should be possible on one point.
On syytä korostaa, että emme esitä neuvottelukumppaneillemme ehdotusta, joka pitäisi "ottaa tai jättää", vaan että kompromisseista on varmasti mahdollista sopia.
Let me stress that we are not putting a package to the candidates and telling them to take it or leave it: acceptable compromises are clearly possible.
Olisi kuitenkin asianmukaista sopia päivästä, jolloin neuvottelujen aloittamispäivä annetaan.
A date for a date, however, would be the right thing to do.
Toisaalta jäsenvaltiot voisivat viimeinkin sopia tekevänsä sen, mitä Yhdysvallat on aina kehottanut niitä tekemään.
On the other hand, Member States could finally agree to do what the United States has always asked them to do.
Meillä ei ole velvollisuutta sopia mistään, mikä on Euroopan etujen vastaista, emmekä tee niin.
There is no obligation on us to agree to anything which is not in the interests of Europe and we will not do so.
Kaiken täytyy tavallaan sopia omaan lokeroonsa.
And so everything sort of has a place that it has to fit.
Se kaikki sopii mahdollisesti uuteen strategiaan.
All that will possibly fit into the new strategy.
Työnne tulisi myös sopia hyvin yhteen komission jäsen Diamantopouloun eilen parlamentissa esittelemän komission tiedonannon kanssa.
Your work should also fit well with the communication announced in Parliament by Commissioner Diamantopoulou yesterday.
Pahoittelen sitä, että emme päässeet neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen, jotta olisimme voineet sopia asiasta yhdessä käsittelyssä.
I regret that we could not reach an agreement with the Council to fix this in one reading.
Konferenssin avajaispäivämääräksi sovitaan 16. joulukuuta.
The opening of the conference is fixed for December 16.
Maataloustuottajat voivat jo nykyisin sopia meijeriteollisuuden kanssa tietyn määrän toimittamisesta kiinteään hintaan.
Today, it is already possible for farmers to enter into a contract with the industry, with the dairy, for a certain volume at a fixed price.
sopia (też: sopia yhteen)
Neuvosto voisi sopia ehdotuksesta vielä tänään Luxemburgissa ja ottaa huomioon parlamentin hyväksymät tarkistukset.
In Luxembourg today, the Council has been able to conclude an understanding by taking into account the amendments approved by Parliament.
Meistä on myös tärkeää neuvotella ja sopia toimintasuunnitelmista kaikkien Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien valtioiden kanssa niin pian kuin mahdollista.
We also feel it is important to negotiate and conclude action plans as soon as possible with all states under the European neighbourhood policy.
sopia (też: olla, istua, istuutua, maata)
Tämä muuten sopii myös oikein hyvin yhteen Fiorella Ghilardottin mietinnön kanssa.
And that sits very well with Fiorella Ghilardotti's report.
Kaikki tämä sopii melko huonosti loputtoman pitkiin listoihin.
All this sits rather uneasily with endless lists.
Toiseksi sen mukaan jäsenyyden ehdoista tulee sopia Eta-sopimuksen osapuolten ja toisaalta jäsenehdokasvaltion välillä.
Secondly, it stipulates that the conditions for participation are the subject of an agreement between the contracting parties to the EEA Agreement and the applicant country.
A soft landing would suit us all.
Monissa tapauksissa "yhden koon" rahapolitiikka ei sovi yhteen eri maiden tilanteen kanssa.
A 'one size fits all' monetary policy will not in many cases suit the situation of the various countries.
Kattava tarkistuslauseke sopii epäilemättä asetukseen paremmin.
A comprehensive review clause is no doubt better suited for this regulation.

Przykłady użycia - "sopia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishLuulen, että on välttämätöntä sopia tämän alan konfliktit rauhanomaisesti.
I believe it is essential that we settle conflicts satisfactorily in this area.
FinnishArvoisa puhemies, ei ole yksinkertaista sopia tapaamista putkiasentajani kanssa.
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
FinnishOsasimme sopia, miten työllisyyspolitiikkoja rajataan tulevina vuosina.
We have agreed upon a new framework for employment policies for the years to come.
FinnishTämä kuvaus saattaa sopia myös sopimukseen, josta Euroopan parlamentti äänestää pian.
These words may well apply also to the agreement on which this House will vote shortly.
FinnishHankkeiden tulee tästä lähtien sopia paremmin jäseneksiliittymisstrategiaan.
Future projects must be more in keeping with the pre-accession strategy.
FinnishPidän politiikkaa kuitenkin yrityksenä sopia asioista ja pyrkimyksenä luoda tasapainoa.
But I see politics as an attempt to even things out, as an effort to strike a balance.
FinnishMeidän pitää saada periaatteita ja lakeja, joiden täytyy sopia tähän.
We will have a set of principles and laws which will have to accommodate that.
FinnishSiksi parlamentin, komission ja neuvoston pitäisi sopia näistä tavoitteista.
That is why Parliament, Commission and Council agreed to those targets.
FinnishJoka tapauksessa, herra Gahrton, voitte sopia myöhemmin tapaamisesta rouva Hulthénin kanssa.
Mr Wohlfart, you can, of course, arrange a meeting with Mrs Hulthén afterwards.
FinnishOn mahdotonta sopia uudelleen kaikista tälle vuodelle asetetuista painopisteistä.
Now it is impossible to rearrange all the priorities for this year.
FinnishVoimme kuitenkin sopia 34 artiklan ulkopuolisista sääntelyasioista.
But we can have an agreement on regulatory issues which are outside Article 34.
FinnishSisällöstä on sovittu, ja nyt tarvitsee enää sopia tarkasta sanamuodosta.
The substance has been agreed, all that is needed is the exact wording.
FinnishMiksi näistä järjestelyistä ei siis voida sopia muiden maiden kanssa?
Why is it then that those arrangements cannot be made with other countries?
FinnishKolmas - minun ehdottamani - vaihtoehto on sopia siirtymäkauden ratkaisusta.
The third option, which I have put forward, entails the creation of a transitional arrangement.
FinnishToivon, että tästä voidaan nyt sopia tehdyn sopimuksen mukaisesti.
I hope that this can now be agreed in accordance with the agreement that has been made.
FinnishYritämme saavuttaa edistystä, päästä yhteisymmärrykseen ja sopia yhteisestä perustasta.
We will try to encourage progress, to build mutual understanding and to identify common ground.
FinnishOlen pahoillani, mutta mitään ei voida sopia työjärjestyksen vastaisesti.
I am sorry, but no agreement can override the Rules of Procedure.
FinnishAivan alusta asti neuvostolla oli suuria vaikeuksia sopia yhteisestä kannasta.
From the very beginning, the Council encountered great difficulties in agreeing on a common position.
FinnishKannatan erityisesti parlamentin kehotusta sopia 2 celsiusasteen tavoitteesta.
I particularly endorse the call by Parliament for an agreement which reflects the 2° Celsius objective.
FinnishVähintään pitäisi sopia 50 vuoden moratorio alueen fossiilivarojen hyödyntämisessä.
In any event, there should be a 50year moratorium on the exploitation of fossil resources in the area.