FI selviytyä
volume_up
[selviydyn|selviytynyt] {czasownik}

selviytyä (też: kestää, selvitä)
Toisinaan myös yliarvioimme kykymme selviytyä tästä muutoksesta.
Sometimes, we also overestimate our own ability to cope with this transformation.
Arvoisa puhemies, ainoastaan vahvistettu Eurooppa voi selviytyä laajentumisesta.
Mr President, only a strengthened Europe can cope with enlargement.
Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on hyvin vaikea selviytyä tästä.
This will be very difficult for small and medium-sized enterprises in particular to cope with.
selviytyä
Toisinaan myös yliarvioimme kykymme selviytyä tästä muutoksesta.
Sometimes, we also overestimate our own ability to cope with this transformation.
Arvoisa puhemies, ainoastaan vahvistettu Eurooppa voi selviytyä laajentumisesta.
Mr President, only a strengthened Europe can cope with enlargement.
Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on hyvin vaikea selviytyä tästä.
This will be very difficult for small and medium-sized enterprises in particular to cope with.
Eurodac on yksi tekijä tässä eurooppalaisessa yhteistyössä, työkalu, jonka avulla voidaan paremmin selviytyä pakolaistulvista.
Eurodac is one element of European cooperation, a tool to help us handle the arrival of refugees.
Tuin sitä, koska yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi selviytyä tästä tilanteesta yksin, vaan sen hallinnan ohjenuorana on oltava yhteistoiminta ja asioiden jakaminen.
I supported it because individual Member States cannot cope with this situation alone: cooperation and sharing must guide the way we handle it.
Niillä saatettaisiin tehdä tarpeettomiksi ne valtavat polttoroviot ja hautamontut, joista muodostui tunnuskuva brittihallituksen tavalle selviytyä epidemian puhkeamisesta.
This would remove the necessity for the huge funeral pyres and burial pits that were hallmarks of the British Government's handling of the outbreak.
Jos haluamme selviytyä ja menestyä 2000-luvulla, meidän on pidettävä muutosta tervetulleena asiana ja hallittava sitä.
If we want to survive and prosper in the 21st century then we must welcome and manage change.
Me kuitenkin voimme selviytyä siitä, jos toteutamme oikeanlaisia toimia.
Immigration is a difficult issue to resolve; however, we can manage it, if we take the right action.
Emme kuitenkaan selviydy nykyisin kovin hyvin 15 jäsenvaltion hallinnoimisesta.
But we do not manage very well with 15 countries at the moment.
EU:n on pakko innovoida, jos se haluaa selviytyä globalisaatiosta.
Europe is obliged to innovate if it is to survive globalisation.
Meidän on sallittava kiintiöiden korottaminen nyt, jos haluamme selviytyä.
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
Tämä on ainoa keino selviytyä nykyisessä kilpailutilanteessa.
That is the only way to survive this competitive situation.
selviytyä (też: suoriutua)
selviytyä (też: pärjätä, tulla toimeen)
selviytyä (też: suoriutua)
selviytyä (też: selvitä, elää, kokea)
selviytyä (też: toipua, selvitä)
volume_up
to ride out {czas.} [idiom]
Mikäli EU osoittautuu tässä asiassa myötämieliseksi, voimme selviytyä tämänhetkisestä kriisistä.
If the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.

Przykłady użycia - "selviytyä" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishNähdäkseni tämä on ainoa tapa selviytyä tästä uudentyyppisestä merkitsemistavasta.
I believe that this is the only way of coping with this new type of labelling.
FinnishTällöin he voivat päästä pitkälle, selviytyä monista mutkista ja konerikoista.
Then they may travel far, negotiating many turns and even overcoming engine failures.
FinnishTarvitsemme niitä erityisesti tämän kriisin vuoksi, josta yritämme selviytyä.
We need them especially because of the crisis through which we are passing.
FinnishTutkimusten mukaan noin 90 %: ssa kaikista lento-onnettomuuksista voisi selviytyä hengissä.
Research indicates that around 90 % of all aircraft accidents could be survivable.
FinnishIlman sitä emme löydä keinoja selviytyä varsin hankalasta tilanteesta.
If we do not have it we cannot find ways of exiting a rather complicated situation.
FinnishSe on myös kulttuurikeskustelua, josta politiikka ei voi selviytyä yksin.
The dialogue is also cultural and not capable of being brought about by politics alone.
FinnishKuinka voimme selviytyä viime viikkojen koettelemuksista parantuneina sekä vahvempina?
How can we emerge not just healed but strengthened from the trials of the last few weeks?
FinnishSaamme nyt selviytyä suuren väestömäärän aiheuttamasta äkillisestä ongelmasta.
We are now faced with what appears to be a sudden problem on account of the large population.
FinnishSen ei pidä antaa tilaisuuden karata käsistään se on sen ainoa mahdollisuus selviytyä.
It should not allow the hour of its fate to slip away it is its only chance for delivery'.
FinnishEuroalueella on kuitenkin kyky selviytyä sitä tällä hetkellä koettelevista vaikeuksista.
But the euro area has the capacity to deal with the difficulties currently affecting it.
FinnishTämä ei riitä, jos halutaan selviytyä tulevista yhteiskunnallisista haasteista.
Given the social challenges that lie ahead, this is insufficient.
FinnishHyvä jäsen Bonde, emme tarjoa teille keinoa selviytyä itse aiheuttamastanne sotkusta.
Mr Bonde, we are not proposing to get you out of the mess in which you have buried yourself.
FinnishJos viemme heiltä heidän elinkeinonsa, riistämme heiltä mahdollisuuden selviytyä taloudellisesti.
If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
FinnishTuen järjestäminen pk-yrityksille ja yrittäjille tarjoaa keinon selviytyä rahoituskriisistä.
Providing support to SMEs and entrepreneurs offers a way out of the financial crisis.
FinnishKyse on pikemminkin siitä, kuinka voidaan selviytyä ilman tätä kaasua.
The issue is, rather, that of how gas from the Devil can be done without.
FinnishMutta jos haluamme selviytyä kauemmin kuin seuraavat sata vuotta, tulevaisuutemme on avaruudessa.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
FinnishMoldovan on äärimmäisen vaikea selviytyä suurista ongelmistaan ilman ulkomaista apua.
It will be extremely hard for Moldova to overcome its huge problems without foreign assistance.
FinnishTällaisia tehtäviä on siis annettu virastoille, ja niillä on valmiudet selviytyä niistä omin neuvoin.
Such are the tasks for the agencies, which they are able to deal with themselves.
FinnishOn sanottu, että meidän pitäisi selviytyä Basel II -sopimuksen tarkistamisesta yhdessä käsittelyssä.
It has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
FinnishYksi mahdollisuus selviytyä jatkossakin markkinoilla on EU: n piirissä toteutettava laatutuotanto.
One possibility for our continuing survival is quality production in the EU.