"radikaalit" - angielskie tłumaczenie

FI

"radikaalit" po angielsku

FI

radikaalit {liczba mnoga}

volume_up
radikaalit
Italialaiset radikaalit kannattavat suurinta osaa mietinnön sisällöstä.
The Italian radicals support most of the proposals contained in this report.
Italian radikaalit äänestävät joka tapauksessa vastuuvapauden myöntämisen puolesta.
In any event, the Italian Radicals will be voting in favour of granting discharge.
Tämän vuoksi Italian radikaalit aikovat äänestää tämän toimenpiteen puolesta.
The Italian radicals will therefore vote for the measure.

Przykłady użycia - "radikaalit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHallussani olevien tietojen mukaan epävakauden aiheuttajia ovat radikaalit islamistit.
According to data in my possession, radical Islamists are behind this destabilisation.
FinnishSillä välin radikaalit jäsenet äänestävät varauksettomasti jäsen Swiebelin mietinnön puolesta.
Meanwhile, the radical Members will vote wholeheartedly for Mrs Swiebel's report.
FinnishJan Mulderin kysymys siitä, miksi nämä radikaalit ehdotukset tulevat näin myöhään, on erittäin hyvä.
Jan Mulder's question as to why these radical proposals come so late was very good.
FinnishMe slovakialaiset olemme julistaneet vastaavanlaiset radikaalit järjestöt laittomiksi maassamme.
We Slovaks have outlawed a similar radical organisation in our country.
FinnishNyt on mahdollista eristää radikaalit voimat ja antaa mahdollisuus maltillisille tahoille.
There is currently an opportunity to isolate the radical forces and give the moderates a chance.
FinnishKyseessä eivät ole radikaalit sanomalehdet tai epäuskottavat järjestöt.
These are not radical newspapers or non-credible organisations.
FinnishRadikaalit toimet rikollisuutta vastaan ovat erittäin tärkeitä.
Radical measures to deal with crime are an equally high priority.
FinnishTietyt radikaalit joukot Bulgariassa väittävät, että hankkeet eivät ole keskenään yhteensopivia.
There are some radical factions in Bulgaria saying that these projects are mutually incompatible.
FinnishSiitä puuttuvat kuitenkin ajan vaatimat radikaalit uudistukset.
However, the radical reforms that our times demand were absent.
FinnishRadikaalit jäsenet kannattavat niitä niiden nykyisessä muodossa.
The radical Members will support them in their present form.
FinnishHe tietävät, että nämä radikaalit muutokset ovat myös monimutkaisia.
They know that these radical changes are also complex.
FinnishRadikaalit muutokset palvelualalla ovat jo ilmeisiä.
Radical changes in the services sector are already evident.
FinnishAinakin radikaalit jäsenet tukevat sitä täysin.
In any case, the radical Members will support it unreservedly.
FinnishTästä on hyötyä toimintaa jarruttavalle jäsenvaltiolle, mutta se tekee tarpeelliset radikaalit toimenpiteet yhä vaikeammiksi.
This is beneficial for an obstructive Member State but makes necessary radical interventions more difficult.
FinnishKeskeinen kysymys eurooppalaisille on uhka, että radikaalit islamistit käyttävät hyväkseen dramaattista tilannetta.
But the crucial question for us Europeans is the threat that the dramatic situation could be abused by radical Islamists.
FinnishEsittelijä oli poistanut ensimmäisestä luonnoksestaan radikaalit käsitteet " ulkoiset kustannukset" ja " arat alueet" .
In his first draft, the rapporteur took the radical step of deleting the words 'external costs' and 'sensitive routes' .
FinnishHe ovat esittäneet täysistunnolle kokonaisuudessaan hyväksyttävän ehdotuksen, jota ainakin radikaalit jäsenet tukevat.
They presented a proposal to the House that is, on the whole, acceptable and which, in any case, the radical Members will support.
FinnishVain radikaalit toimenpiteet myös muilla tasoilla tekevät Lissabonin strategiasta ruohonjuuritason kannalta myönteisen strategian.
Only with a series of radical measures, which also include other levels, could Lisbon become a pro-grass roots strategy.
FinnishEnsinnäkin meidän on uskallettava karkottaa radikaalit imaamit, jotka ovat tulleet tänne Euroopan ulkopuolelta tarkoituksenaan aivopestä täkäläisiä.
First of all, we will need to dare extradite radical Imams who come from abroad, from outside Europe, to brainwash people over here.
FinnishArvoisa puhemies, Boninon ryhmän radikaalit jäsenet tulevat kannattamaan näitä kahta mietintöä, kuten he myös arvostavat ja kannattavat oikeusasiamiehen työtä.
Mr President, the Radical Members of the Bonino List will support the two reports, and they value and support the work of the Ombudsman.