"osuus" - angielskie tłumaczenie

FI

"osuus" po angielsku

volume_up
osuus {rzecz.}

FI osuus
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Tiedän, että se on pieni osuus, mutta se on merkittävä osuus.
I know this is a small percentage, but it is an important percentage.
Tulevaisuudessa tukia saavien maaseutualueiden osuus vähenee olemattomiin.
In future, the percentage of rural regions benefiting from aid will be minimal.
Kuten tiedätte, kasvava osuus Euroopan maahanmuuttajista on menettämässä työpaikkansa.
As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
osuus (też: suhde, osa, mittasuhde)
Todellisuudessa vankilassa olevien naisten osuus Euroopan vankiloissa pienenee.
In fact, the proportion of women in prison across Europe is dropping.
Eurostatin mukaan naisten osuus maahanmuuttajista kasvaa jatkuvasti.
According to Eurostat, the proportion of women amongst migrants is steadily increasing.
Internet-sivuston kautta ja sähköpostilla tehtyjen kantelujen osuus kasvoi edelleen.
The proportion of complaints sent through the website and e-mail continued to rise.
osuus (też: osa, osake)
volume_up
share {rzecz.}
EKP:n osuus vuoden 2002 alussa liikkeeseen laskettavien eurosetelien kokonaisarvosta
The ECB will be allocated a share of 8% of the total value of the euro banknotes
Kanta on täysin selvä: Euroopan unionin osuus maailmakaupasta vähenee nopeasti.
The position is very clear: Europe's share of world trade is shrinking fast.
Tästä huolimatta sillä on jokseenkin vähäinen osuus maanviljelybudjetissa.
Notwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
osuus (też: annos, ruoka-annos, osa)
volume_up
portion {rzecz.}
Rakennerahastoilla on suuri osuus EU:n tarjoamassa rahoituksessa. Niistä osoitettiin vuosien 2007-2013 talousarvioon 277 miljardia euroa.
The Structural Funds constitute a large portion of EU funding: - EUR 277 billion were allocated for the 2007-2013 budget.
Yhdymme arvosteluihin siitä, että potilaiden on maksettava yhä suurempi osuus terveydenhuoltokustannuksista, mikä rankaisee pienituloisia.
We support the criticism that patients have to bear an ever greater portion of the cost of health care, which penalises people on low incomes.
Tämän mukaan Suomen osuus määrävähemmistöstä laskisi 7,8 prosentista 3,3 prosenttiin, joten ei olisi enää mitään tarvetta kuulla Suomea ja muita EU:n pieniä jäsenvaltioita.
That would cause the Finnish portion of a blocking minority to fall from 7.8% to 3.3%, so there would no longer be any need to listen to Finland and other small EU countries.
osuus (też: tolppa, panos, paalu, seiväs)
volume_up
stake {rzecz.}
Se todellakin tarkoittaa, että palkansaajilla on suuri osuus pääomasta Tanskassa.
That means in fact that wage-earners have a large stake in capital in Denmark.
Oikeusasiamiehellä on tässä asiassa erittäin merkittävä osuus, samoin kuin Euroopan parlamentilla ja vetoomusvaliokunnalla.
The Ombudsman has a very important stake in this, and so does the European Parliament and the Committee on Petitions.
Kyse on vain 3,1 prosentin rahoitusosuudesta, kun taas alan osuus koko Euroopan unionin maatalouden kokonaistuotannosta on 17 prosenttia.
At stake is a mere 3.1% of the budget, while the sector accounts for 17% of the EU's total agricultural output.
Samoin jokivarren viimeinen osuus ja läheiset rantavedet kuuluvat Valencian itsehallintoalueen kosteikkoalueiden luetteloon.
Furthermore, the final stretch of the river and the adjacent coastal waters are included on the list of wetlands of the Community of Valencia.
Liittohallitus on kyllä käyttänyt varoja Berliinin ja Erfurtin välisen osuuden rakentamiseen, mutta Erfurtin ja Nürnbergin välinen osuus on poistettu ensisijaisten tavoitteiden luettelosta.
The German federal government readily undertook to finance the construction of the stretch from Berlin to Erfurt, but struck the Erfurt-Nuremberg portion from its list of priorities.
Euroopan unionin itäraja ja erityisesti se osuus, jossa Slovakia ja Puola rajoittuvat Ukrainaan ja jossa Puola rajoittuu Valko-Venäjään, on tässä suhteessa kaikkein haavoittuvaisin.
The European Union’s eastern frontier is most vulnerable in this regard, especially in the stretch where Slovakia and Poland border on Ukraine and where Poland borders on Belarus.
osuus (też: kuilu, hajaannus, jakaminen, jako)
volume_up
division {rzecz.}
osuus (też: panos, syöte)
volume_up
input {rzecz.}
Näin ollen tuotannon osuus Euroopan markkinoilla laskee, ja sen vuoksi toivon, että tuloksena on hintojen nousu.
Consequently, the input on the European market will decrease, and therefore we hope that the result will be increasing prices.
Parlamentin osuus postin sisämarkkinamietintöön tai -direktiiviin liittyen on tärkeä, jotta palo saadaan sammutettua.
The input of Parliament with regard to the report or guidelines on the internal market for the postal services is thus important to correct the matter.

2. przenośny

volume_up
hand {rzecz.} [przen.]
Köyhien työntekijöiden osuus kasvaa käsi kädessä epävarmojen ja pienpalkkaisten työpaikkojen leviämisen kanssa.
The proportion of poor employees is growing hand in hand with the proliferation of precarious, low paid jobs.
Osuus- ja yhteisötaloutta toteuttavat organisaatiot ovat toisaalta liian pieniä tullakseen tunnetuksi makrotalouden tasolla.
Participating organisations, on the other hand, are too small to become known on a macro-economic level.
Toisaalta Amerikassa geneettisesti muunnettujen satojen määrä on kasvamassa ja geneettisesti muunnetun maissin osuus on nyt varsin suuri.
On the other hand, in America crops which have been genetically modified are increasing and the proportion of maize now grown under GM conditions is quite large.

Przykłady użycia - "osuus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKesäkuussa pidettävissä vaaleissa naisten osuus olisi vähintäänkin säilytettävä.
That figure should, as a minimum, be retained at the forthcoming election in June.
FinnishTyöllisyyttä käsittelevä osuus olisi myös voinut olla hieman kunnianhimoisempi.
The section dealing with employment could also have been a little more ambitious.
FinnishEuroopan unionin osuus myönnetystä rahoituksesta on suurempi kuin 28 prosenttia.
The European Union’s contribution to funding granted is even greater than that 28%.
FinnishSen osuus sotilasmenoista on - sanon sen hyvin hitaasti - 0,00029 prosenttia.
It represents - and let me say this very slowly - 0.00029% of military spending.
FinnishOsuus on suurempi kuin nykyisissä 15 jäsenvaltiossa, joissa se on 74 prosenttia.
That is more than in the 15 current Member States, where this figure is 74%.
FinnishLaosissa osuus oli 93 prosenttia, Pakistanissa 73 prosenttia ja lista on pitkä.
In Laos they accounted for 93%, Cambodia 83%, Pakistan 73%, the list goes on.
FinnishEuroopan väestön osuus maailman väestöstä oli sata vuotta sitten 15 prosenttia.
One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
FinnishJoissakin jäsenvaltioissa pimeän työn osuus oli 20 prosenttia BKT:stä tai jopa yli.
In some Member States the level of undeclared work reached or exceeded 20% of GDP.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että näiden alojen osuus määrärahoista kasvaa 13� prosenttia.
This represents a 13% increase on this year’s allocation to these subsections.
FinnishEU:n 500-miljoonaisen väestön osuus on alle 8 prosenttia koko maailman väestöstä.
Our population of 500 million does not even account for 8% of the world's population.
FinnishUusiutuvien energiavarojen osuus on EU:ssa tänään runsaat kuusi prosenttia.
Renewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
FinnishMuuntogeenisten organismien osuus oli odotetusti melko kiistanalainen aihe.
As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
FinnishPääongelma tämän kannan kohdalla on pyydettyjen kalanpoikasten suuri osuus.
The main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
FinnishUskon kuitenkin, että komission osuus on tässä asiassa loppujen lopuksi ollut hyvä.
But I think that in this case the Commission has in the end played a positive role.
FinnishSe on 60-70 prosenttia EU:n taloudesta ja työllisyydestä, ja sen osuus kasvaa.
It accounts for 60-70% of the EU's economy and employment and it is growing.
FinnishEnsinnäkin rakennerahastoja, joiden osuus talousarviosta on noin 35 prosenttia.
Firstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
FinnishJopa Euroopan parlamentissa naisten osuus on kuitenkin vain 30 prosenttia.
However, even here, in the European Parliament, women make up only 30% of MEPs.
FinnishRadiotaajuuksista riippuvaisten palvelujen osuus EU:n BKT:sta on noin 2-3 prosenttia.
Services dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
FinnishKiinan, Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain osuus on tästä noin 88 prosenttia.
China, Iran, Saudi-Arabia and the United States account for approximately 88% of those.
FinnishEuroopan unionin osuus rauhan- ja sovitteluohjelman kustannuksista on 75 prosenttia.
The European Union contributes 75% of the Peace and Reconciliation programme.