"opas" - angielskie tłumaczenie

FI

"opas" po angielsku

volume_up
opas {rzecz.}

FI opas
volume_up
{rzeczownik}

Tiedonanto on myös opas uusiin avun muotoihin, varsinkin talousarviotukeen.
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Emme puhu enää abstrakteista viesteistä, tämän on oltava käytännön opas.
No longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
Tästä syystä ehdotin, että kansalaisille tarjottaisiin alustava opas liikkuvuuteen.
For this reason, I proposed that people be issued with an introductory guide to mobility.
opas (też: opaskirja)

Przykłady użycia - "opas" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKilpailun pääosaston laatima opas valtiontuesta on hyvä esimerkki viimeksi mainituista.
The Vade Mecum on State Aid produced by DG Competition is a model of the latter.
FinnishSamalla laadittiin opas, jossa poliisivoimille annettiin työskentelytapoja koskevia esimerkkejä.
At the same time a handbook was made available with examples of working methods to police forces.
FinnishOpas ohjaa käyttöympäristön määrittämisessä ja Windows Intunen pääominaisuuksien arvioinnissa.
This will help you set up your environment with ease and evaluate the main features of Windows Intune.
FinnishHän oli hyvä opas. Hän puolusti parlamentin näkökohtia erinomaisesti neuvostoa vastaan ja saavutti parissa asiassa selvän voiton.
He did a good job of defending Parliament's views before the Council and succeeded in winning a number of points.
FinnishTätä tarkoitusta varten olisi erittäin hyödyllistä laatia opas, jossa määritellään tarkemmin laitoksen käsite ja muita keskeisiä termejä…
For this purpose, a ‘Guidance Document’ clarifying the definition of ‘installation’ and other key terms would be most helpful …
FinnishEsittelijä Purvisin lopullinen mietintö on sekä korkeariskisten sijoitusrahastojen että johdannaisten kannalta hyödyllinen opas Euroopan komissiolle.
In the cases of both hedge funds and derivatives, Mr Purvis' final report is helpful guidance for the European Commission.
FinnishOpas on jaettu.
FinnishWindows PC:n osto-opas
FinnishOpas ei kuitenkaan ole täydellinen, jos siinä ei mainita, että Windows toimii nopeammin, jos lisäät RAM-muistia tietokoneeseen.
But no discussion of how to make Windows run faster would be complete without mentioning that you should consider adding more random access memory (RAM) to your PC.
FinnishTietopakettiin kuuluu 8-minuuttinen piirretty elokuva, oppilaan oppaita ja opettajan opas, jossa annetaan opettajille taustatietoa talouden toiminnasta.
The kit consists of an 8-minute animated film, a set of leaflets for the pupils and a booklet with economic background information for the teachers.
FinnishToteamme päätöslauselmassa myös, että akateemisen viitekehyksen lopullinen versio voisi olla opas, mitä se itse asiassa onkin heti, kun se on julkaistu.
In the resolution, we also say that the final version of the academic frame of reference could play a toolbox role; indeed, it has already done so, in effect, simply by virtue of its publication.
FinnishLopuksi haluan todeta hallitustenvälisestä konferenssista, että teidän on käytettävä teille annettua tiekarttaa, joka on todellinen opas äänestäjien harhauttamiseen.
With regard, lastly, to the Intergovernmental Conference, you are going to have to apply a road map that has been proposed to you and that is a veritable manual with which to deceive the electorate.