"myötämielinen" - angielskie tłumaczenie

FI

"myötämielinen" po angielsku

EN

FI myötämielinen
volume_up
{przymiotnik}

myötämielinen (też: ystävällinen, auttavainen, kiltti)
volume_up
kind {przym.}
Jos Eurooppa aikoo vastaisuudessakin olla niin myötämielinen rahoituspääomalle, se ei voi enää hyljeksiä kriisin uhreja.
If Europe continues to be so kind to financial capital, it cannot continue to be ungracious to the victims of the crisis.

Przykłady użycia - "myötämielinen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishValikoivuus: EY aikoo olla myötämielinen, mutta vaativa kahdentasoinen yhteistyökumppani.
Selectivity: The EC will be a positive, but demanding multilateral partner.
FinnishOlen ollut hyvin myötämielinen, mutta en voi antaa teidän enää jatkaa.
I have been very indulgent but I cannot allow you to go on any longer.
FinnishJos asialle on perusteet, vastaus on myötämielinen.
If there is a logic to the case, there will be receptiveness in the answer.
FinnishOlen myötämielinen Rouva McKennan käsittelemää tapausta kohtaan.
I have sympathy for the case which Mrs McKenna has outlined.
FinnishVenäjän myötämielinen suhtautuminen on tietysti myös olennaisen tärkeätä.
Of course, Russian goodwill is essential, too.
FinnishUskon, että hän on hyvin myötämielinen ja avoin komission jäsen, joka tekee tiivisti työtä parlamentin kanssa.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
FinnishToinen kysymys: aikooko komissio olla myötämielinen humanitaarista apua sääntelevän asetuksen uudistukselle?
Secondly: does the Commission intend to support the reform of the regulations which govern humanitarian aid?
FinnishSitä ei ole mainittu tänä iltapäivänä, mutta uskoakseni se ei ole niin myötämielinen meitä kohtaan kuin saattaisimme haluta sen olevan.
It has not been mentioned this afternoon but I believe it is not as sympathetic to us as we might want.
FinnishOlin äärimmäisen myötämielinen herra Kellett-Bowmania kohtaan, mutta en voi mennä myötämielisyydessänikään liiallisuuksiin.
I have been far too generous with Mr Kellett-Bowman because he and I work together on Fridays, but I cannot allow myself to continue in this vein.
FinnishSiksi tarvitaan mielestäni nopeita, varmoja ja realistisia toimia, ja tiedän, että komission jäsen Günter Verheugen on tarkkaavainen ja myötämielinen.
I therefore believe that swift, assured and realistic intervention is needed, and I know that Mr Verheugen will be attentive and sympathetic.
FinnishOlen myötämielinen ehdotukselle, sillä se osoittaa selkeästi, kuinka veropolitiikalla voidaan edesauttaa tärkeiden poliittisten tavoitteiden saavuttamista.
I do feel sympathy with this proposal because it shows exactly how tax policy can promote the attainment of other important policy purposes.
FinnishKoristekasvien osalta jäsenvaltioiden selvä enemmistö on myötämielinen direktiivin yksinkertaistamiselle ja vastustaa valinnaista direktiivijärjestelmää.
On ornamental plants, a large majority of Member States are in favour of simplifying the directive and opposed to an optional directive system.
FinnishMyös komission puheenjohtajaksi uudelleenvalittu José Manuel Barroso on luvannut olla tasa-arvolle myötämielinen uutta komissiota muodostaessaan.
José Manuel Barroso, the Commission's re-elected President, has also promised to be sympathetic to the notion of equality when he forms the new Commission.
FinnishEuroopan on astuttava esiin, ja Tony Blairin on unohdettava syvällejuurtunut NATOlle myötämielinen politiikkansa ja muistettava, että hän johtaa Euroopan unionia.
Europe must assert itself and Tony Blair must move away from his visceral Atlanticism and remember that he holds the Presidency of the Union.
FinnishNäin ollen komissio on tyytyväinen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan tukeen ja toivoo parlamentin olevan yhtä myötämielinen.
The Commission therefore welcomes the support of the Committee on Constitutional Affairs for the proposal and hopes the Chamber will confirm this favourable stance.
FinnishVaikka suhtautumiseni eräisiin esittämiinne toimiin onkin jossain määrin myötämielinen, en voi hyväksyä niitä enkä ottaa niitä mukaan asetukseen, kuten olette ehdottaneet.
Therefore, while I have some sympathy for some of the measures you have proposed, I cannot accept or introduce them into the regulation as has been suggested.
FinnishKomissio on tietenkin myötämielinen tällaiselle uudelle vaiheelle, koska se on tietoinen panoksesta, jonka kansalliset parlamentit voivat unionin rakentamiselle tuoda.
The Commission is naturally in favour of this new phase, because it is aware of the contribution that the national parliaments can make to the Union' s integration.
FinnishMe voisimme tehdä asialle nyt sen, että osallistumme tähän keskusteluun ja osoitamme Yhdysvalloille siten sitoumuksemme, joka ei ole Yhdysvaltojen vastainen vaan sille myötämielinen.
What we could do with right now is a display of commitment to the United States that is not anti-America but pro-America by taking part in that debate now.
FinnishMeitä itävaltalaisia loukkaa erityisesti myötämielinen suhtautuminen Slovakian suunnitelmiin käynnistää uudelleen Bohunice, mikä rikkoisi selvästi voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä.
From an Austrian point of view, we are particularly hurt by the sympathetic reaction to Slovakia's plans to restart Bohunice, which would be a clear infringement of existing EU law.
FinnishKuten herra Chanterie voi kuvitella, komissio on täysin myötämielinen yhteisön elimelle, joka käsittelisi rekisteröimisen ja hyväksymisen yhteydessä myös merkintöjä koskevia kysymyksiä.
As Mr Chanterie can imagine, the Commission is certainly sympathetic to the idea of a Community body which would be responsible for authorisation and assessment, including the question of labelling.