"mittari" - angielskie tłumaczenie

FI

"mittari" po angielsku

FI mittari
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

mittari (też: osoitin, indikaattori, mittalaite)
volume_up
indicator {rzecz.}
Siksi, että se on ainutlaatuinen eurooppalaisen ajattelutavan muutosten mittari.
Because it is a unique indicator of changes in European thinking.
Bruttokansantuote on talouden kehityksen ja vaurauden mittari.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
(PL) Arvoisa puhemies, työllisyys on mittari siitä, miten me edistymme.
(PL) Mr President, employment is an indicator of how we are progressing.
mittari (też: toimenpide, määrä, tahti, etäisyys)
volume_up
measure {rzecz.}
Bruttokansantuote on tunnetuin makrotaloudellisen toiminnan mittari.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
Vapaa lehdistö on kiistämättä yhteiskunnan demokraattisuuden mittari.
A free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
Minusta vaikuttaa siltä, että saadut voitot ovat parhain kilpailukyvyn mittari.
It seems to me that profits are the best measure of competitiveness.
mittari (też: taulu)
volume_up
clock {rzecz.} [pot.]
mittari (też: kaliiperi, koko, mitta, paksuus)
volume_up
gauge {rzecz.}
Elpymisen perustava tekijä ja mittari on uusien työpaikkojen luominen.
The cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Aktiivisen työllisyyspolitiikan tuloksellisuus on lopulta se mittari, joka kertoo kykeneekö Eurooppa ratkaisemaan jälkiteolliseen yhteiskuntaan siirtymiseen liittyvän suurtyöttömyyden ongelman.
The success of an active employment policy is ultimately the yardstick by which we can gauge whether Europe can solve the mass unemployment crisis of post-industrial society.
mittari (też: väline, mittalaite)
mittari (też: mitta, tahtilaji, mittatikku, runomitta)
volume_up
meter {rzecz.}
mittari (też: metriikka)
volume_up
metric {rzecz.}
It's an eternal metric.

2. Zoologia

mittari
volume_up
Mesotype {rzecz.}
mittari (też: mittarimato)

Przykłady użycia - "mittari" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHenkilöstön ja saatavilla olevan rahoituksen määrä ei ole oikea mittari.
The number of staff and the amount of funds available is not the right yardstick.
FinnishBKT-mittari ei toimi niin hyvin tällä erityisalalla, koska se on liian kapea.
The GDP yardstick does not work as well in this particular area because it is too narrow.
FinnishHoitokeinoja etsittäessä keskeinen mittari on julkisten talouksien kestävyys ja vaje.
In the search for remedies, key indicators are the sustainability of public finances and the deficit.
FinnishSitä en tiedä, mutta varmastikin eräs mittari voisi olla haaste, joka meidän on yhdessä kohdattava.
I do not know, but one benchmark we could certainly use is the challenge we must take up together.
FinnishTulot ovat itse asiassa maatilojen elinvoimaisuuden mittari.
Incomes are in fact the barometer of the viability of farms.
FinnishKotimaissamme kuluttajansuojan taso on tärkeä mittari, jolla arvioidaan työmme tehokkuutta.
In our homelands, the standard of consumer protection is an important yardstick for measuring the effectiveness of our work.
FinnishIlmanlaatu on elämänlaadun mittari.
Air quality is a yardstick for quality of life.
FinnishMinulle avustavien aviopuolisoiden tilanne on erinomainen yhä vallitsevan naisten ja miesten välisen epätasa-arvon mittari.
As far as I am concerned the situation of the assisting spouse is a yardstick par excellence for the continuing discrimination between men and women.
FinnishEmme kuitenkaan saa tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, ja Kiinassa vallitsevat olosuhteet ovatkin edistymisen todellinen mittari myös tällaisella alalla.
But we should not jump to conclusions and the reality on the ground is the real yardstick in measuring progress, also in an area like this.
FinnishUskon, että yksi yhteiskunnan hyvinvointia hyvin mittaava mittari on se, miten hyvin yhteiskunta kunnioittaa kaikkien kansalaistensa perusoikeuksia.
(Applause ) I believe that one valid test of the well-being of any society is the respect that society gives to the fundamental rights of all its citizens.
FinnishSen sijaan on tutkittava, toimiiko mittari oikein ja olisiko tarvittaessa mahdollista käyttää samanaikaisesti useampia mittareita tulosten vahvistamiseksi ja tarkistamiseksi.
The question is whether the thermometer works properly and, if necessary, whether we can use several thermometers to perform the validations and checks.
FinnishVaikka talouskasvu ei olekaan ainoa onnistumisen mittari, on 10 prosentin vuosittainen kasvuvauhti kuitenkin muuttanut Kiinaa siitä, kun viimeksi kävin siellä yli 20 vuotta sitten.
While man does not live by bread alone, the year-on-year growth rates of 10%-plus have transformed China from the country I first knew more than 20 years ago.
FinnishMeidän on tuettava maata, jonka kanssa meillä on läheiset ja ystävälliset suhteet ja joka on yksi alueen vahvimmista talouksista ja kehityksen mittari naapurimailleen.
We need to stand by a country with which we have close and friendly ties and which is one of the strongest economies in the region and a development benchmark for neighbouring countries.