"loppuun saattaminen" - angielskie tłumaczenie

FI

"loppuun saattaminen" po angielsku

FI loppuun saattaminen
volume_up
{rzeczownik}

loppuun saattaminen (też: toteutuminen, valmistuminen)
YMP:n loppuun saattaminen vaikuttaa yhtä haitallisesti muihinkin perusviljelykasveihin kotimaassani.
The completion of the CAP will have the same adverse impact on other basic crops in my country.
Tämä merkitsee sitä, että tämän uudistuksen loppuun saattaminen edellyttää mukautuksia nyt tehtyihin ehdotuksiin.
This means that the completion of the reform process will depend on adjustments being made to these proposals.
Euroopan visiona oli 1980-luvulla sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, 1990-lukua leimaa rahaliitto.
In the 1980s Europe's vision was the completion of the internal market, in the 1990s it is monetary union.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "loppuun saattaminen"

saattaa czasownik

Przykłady użycia - "loppuun saattaminen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMeidän sukupolvemme tehtävänä on tämän Euroopan yhdentymisen loppuun saattaminen.
Our generation has the challenge of completing this Europe of integration.
FinnishNeuvottelujen loppuun saattaminen ja niiden onnistuminen ovat kaksi eri asiaa.
Concluding negotiations is not the same as concluding them successfully.
FinnishSeuraavaksi kysyttäneen: onko hallitustenvälisen konferenssin loppuun saattaminen mahdollista?
The next question would be: will it be possible to conclude the IGC?
FinnishTällä panoksella niiden loppuun saattaminen kestää vielä 20 vuotta.
At this rate, it will take over 20 years to complete them all.
FinnishSen keskeinen tavoite on yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen.
It has at its core the achievement of a single market.
FinnishTärkein tehtävämme on taloudellisen yhdentymisen loppuun saattaminen.
The first job is to complete economic integration.
FinnishTämän työn loppuun saattaminen vie varmasti kauan aikaa.
It is going to take a long time to complete this work.
FinnishRahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen kertaheitolla edistäisi EU:n talouskasvua 1,1 prosenttia.
Achieving a single market in financial services in one fell swoop could boost EU growth by 1.1%.
FinnishArvoisa puhemies, Alankomaiden puheenjohtajakauden suurin haaste on epäilemättä HVK: n loppuun saattaminen.
Mr President, the greatest challenge facing the Dutch presidency is undoubtedly the conclusion of the IGC.
FinnishTämän prosessin loppuun saattaminen edellyttää rahoituksen lisäämistä ja lainsäädännöllisten esteiden poistamista.
Additional financial resources and the removal of legislative barriers are required to complete this process.
FinnishEdessämme on Amsterdamin sopimuksen ratifioimismenettelyn loppuun saattaminen ja sopimuksen voimaan saattaminen.
We are about to see the conclusion of the ratification procedure and the entry into force of the Amsterdam Treaty.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen 2006 loppuun saattaminen on erityisen myönteistä.
(EL) Mr President, the conclusion of the 2006 International Tropical Timber Agreement is an extremely positive development.
FinnishViimeksi kuluneen puolen vuoden saavutuksia oli näiden prosessien loppuun saattaminen eli ratifiointi jäsenvaltioissa.
One of the achievements of these last six months was the finalisation of all these processes - the ratification in the Member States.
FinnishMeidän on nyt muistettava paremmin kuin koskaan, että tavoitteenamme on Dohan kierroksen saattaminen loppuun kunnianhimoisella ja tasapainoisella tavalla.
Now more than ever, we must remember that our objective is the ambitious and balanced conclusion of the Doha Round.
FinnishKolmantena on aikakirjoihin jäävän tapahtuman eli laajentumisen loppuun saattaminen ja tulevan laajentuneen unionin perustojen valaminen.
And the third is to make a success of the historic opportunity of enlargement and laying the foundations for the future enlarged Union.
FinnishArvoisa puhemies, Etelä-Afrikan ja Euroopan unionin välisten neuvottelujen edistyminen ja loppuun saattaminen on mielestämme olennainen haaste.
Mr President, the advancement and the conclusion of negotiations between South Africa and the Union marks, in our view, a vital step forward.
FinnishNämä ovat laajentumisen loppuun saattaminen, solidaarisuuden ja yhteenkuuluvuuden periaatteiden noudattaminen sekä EU:n itäisen ulottuvuuden kehittäminen.
These are completing enlargement, standing by the principles of solidarity and cohesion, and developing the EU’s eastern dimension.
FinnishSisämarkkinoiden täydellinen loppuun saattaminen on tehokas väline, jonka avulla Eurooppa voi palauttaa kasvun, ja siitä syystä kannatin tätä tekstiä.
The full establishment of the internal market is a powerful tool enabling Europe to return to growth, which is why I supported this text.
FinnishTärkeimpänä tavoitteena täytyy olla unionin laajentumisen loppuun saattaminen, jotta voimme näin varmistaa rauhan ja poliittisen vakauden säilymisen mantereella.
Another priority must be the promotion of enlargement in order to safeguard the peace and political stability of the continent.
FinnishTalous- ja rahaliiton loppuun saattaminen todisti jäsenvaltioiden sitoutumisesta EU:n taloudellisen ja poliittisen yhtenäisyyden turvaamiseen.
The finalisation of the Economic and Monetary Union process demonstrated Member States' commitment to safeguard the EU's economic and political unity.