"laajentaa" - angielskie tłumaczenie

FI

"laajentaa" po angielsku

FI laajentaa
volume_up
[laajennan|laajentanut] {czasownik}

1. ogólne

Komissio puolustaa, laajentaa ja nykyaikaistaa edelleen yhtenäismarkkinoita.
The Commission will continue to defend, extend and modernise the single market.
Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
On myös tärkeää laajentaa näitä toimia koskemaan valvontaa ja vientikieltoja.
It is also important to extend these measures to the controls and export bans.
Sähköisen kaupankäynnin kehittyminen laajentaa epäilemättä näitä ilmiöitä.
These problems will almost certainly be amplified by developments in electronic trading.
Komission jäsen de Silguy laajentaa lisäksi tätä tyrmistyttävää toteamusta lisäten puheessaan, että tässä yhteydessä Euroopasta hävisi 1, 5 miljoonaa työpaikkaa.
Commissioner Silguy amplified this disturbing fact by verbally adding that Europe lost 1.5 million jobs at that time.
Toiseksi tiedotusvälineille tyypillinen terroritekojen korostaminen lisää ja laajentaa huomattavasti terroritekojen merkitystä ja tukee näin terroristien tavoitteita.
Secondly, similarly, the highlighting which the media often give to terrorist acts is a very powerful contribution to enhancing and amplifying the intended effects of the terrorists themselves.
Se laajentaa henkisiä mahdollisuuksiamme etenkin kansankielten puhujina.
It will broaden our intellectual scope, particularly in the case of representatives of popular languages.
Se saattaisi haitata pyrkimyksiämme laajentaa kansainvälisen rikostuomioistuimen kannatusta.
Such an endeavour might be counter-productive in the efforts to broaden support for the Court.
Euroopan parlamentti haluaakin laajentaa tavoitteenasettelua ja samalla tasapainottaa ohjelmaa.
But the European Parliament wishes to broaden that objective and so make the programme more balanced.
Aiomme laajentaa kauppaamme mahdollisimman paljon, ja tilanne on parantumassa.
We intend to develop our trade as much as we can and the situation is improving.
Meidän on myös myönnettävä se tosiasia, että haluamme laajentaa lentoasemiamme.
We have to recognise the fact that we need to develop our airports.
Ehkä on mahdollista kehittää ja laajentaa Natura 2000: ta.
Perhaps it would be possible to develop and expand Natura 2000.
Onko, siis, aivan välttämätöntä laajentaa Unionia ennen kuin sitä syvennetään?
So is it really necessary to enlarge the Union before deepening it?
Varoitamme hätäilystä laajentaa edelleen EU:n vähittäisrahastokehystä.
We would caution against rushing to further enlarge the EU retail fund framework.
Jos Euroopan unionia halutaan laajentaa, se on saatava valmiiksi sitä varten.
If you want to enlarge the European Union, you have to make it fit for enlargement.
laajentaa (też: laajeta, laajentua)
Tämä laajentaa kalastustuotteiden ja niiden sivutuotteiden sisämarkkinoita.
This will expand the single market in fishery products and their by-products.
Kirjoittajille tämä on tilaisuus laajentaa markkinoitaan ja yleisöään.
It is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Tämän vuoksi olen sitä mieltä, ettei määritelmää ole syytä laajentaa.
I accordingly believe that it would be better not to expand the definition.
Haluaisin vielä laajentaa tätä keskustelua Mitrovican tilanteeseen.
I would like to widen the debate and include the situation in Mitrovica.
Näissä ponnistuksissa on tarpeen laajentaa puolestapuhujien etulinjaa.
In making these efforts it will be necessary to considerably widen the frontline of its advocates.
Haluan erityisesti käsitellä vaatimusta laajentaa koulumaitojärjestelmää.
I specifically want to address the call to widen the school milk scheme.
Sitä voidaan tulevissa alustavissa talousarvioesityksissä aina laajentaa.
It can always be augmented in future preliminary draft budgets.

2. Ekonomia

Se on keskeinen kauttakulkualue ja yksi niistä harvoista käytävistä, joiden avulla EU voi laajentaa mahdollisuuksiaan hankkia energiavaroja Kaspianmereltä.
This is an essential transit area, being one of the few corridors that may enable the Union to diversify its access to energy resources from the Caspian.
Toinen painopiste on globalisaatio, joka nopeuttaa kauppaa, laajentaa tarpeita ja määrittelee uudelleen alueiden ja kansojen maantieteellisen sijainnin.
The second priority is globalisation, which accelerates trade, diversifies needs and redefines the geographical position of territories and peoples.

Przykłady użycia - "laajentaa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMääräenemmistöpäätöksien soveltamisalaa aiotaan lisäksi laajentaa muille aloille.
In addition, qualified majority voting will be further extended to other areas.
FinnishValiokunnan ehdotus laajentaa veropohjaa jättämällä pois useimmat poikkeukset.
The committee's proposal broadens the tax base by removing some of the exemptions.
FinnishAluetta voidaan myös laajentaa, mutta uudet alueet on määriteltävä IMO:ssa.
There could also be extensions in this area if defined within the IMO framework.
FinnishLuetteloa tarkistetaan joka tapauksessa, ja sitä saatetaan osittain laajentaa.
There will, however, be a review of the list and there may be some extension to it.
FinnishSoveltamisalaa on päätetty laajentaa vähitellen kattamaan kaikki vakavat rikokset.
The decision was made to move gradually to the coverage of all serious crime.
FinnishHalusimme ehkä tiukentaa säännöksiä tai laajentaa asetuksen soveltamisalaa.
Maybe we did want more strict rules or a regulation with broader applications.
FinnishEmme saa myöskään laajentaa soveltamisalaa kuljetuksia ehkäiseviin toimiin.
Secondly, we must reject an extension of the scope to transport prevention actions.
FinnishMikäli on tarpeellista, paikallisten kalastajien alueita tulee laajentaa.
Where necessary, the exclusion zone for local fishermen must also be extended.
FinnishMielestämme ei ole mitään syytä laajentaa enemmistöpäätösten määrää tällä alalla.
We see no reason for extending majority decision-making into this area.
FinnishEU:ta ei voida laajentaa niukoilla määrärahoilla, jotka ovat selvästi riittämättömät.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
FinnishJokainen henkilön oppima kieli laajentaa hänen kulttuurista ulottuvuuttaan.
Every language a person learns gives him or her access to a larger cultural dimension.
FinnishEi ole mitään tarvetta laajentaa patenttioikeuden soveltamisalaa tietokoneohjelmiin.
There is no need for the scope of patent law to be extended to cover computer programs.
FinnishNiistä tulee automaattisesti kohteita Venäjän pyrkimyksille laajentaa valtaansa.
They automatically become targets for the expansion of Russian power.
FinnishVoit laajentaa tietoruudun napsauttamalla ruudun yläreunaa ja vetämällä sitä ylöspäin.
To do this, click the top edge of the details pane and then drag it upward.
FinnishSiksi haluan myös laajentaa tätä keskustelua sisältämään muutakin kuin vain Frontexin.
That is also why I want to see this debate extended to include more than just Frontex.
FinnishToimea ei voida laajentaa loputtomiin, ja parlamentin on hyvä käsittää tämä.
The latter cannot be extended ad infinitum and it is good that Parliament realises this.
FinnishTe mainitsitte Schengenin, ja tietenkin haluamme laajentaa Schengen-alueen rajoja.
You mentioned Schengen and, yes, we want the Schengen border extended.
FinnishVoidaanko sitä laajentaa edelleen useampiin valtioihin, ja mitkä valtiot ovat pääehdokkaina?
May it be extended to further states, and which states are the main candidates?
FinnishOhjelmistojen patentoitavuutta Euroopassa ei pidä nykyisestään laajentaa.
The scope for the patentability of software in Europe should not be broadened further.
FinnishJotkut ovat halunneet laajentaa yleishyödyllisen sääntelyn mahdollisuuksia.
Others have tried to pave the way for a regulation of general interest.