"lähettää" - angielskie tłumaczenie

FI

"lähettää" po angielsku

FI lähettää
volume_up
[lähetän|lähettänyt] {czasownik}

1. ogólne

lähettää (też: lähetellä)
Jos haluat lähettää viestin myöhemmin, valitse Tiedosto-valikosta Lähetä myöhemmin.
To send the message at a later time, click the File menu, and then click Send Later.
Tästä paketista sopiminen lähettää ulkopuolelle tärkeän, myönteisen signaalin.
Agreement on this package will send an important, positive signal externally.
Hyväksymällä tämän paketin EU lähettää myönteisen signaalin maaseutuyhteisöllemme.
By accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
lähettää (też: radioida)
Esityksistä puheen ollen, Näytä diaesitys yleislähetyksenä -toiminto antaa sinun lähettää niitä Internetin välityksellä.
And speaking of presentations, Broadcast Slide Show lets you broadcast them over the web.
Tämä teksti lähetetään TV-palveluntarjoajan lähettämän TV-signaalin mukana.
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Siksi on olennaista, että riippumattomat televisioasemat, kuten NTDTV, voivat myös lähettää ohjelmia.
Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.
Kuten tiedämme, Euroopan unioni lähettää paikalle täysilukuisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan.
As we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Suhtaudun myönteisesti myös siihen, että Moldova on kiinnostunut mahdollisuudesta lähettää alueelle EU:n tiedonkeruuvaltuuskunta.
Similarly Moldovan interest in the possibility of the dispatch of an EU fact-finding mission is positive.
Muistatte varmaan, miten toiveikas olin heinäkuussa sen suhteen, että voisimme lähettää myös vaalitarkkailijavaltuuskunnan.
With regard to the elections, you surely remember how hopeful I was in July that we could also dispatch an electoral observation mission.
lähettää (też: toimittaa, laivata)
Ja nyt haluatte minun luopuvan rahoistani ja lähettää ne ventovieraalle?
And now you want me to give up this money and ship it to a stranger?
Kiitos tämän laskentataulukon voimme tarkistaa, mitä on ilmoitettu myytäväksi, mitä on jo myyty ja mitä meidän täytyy lähettää ostajille.
Thanks to this spreadsheet, we can each check to see what has been listed for sale, what's already sold, and what we need to ship to the buyers.
Haluammeko jatkossakin lähettää laivojamme romutettavaksi vastuuttomasti Intian rannoille, kun emme enää käytä niitä?
Do we want to continue sending our ships for irresponsible scrapping on Indian beaches when we have finished with them?
kopioida, tallentaa, ladata, jaella, lähettää tai manipuloida valokuvia
Copy, save, download, distribute, transmit or manipulate the photographic imagery.
Suunnitellessaan hankkeitaan hakijat voivat vapaasti valita niiden ohjelmien tyypin, joita ne haluavat tuottaa ja lähettää.
In devising their projects, applicants are free to choose the type of programmes they prefer to produce and transmit.
Tämä tapahtuu vuoden 2010 lopussa, kun ensimmäiset Galileo-satelliitit alkavat lähettää signaaliaan.
That will be at the end of 2010, when the first Galileo satellites will start transmitting their signals.
lähettää
Prodi lupaa kuunnella parlamenttia ja lähettää komission jäsenen parlamenttiin joka kerta, kun me sitä pyydämme.
Mr Prodi promises he will listen and despatch a Commissioner every time we ask for one.
Molemmat vaihtoehdot edellyttävät joukkojen lähettämistä, mutta ensimmäinen on kohdistettu ihmisiin ja toinen sotaan, jonka taustalla piilee katastrofin vaara.
Both options require the despatch of troops, but the first is oriented towards the people, and the second towards the war with, in the background, the risk of a catastrophe.
lähettää (też: päästää)
Emme voi lähettää synkkää viestiä, joka riistää Romanialta tämän tulevaisuudenkuvan.
We cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
Siksi meidän onkin ratkaisevan tärkeää lähettää voimakas viesti tästä asiasta.
It is therefore crucially important for us to send out a strong signal on this matter.
Kriisin aikana haluamme lähettää selkeitä viestejä jäsenvaltioille.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.

2. "televisio-ohjelmaa ym."

lähettää
volume_up
to air [aired|aired] {czas.} [Amer.]
Voisivatko yksikkönne lähettää Air Francelle huomautuksen, jotta vastaavanlainen tilanne ei pääsisi toistumaan.
I wonder if your services would drop a note to Air France asking them not to do this again.
Esimerkiksi tärkeät tapahtumat on jatkossakin voitava lähettää vapaasti.
For instance, events of major importance need to remain free to air, and there is a case for a short European list of such events.

3. "rahaa"

lähettää

4. Wojskowość: "joukot asemiin"

lähettää (też: sijoittaa)
ETYJ halusi lähettää paikalle pienen tarkkailijaryhmän.
The OSCE wanted to deploy a small team of observers.
EU lähettää Irakiin vaaliarviointiryhmän arvioimaan vaaleja ja esittämään kohdennettuja suosituksia.
The EU will be deploying an Election Assessment Team to Iraq to assess the election and make targeted recommendations.
Nyt näyttää siltä, että vaalitarkkailijavaltuuskunnan lähettäminen ei ole mahdollista.
And, as things stand, at present it seems it will not be possible to deploy an election observation mission.

Przykłady użycia - "lähettää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSe lähettää selvän viestin komissioon vihreän kirjan jatkokäsittelyä varten.
This sends a clear signal to the Commission on the follow-up to the Green Paper.
FinnishPäätöslauselma lähettää ensinnäkin myönteisen ja rakentavan viestin Turkille.
First of all, this resolution is a positive and constructive signal to Turkey.
FinnishTämä on viesti, jonka haluamme lähettää äänestäessämme koko mietintöä vastaan.
This is the sense that we want to convey in voting against the entire report.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Kreikan syöpä lähettää etäpesäkkeitä koko Välimeren alueelle.
Mr President, the cancer from Greece is metastasising across the Mediterranean.
FinnishLisäksi EU lähettää säännöllisesti tärkeitä poliittisia viestejä Burmaan/Myanmariin.
In addition, the EU regularly sends key political communications to Burma/Myanmar.
FinnishTämä on selvä poliittinen viesti, jonka parlamentti lähettää jäsenvaltioille.
This is the strong political message the House is sending out to the Member States.
FinnishKatsomme, ettei nyt ole oikea aika lähettää Turkille myönteisiä signaaleja.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
FinnishEnsimmäinen koesatelliitti on määrä lähettää kiertoradalle joulukuussa 2005.
The first experimental satellite is expected to be launched in December 2005.
FinnishSiksi suhtaudunkin myönteisesti ehdotukseenne lähettää päätöslauselma neuvostolle.
I therefore welcome your proposal to forward the resolution to the Council.
FinnishVoimme lähettää myönteisen viestin vain, jos meillä on sellainen lähetettäväksi.
We can only communicate a positive message if we have a positive message to communicate.
FinnishParlamentti lähettää tänään ensimmäisen selvän tämänsuuntaisen viestin.
Today, this Parliament is sending out the first clear message along these lines.
FinnishKansainvälinen yhteisö lähettää ristiriitaisia signaaleja kyseiseen maahan.
The international community is sending conflicting messages to this country.
FinnishWindows Media Playeriin liittyviä kysymyksiä voi lähettää Windowsin keskustelupalstalle.
You can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
FinnishVoisin esimerkiksi lähettää Twitteriin nyt tiedon, että pidän puhetta TEDissä.
So, for instance, I may Twitter right now that I'm giving a talk at TED.
FinnishEsimerkiksi tänään halusin lähettää ystävälleni valokuvan ruusuistani.
As an example, today I wanted to e‑mail a photo of my roses to a friend of mine.
FinnishTeet ostoksia Internetissä ja Amazon.com lähettää sinulle väärät kirjat.
You buy something on the internet, and Amazon.com sends you the wrong books.
FinnishEhdotus hyväksyttiin, mutta Kashmiriin ei päätetty lähettää valtuuskuntaa.
That suggestion was approved, but no delegation was approved for Kashmir.
FinnishKomissio lähettää neuvostolle valkoisen kirjan sisämarkkinoiden toteuttamisesta.
The Commission sends a White Paper on Completing the Internal Market to the European Council.
FinnishJossakin tapauksissa henkilökohtaisia tietoja voidaan lähettää tahattomasti Microsoftille.
In some instances, personal information might unintentionally be sent to Microsoft.
FinnishJos otamme käyttöön tämän veron rahan keräämiseksi, millaisen viestin se lähettää pankeille?
If we put in place this tax to raise money, what message will it give to banks?