"lähentyä" - angielskie tłumaczenie

FI

"lähentyä" po angielsku

FI lähentyä
volume_up
[lähennyn|lähentynyt] {czasownik}

Przykłady użycia - "lähentyä" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSen vuoksi kiintiö on tärkeä väline, jolla tätä tavoitetta voidaan lähentyä.
Quotas are therefore an important instrument if we are to approach this target.
FinnishOnko meillä suunnitelmaa siitä, miten voimme lähentyä Ukrainaa ja maan euroskeptikkoja?
Do we have a plan on how we could draw Ukraine and its Euro-sceptics towards us?
FinnishTurkki on tehnyt historiallisesti ihailtavan yrityksen lähentyä Eurooppaa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
FinnishSallittakoon niiden valtioiden, jotka hyväksyvät ihanteemme, lähentyä meitä kaikin tavoin.
May those countries which accept our ideals, move closer to us in all respects.
FinnishJos jokin maa haluaa lähentyä Euroopan unionia, sen on osoitettava tällaista kypsyyttä.
A country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
FinnishAvoimuuden lisääminen ei kuitenkaan riitä, jos haluamme lähentyä kansalaisia.
But more transparency is not enough in itself if we want to come closer to the citizens.
FinnishNäemme, miten palvelut ja jalostusteollisuus ovat alkaneet lähentyä toisiaan.
We are seeing services and manufacturing business starting to converge.
FinnishSilloin hänen halunsa lähentyä kansalaisia avoimuuden ja demokratian avulla hiipui.
That was the end of his desire to get closer to the people through openness and democracy.
FinnishAlbania ei kuitenkaan tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, koska sen pitää lähentyä Eurooppaa.
Albania does not do what it has to do because it has to draw closer to Europe.
FinnishHaluatte tuoda parlamentit lähemmäs toisiaan, jotta kansalaiset voivat lähentyä.
You want to bring the parliaments closer together in order to bring citizens closer together.
FinnishEuroopan ja Aasian pitää lähentyä voimakkaammin, oikeussuhteesta riippumatta.
So regardless as to what the legal situation is, Europe and Asia must grow closer together.
FinnishKokouksessa oli ilmeisesti tarkoitus keskustella siitä, kuinka EU voisi lähentyä kansalaisiaan.
The purpose apparently was to discuss how Europe might re-engage with its citizens.
FinnishEmme saa sivuuttaa kansan tahtoa lähentyä länsimaista demokratiaa.
We must not ignore the people's wish to get closer to Western democracy.
FinnishEU:n työskentelyn avoimuus on ehdottoman välttämätöntä, jos aiomme lähentyä kansalaisia.
Openness about the work of the EU is an absolute necessity if we are to be closer to the people.
FinnishMeidän pitäisi myös yrittää lähentyä kolmansia maita, ei loitontaa itseämme niistä.
We should also be trying to bring ourselves closer to third countries, not distance ourselves from them.
FinnishUkraina haluaa lähentyä Euroopan unionia ja omia naapureitaan.
Ukraine wants to draw closer to the European Union and its neighbours.
FinnishTässä on hukattu EU:n mahdollisuus lähentyä kansalaisiaan.
This is a missed opportunity for the EU to come closer to its citizens.
FinnishOlen tyytyväinen voidessani sanoa, että vaalit voittanut ehdokas haluaa lähentyä EU:ta.
I was also able to note, I am pleased to say, that the winning candidate wishes to move closer to the EU.
FinnishSaanen sanoa lopuksi, että eräs perustavoitteistamme on lähentyä kansalaisia.
Anyway, to conclude, can I say that one of our fundamental aims has been to bring ourselves closer to citizens.
FinnishKansalaisten halu lähentyä Eurooppaa on lopulta myös luottamuskysymys.
It is also, at the end of the day, a question of the confidence in Europe that people are already feeling.