FI korjaava
volume_up
{przymiotnik}

korjaava (też: parantava)
volume_up
remedial {przym.}

Przykłady użycia - "korjaava" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishArvoisa puhemies, korjaava ja täydentävä talousarvio on murheellista luettavaa.
Mr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
FinnishKTTA nro 1 1997 - Esitys yleiseksi talousarvioksi 1998 - EHTYn korjaava toimintatalousarvio 1997
Amending budget No 1/97-1998 draft general budget - draft 1997 ECSC operating budget
FinnishKorjaava ja täydentävä talousarvio mukaan lukien kasvua olisi 2, 1 %.
Including the supplementary and amending budget it would be 2.1 %.
FinnishKorjaava ja täydentävä talousarvio nro 4/2001 koskee viime vuoden talousarvion ylijäämän käyttöä.
Amending Budget No 4/2001 is concerned with the use of the budget surplus from last year.
FinnishEnsimmäinen lisätalousarvio on laajentumista koskeva korjaava ja täydentävä lisätalousarvio.
The first amending budget, No 1, is a supplementary and amending budget that relates to enlargement.
FinnishKTTA nro 1 1997 - Esitys yleiseksi talousarvioksi 1998 - EHTYn korjaava toimintatalousarvio 1997 (jatkoa)
Amending budget No 1/97-1998 draft general budget - draft 1997 ECSC operating budget (continuation)
FinnishHaluaisin korostaa, että on toivottavaa, että korjaava ja täydentävä lisätalousarvio hyväksytään nopeasti.
I would like to underline the desirability of a rapid adoption of the supplementary and amending budget.
FinnishUudessa mekanismissa on ennalta ehkäisevä ja korjaava osa, ja sitä sovelletaan EU:n kaikkiin 27 jäsenvaltioon.
The new mechanism, which has a preventive and a corrective arm, will apply to all EU-27 Member States.
FinnishKorjaava ja täydentävä talousarvio nro 3/2001 koskee ainoastaan henkilöstöasioita tutkimuksen alalla ja OLAFissa.
Amending Budget No 3/2001 is concerned solely with personnel matters, in the field of research and in OLAF.
FinnishEhdotettu uudistussopimus on itseään korjaava.
The proposed Reform Treaty is a self-amending Treaty.
FinnishTässä voidaan omaksua korjaava lähestymistapa.
This can be translated into a corrective approach.
FinnishToisaalta on olemassa korjaava talousarvio 1/99.
On the one hand, we have amending budget no. 1.
FinnishSamassa yhteydessä on muun muassa hyväksyttävä uusi korjaava ja täydentävä talousarvio vuodelle 2002.
In this connection, there will, among other things, be a need to adopt an additional supplementary and amending budget for 2002.
FinnishKorjaava ja täydentävä talousarvio nro 5/1999
FinnishSillä otetaan käyttöön korjaava korrelaatiokerroin, jota sovelletaan tilalla rekisteröityjen nautayksikköjen määrään.
It introduces a corrective correlation coefficient to be applied to the number of livestock units recorded on the holding.
FinnishKorjaava ja täydentävä talousarvio 1/98
FinnishToinen lisätalousarvio, josta äänestettiin eilen, on Euroopan tietosuojavaltuutettua koskeva korjaava ja täydentävä lisätalousarvio.
The second amending budget voted yesterday was a supplementary and amending budget on the European Data Protection Supervisor.
FinnishVoi olla ehkä hämmästyttävää, että tämän varainhoitovuoden lopuksi esitetään jo viides korjaava ja täydentävä talousarvio.
You may find it astonishing that a fifth supplementary and amending budget is being put forward here, at the end of this financial year.
FinnishArvoisa puhemies, käsittelyssä oleva korjaava ja täydentävä talousarvioesitys nro 2/2000 sisältää määrärahoja neuvostolle ja parlamentille.
Mr President, draft supplementary and amending budget no. 2/2000 contains appropriations for the Council and for Parliament.
FinnishTässä lainsäädännössä korjaava oikeus korvataan tietyssä mielessä vastuun jakamiseen perustuvalla oikeudella tällä hyvin tärkeällä siviilivastuulain alalla.
This legislation substitutes distributive justice, in a sense, for corrective justice in this very important area of the law of civil liability.