"jotkut" - angielskie tłumaczenie

FI

"jotkut" po angielsku

EN

FI jotkut
volume_up
{zaimek}

Jotkut kritisoivat, jotkut kiittelevät, jotkut tuomitsevat, jotkut rohkaisevat.
Some people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
... jotkut periaatteessa, jotkut hylätään ja joidenkin osalta kanta on varauksellinen.
... for some we agree in principle; some we reject, and for some we reserve our position.
Jotkut tutkijoista siirrettiin Yorkiin ja jotkut Norwichiin.
Some of the researchers there have been moved down to York and some to Norwich.

Przykłady użycia - "jotkut" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishOlen samaa mieltä siitä, mitä jotkut puhujat ovat sanoneet naisten tilanteesta.
I agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
FinnishJotkut sanovat, että on halvempia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
There are those who say that there are other cheaper ways to reduce CO2 emissions.
FinnishJotkut ovat esittäneet perusteltuja huolia köyhimpien maiden elintarviketurvasta.
Others have raised legitimate concerns about food security in poorer countries.
FinnishTiedämme myös, että jotkut standardit eivät ole esimerkiksi toteutuneet lainkaan.
We also find, for example, that certain standards have never even been developed.
FinnishJotkut naiset ovat lähettäneet vetoomuksen Euroopan parlamentille samassa mielessä.
A number of women have sent the European Parliament a petition in the same vein.
FinnishJotkut haluavat laskea mukaan vain tietyssä valtiossa asuvat Euroopan kansalaiset.
Others are trying to see only the European citizens residing in a certain country.
FinnishJotkut edesvastuuttomat vastasivat Bitolassa asettamalla pommin lentokentälle.
The response from a few irresponsible people in Bitola, a bomb at the airport.
FinnishVoin hyväksyä ainoastaan jotkut kohdat ehdotuksessa, mutta en koko asiakirjaa.
I can only endorse certain points of the proposal and not the document as a whole.
FinnishKomissio kuitenkin yhtyy siihen huoleen, jonka jotkut jäsenet ovat tuoneet esille.
However, the Commission also shares the concern which certain MEPs have highlighted.
FinnishOlemme, kuten jotkut muutkin, esittäneet uudelleen tärkeimpiä tarkistuksia.
We, like a number of others, have retabled the most important amendments again.
FinnishJotkut ovat huolissaan siitä, että Europolin voimavarat kasvaisivat liian suuriksi.
There are those who are anxious about Europol' s being given unduly large resources.
FinnishJotkut tahot pyrkivät vieläkin saamaan Afganistanin kehityksen pois kurssistaan.
There are still forces that are seeking to knock developments in Afghanistan off course.
FinnishJotkut yritykset pyrkivät nimittäin jo tämän syntyvän kybertalouden hallitsemiseen.
Certain societies are in fact already trying to control this burgeoning cybereconomy.
FinnishHaluaisin vielä lisätä yhden asian, kun jotkut jäsenet puhuivat teratogeenisyydestä.
I should also like to say something because certain members spoke of 'teratogenesis'.
FinnishSuuri osaa ryhmääni ei ole asiasta samaa mieltä, mutta jotkut muut kyllä.
This view is not shared by the majority of my group, but is by a number of others.
FinnishKuten jotkut parlamentin jäsenet jo ovat todenneet, on puututtava terrorismin syihin.
As a number of Members have already said, we have to address the causes of terrorism.
FinnishOn loukkaavaa, että jotkut jäsenet ja komissio puhuvat viljelijöiden puolesta.
It is not right that a few Members and the Commission are speaking on behalf of farmers.
FinnishEsille on nostettu kysymys hallinnoinnista, josta jotkut käyttävät nimitystä gouvernance.
And even greater efforts can be made, especially with regard to public assistance.
FinnishJotkut puhujat esittivät täsmällisempiä kysymyksiä syrjäisistä alueista.
Other speakers raised more specific questions regarding the peripheral areas.
FinnishJotkut ovat esittäneet, että Euroopan unioni on saanut aikaan paljon hyvää.
I start from the proposition that the European Union has been a massive force for good.