"hankkia" - angielskie tłumaczenie

FI

"hankkia" po angielsku

FI hankkia
volume_up
[hankin|hankkinut] {czasownik}

1. ogólne

hankkia (też: saavuttaa)
Onko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia?
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?
Alempien tasojen viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia kestäviä tuotteita ja palveluja.
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Jos haluat hankkia tilauksen, toimi seuraavasti.
To acquire a subscription, follow these steps.
Nyt tehtävänä on hankkia Euroopan parlamentin hyväksyntä.
The task now is to gain the approval of the European Parliament.
Se on myös erinomainen tilaisuus hankkia kokemusta tai opettaa omia taitojaan muille.
It is also an excellent opportunity to gain experience or to pass on your own skills to other people.
Tässä avautuu ennen kaikkea nuorisolle todellinen mahdollisuus hankkia uusia kokemuksia.
Most of all, this represents another real door being flung wide open for young people to gain new experiences.
Kysymykseni siis kuului: yrittääkö neuvosto hankkia asiasta vertailukelpoisia tilastoja?
That was my question: will the Council try to obtain comparable statistics?
Taloudelliselta kannalta suositeltavinta on hankkia lupa.
In financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Ei ole oikeudenmukaista hankkia näitä rahoja leikkaamalla köyhille maille tärkeitä ohjelmia.
It is not fair to obtain this money by cutting down on important programmes for poor countries.
hankkia
Käyttöoikeuden omistajat voivat hankkia niitä lisensoiduilta InstaLoad-komponenttitoimittajilta.
Licensees can source them from licensed InstaLoad component suppliers.
Asiakas saa hankkia käyttöjärjestelmäohjelmistolle päivityksiä tai päivitettyjä versioita vain Microsoftilta tai Microsoftin hyväksymästä lähteestä.
You may only obtain updates or upgrades for the operating system software from Microsoft or authorized sources.
Erityisen vaikea tilanne on sellaisissa maissa, joilla on vain vähäiset mahdollisuudet hankkia itse lasiankeriaskantoja.
A particularly difficult situation is faced by those countries that have a very limited access to free sources of glass eel stocks.
Siten on hyväksyttävää hankkia heroiinia lapsille tai aikuisille, kunhan vain sillä ei tavoitella voittoa.
Therefore, it is all right to supply heroin to children or to adults, as long as you do not want to make a profit from it.
Jos hän haluaa kirjoittaa minulle ja selittää asian yksityiskohtaisesti, selvitän, voinko hankkia siitä lisätietoja.
If he would like to write to me giving me the details, I will see whether there is any further information I am able to supply.
Toinen kohta on se, että eurooppalaisia joukkoja varten ei ole syytä hankkia Natolla jo käytössään olevaa kalustoa, eihän kustannuksia kannata kaksinkertaistaa.
Another aspect is that the European forces have no reason to acquire resources already supplied by ????, because we have no reason to duplicate costs.
Aikooko se esimerkiksi hankkia tietonsa sellaisten järjestöjen raporteista kuin Amnesty International ja ILO, jota erityisesti ehdottaisin?
For example, will it draw on reports from organisations such as Amnesty International and, in particular, I would suggest, the ILO?
EU voisi hankkia innoitusta politiikkaansa varten minun alueeltani, Azoreilta, missä energiasta noin 30 prosenttia tulee jo uusiutuvista lähteistä.
The EU could draw inspiration for its policies from my region, the Azores, about 30% of whose energy already comes from renewable sources.
Tällä hetkellä Irakin hallitus saa viedä maasta öljyä jopa rajoituksitta hankkiakseen tavaroita humanitaariseen tarkoitukseen.
At present, the Iraqi Government is even allowed to export unlimited quantities of oil in order to procure humanitarian aid.
Me löysimme tältä osin selkeän sääntelyn, joka palvelee sitä, että velallinen ei voi lisätä maksuvalmiuttaan tai hankkia lisäetua velkojan kustannuksella.
We have agreed on a clear regulation here which ensures that the debtor cannot procure additional liquidity or additional advantages at the creditor' s expense.
Jos taas Sri Lanka haluaa hankkia tekstiilinsä ympäröivältä alueelta, me todennäköisesti – minun on tarkistettava tämä kollegoiltani – voisimme toimia näin.
If, however, Sri Lanka wishes to procure its textiles in the surrounding region, we are probably – I must check with my colleagues – open to this.
Heidän tulee hankkia tietoa eikä sulkea korviaan yleisön kysymyksiltä ja peloilta.
They should provide information, rather than ignoring the public’s questions and fears.
Muistakaa, että kyseessä on presidentti, joka luulee voivansa hankkia maailman johtajuuden.
Remember, this is the President who thinks he can provide world leadership.
Siksi Yhdysvalloissa vastaavilla yrityksillä ei ole yhtä suurta tarvetta hankkia pääomaa.
Therefore the need to provide such undertakings in the United States with capital is less than in Europe.

2. potoczny

Przykłady użycia - "hankkia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTällä tavoin Kiina voi hankkia itselleen paikan kansainvälisessä yhteisössä.
That is how China can win its place at the heart of the international community.
FinnishOmassa jäsenvaltiossani uusnatsit yrittävät hankkia kiinteistöjä lähes viikoittain.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
FinnishMeidän on laajennettava kaikkien mahdollisuuksia hankkia kokemusta ulkomailla.
We need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
FinnishVoi myös olla syytä hankkia uusin ohjain näyttösovitinta tai näyttöä varten.
You might also need to get the latest driver for your video card or monitor.
FinnishSe on ainoa tapa, jolla maatalous voi jatkossa hankkia olemassaololleen oikeutuksen.
That is the only way agriculture can claim a right to its own existence in the future.
FinnishPiditpä minkälaisesta musiikista tahansa, voit hankkia sitä Musiikki-sovelluksella.
No matter what kind of music you love, you can get it with the Music app.
FinnishVoit hankkia Windows 8:n seuraavilla valuutoilla sijainnistasi riippuen:
You can buy Windows 8 in the following currencies, depending on your location:
FinnishTulee yleisvaltakirja, jolloin on mahdollisuus hankkia itselleen lisää valtuuksia.
There will be blanket authority for it to create new powers for itself.
FinnishLopuksi haluan korostaa tarvetta hankkia erityistä sukupuolen mukaan luokiteltua tietoa.
Finally, I should like to emphasise the need for specific data broken down by gender.
FinnishVoit hankkia tämän päivityksen seuraavilla valuutoilla sijainnin mukaan:
You can purchase the upgrade in the following currencies, depending on your location:
FinnishSiten ei jää muuta mahdollisuutta kuin hankkia lisärahoitusta mikrorahoitusjärjestelylle.
Thus, there is no other way but to find additional funds for microfinance facilities.
FinnishHaluamme asettaa tavoitteita, toteuttaa tutkimuksia ja hankkia lisää tietoa.
We wish to set targets, carry out studies and become better informed.
FinnishKuka tahansa täällä voi hankkia lipun maailmancupiin hyvin helposti.
Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.
FinnishTuo ei ollut mikään lisäkysymys - yrititte hankkia itsellenne vielä uudelleen puheaikaa.
That was not a supplementary question. You tried to take the floor again.
FinnishNiiden ansiosta pitäisi olla niin, että jokaisen perheen kannattaa hankkia ainakin kolme lasta.
These should make it worthwhile for every family to have at least three children.
FinnishTaho, jolta voit hankkia tukea, riippuu tavasta, jolla ostit Windowsin:
Who to contact for support depends on the way that you purchased Windows:
FinnishKun saat ilmoituksen, voit tarkistaa sen tiedot ja hankkia lisätietoja.
When you get a notification, you can review what's being offered, and get more details.
FinnishVoit hankkia sovelluksen Windows-kaupasta ja asentaa sen jopa viiteen tietokoneeseen.
Get an app from the Windows Store, and install it on up to five PCs.
FinnishLaajakaistayhteyden voi hankkia Internet-palveluntarjoajalta (ISP).
You can get a broadband connection by contacting an Internet service provider (ISP).
FinnishJos tietokoneessa ei ole TV-viritintä, sen voi todennäköisesti hankkia.
If your computer doesn't have a TV tuner, you might be able to add one.