"etäällä" - angielskie tłumaczenie

FI

"etäällä" po angielsku

EN

FI etäällä
volume_up
{przysłówek}

etäällä (też: paljon, kaukana, kauas, reilusti)
volume_up
far {przysł.}
(NL) EU on suuren mittakaavansa takia etäällä asukkaistaan.
(NL) On account of its largescale, the EU is far removed from its residents.
Tästä pyrkimyksestä huolimatta Eurooppa on edelleen yhtä etäällä Euroopan kansalaisista.
Despite these efforts, Europe is still just as far removed from the citizens of Europe as ever.
Tässä mielessä Davosin ja Porto Alegren näkökulmat ja huolet eivät kenties olekaan niin etäällä toisistaan.
In this respect, the views and concerns of Davos and of Porto Alegre are perhaps not so far apart.

Przykłady użycia - "etäällä" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEU ei ole vieläkään lähentynyt kansalaisia vaan on etäällä oleva huippukokouksien EU.
What we have is the remote Europe of summits, not the close Europe of citizens.
FinnishEhkä komissio voikin käyttäytyä näin, sillä se toimii etäällä kansalaisista.
Maybe the Commission can behave that way since it is more distant from the people.
FinnishLopuksi haluan sanoa, että valitamme usein Euroopan olevan liian etäällä kansalaisista.
Finally, we complain so often that Europe is remote from ordinary people.
FinnishSiitä syystä meillä on hieman yksinkertaisempi nimi, joka on kuitenkin vielä etäällä yleisöstä.
So now we have a title which is slightly simpler, but still a mystery to the general public.
FinnishUsein sanotaan, että Euroopan unioni on liian etäällä jäsenvaltioiden kansalaisista.
It is often said that the distance between the European Union and the citizens of the Member States is too wide.
FinnishOvatko nämä alat liian etäällä tavallisen kansalaisen elämästä?
Are these sectors remote from our citizens' lives?
FinnishNäin ollen etäällä sijaitsevien tuotantolaitosten prosessia voidaan tarkkailla paljon tehokkaammin”, Kari Nykänen sanoo.
You can monitor the processes at the distant plants much more efficiently,” says Kari Nykänen.
FinnishTämä käsitys piti meidät aluksi Euroopan yhteisön ulkopuolella ja sittemmin vuosikausia etäällä sen asioista.
That belief has kept us first out of the European Community and then for years on the periphery of its affairs.
FinnishEuroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä pyrkii pysyttelemään etäällä kaikesta omahyväisyydestä.
We in the PPE-DE Group seek to steer clear of any form of complacency.
FinnishSen sijaan kaikki tehdään sattumanvaraisesti, ja ihmiset ovat tänään yhtä etäällä perustuslakisopimuksesta kuin eilenkin.
Instead, however, everything is done haphazardly and people are just as divorced from the Treaty today as they were yesterday.
FinnishPääkaupungista etäällä olevien yliopistojen pysyminen kilpailukykyisinä edellyttää reaaliaikaista yhteyttä keskuspaikkakunnalle.
The ability of universities a long way from the capital to remain competitive requires real-time contact with central locations.
FinnishPienten toimijoiden innovatiivisista toimista saadut myönteiset kokemukset vaarantuivat, koska he olivat niin etäällä toimintaprosesseista.
The positive experience of innovative actions of small promoters was jeopardised by their distance from the policy process.
FinnishTämä vaarantaisi yhä useampia työpaikkoja ja samalla parlamentin uskottavuuden osoittamalla, miten etäällä olemme todellisesta maailmasta.
This would put more jobs at risk and also put at risk the credibility of this House by showing how remote we are from the real world.
FinnishEn ollut tietoinen siitä, että minua vakoiltiin, mutta jos olisin sen tiennyt, olisin pysytellyt etäällä mainitusta Martinista aina vuodesta 2002 lähtien.
I was not aware of being spied on. Had I been aware of it, I would have given this Mr Martin a wide berth ever since 2002.
FinnishPelkään, että Euroopan nuorisofoorumi on hyvin etäällä uudesta sukupolvesta ja organisaatioista, jotka liittyvät nuorten todelliseen maailmaan.
I fear that the European Youth Forum is very detached from the new generation and from agencies which relate to the real world of youth.
FinnishTodellisuudessa useimmat kehitysmaista kokevat, että ne ovat jääneet toiminnasta syrjään ja että niitä pidetään etäällä päätösten ja sopimusten valmistelusta.
Most of the developing countries, however, feel marginalised by its operation and cut off from the decision making process.
FinnishJälleen kerran kyseessä ovat ihmiset, joita ei ole valittu demokraattisilla vaaleilla, vaan tuomarit, jotka toimivat suhteellisen etäällä todellisuudesta.
Again, it is people who have not been democratically elected, it is judges who sit at a nice comfortable distance from reality.
FinnishEuroopan unionin arvostelijat valittavat kuitenkin jatkuvasti, että toimielinten työ on liian kallista ja tapahtuu liian etäällä kansalaisista.
However, critics of the European Union frequently complain that the work carried out by European institutions is too expensive and too remote from its citizens.
FinnishKansalaiset syyttävät meitä pahimmillaan siitä, että olemme liian byrokraattisia lakeinemme, jotka ovat etäällä todellisuudesta eivätkä hyödytä heitä mitenkään.
The worst thing that the public accuse us of is that we are over-bureaucratic, with laws that are too divorced from reality and that bring them no benefit.
FinnishLaivasto on tähän saakka suostunut testaamaan laitteistoaan etäällä rannikkoalueilta sekä poissa merinisäkkäiden tunnetuilta lisääntymis- tai läpikulkualueilta.
Until now the navy has agreed to test their equipment a long way off from the coast, and away too from known marine mammal breeding grounds and migratory routes.