"eräänä" - angielskie tłumaczenie

FI

"eräänä" po angielsku

EN

FI eräänä
volume_up
{zaimek}

eräänä (też: yksi, eräs, ihminen)
volume_up
one {zaim.}
Olisi toivottavaa, että eräänä päivänä tuon nimittämisen tekisi parlamentti yksin.
One would hope that the appointment would one day be made solely by Parliament.
Eräänä ehdotuksen alullepanijana olen tietysti loukkaantunut.
As one of the initiators of that proposal, I am naturally hurt by this.
Eräänä päivänä ymmärrätte, että ette voi olla isäntiä vieraassa talossa.
You will one day realise that you cannot be masters in someone else's house.

Przykłady użycia - "eräänä" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEräänä keskeisenä huolenaiheena keskustelun kuluessa ovat olleet investoinnit.
A major point of concern throughout this debate has been the development of investment.
FinnishTutustuimme tässä eräänä päivänä valiokunnassamme FVO:n kertomukseen.
The other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
FinnishTiedämme, että työllisyys on otettu mukaan Amsterdamin perustamissopimukseen eräänä unionin tavoitteena.
We know that employment was included in the Amsterdam Treaty as a goal for the Union.
FinnishTalousarvion valvontavaliokunnassa kävinkin tässä eräänä päivänä.
I attended the Committee on Budgetary Control just the other day.
FinnishSelvitin tätä tilannetta ollessani Brysselissä, joka voi eräänä päivänä olla Euroopan pääkaupunki.
While I was in Brussels, I made inquiries into the situation in what may be Europe’s future capital.
FinnishEräänä päivänä hän kertoi minulle, ettei hän uskalla lähettää tytärtään ja poikaansa kouluun samalla linja-autolla.
The other day he told me that he would not dare send his daughter and his son to school in the same bus.
FinnishHuvikseni etsin tässä eräänä päivänä 1990-luvun alulla tehdystä sanakirjasta sanaa maailmanlaajuistuminen.
I amused myself the other day by looking up the word 'globalisation' in a dictionary from the beginning of the 1990s.
FinnishEräänä lisänäkökohtana ensiksi mainitsemaani asiaan, koordinoinnin sisältöön, ovat etukäteen annetut tiedot.
A further point relating to the first element I mentioned, the content of coordination, is that of prior information.
FinnishTässä eräänä päivänä huomasin, että maksuviivästysdirektiiviä koskeva kuulemiskierros päättyi elokuun lopussa.
I noticed the other day that the end of August was the closure date for consultation on the Late Payments Directive.
FinnishKomission biotekniikkastrategiassa eräänä tärkeänä painopisteenä on erityyppisten viljelykäytäntöjen rinnakkaiselo.
The Commission's biotechnology strategy sets the coexistence of various types of cultivation as an important priority.
FinnishTämä parlamentti kävi 1980-luvun alussa – eräänä toisena torstai-iltapäivänä – kiireellisen keskustelun Pohjois-Afrikasta.
At the beginning of the 1980s, this House – on another Thursday afternoon – held an urgent debate on North Africa.
FinnishOdotan innokkaana, että komissio esittää eräänä päivänä ehdotuksia, joissa se ilmaisee halukkuutensa ottaa henkilöstöä takaisin.
I look forward to the day when the Commission will submit proposals indicating its willingness to take staff back.
FinnishEi ole mikään ihme, että The Wall Street Journal -lehdessä oli eräänä päivänä artikkeli, jossa liitettiin Adams ja bin Laden toisiinsa.
No wonder The Wall Street Journal the other day carried an article with Adams and bin Laden linked together.
FinnishEräänä perusteena ehkäisevien rokotusten vastustamiselle on, että suu- ja sorkkatautia aiheuttavasta viruksesta on olemassa erilaisia serotyyppejä.
The existence of various serotypes of the FMD virus is an argument against preventive vaccination.
FinnishHe laittavat väistämättä pikkusormensa sellaiseen koneistoon, joka johtaa eräänä päivänä lapsipornografian kaltaisten poikkeavuuksien ääreen.
This is necessarily the first step on the road which leads ultimately to the deviancies of child pornography.
FinnishKuitenkin se, mitä tapahtui eräänä päivänä puheenjohtajakokouksessa, ja mikä toistui tänään, tarvitsee uskoakseni selvennystä.
What happened the other day in the Conference of Presidents, however, and what has happened again today, requires clarification.
FinnishTeen kaikkeni, että ymmärtämätön, keskusjohtoisesti ajatteleva vanha johtajakaarti korvataan eräänä päivänä uusilla uudistushaluisilla voimilla.
I trust that, some day, the old guard of blinkered centralist leaders will be replaced by new reformist elements.
FinnishKävin tässä eräänä päivänä vierailulla yrityksessä, joka valmistaa keramiikkatuotteita, joiden kilpailijoina on halvempia portugalilaisia tuotteita.
I went to see a company the other day that makes ceramics in competition with lower cost Portuguese producers.
FinnishEräänä konkreettisena toimena olemme julkistaneet sekä neuvoston että työryhmien kokousten asialistoja ja aikatauluja.
As an example of concrete action, we have made public the agendas and schedules relating to meetings of both the Council and the working parties.
FinnishMikä ero on viiden miljoonan tanskalaisen oikeudessa omaan kieleen ja viiden miljoonan slovakialaisen oikeudessa omaan kieleen eräänä päivänä?
What is the difference between the right of five million Danes to speak their own language and that of five million Slovaks?