FI arvioida
volume_up
[arvioin|arvioinut] {czasownik}

1. ogólne

arvioida (też: määrittää)
Sen vuoksi on helpompaa arvioida kaikkia keskustelun taustalla olevia seikkoja.
It will therefore be easier to assess all the consequences underlying this debate.
Lisäksi on erittäin tärkeää arvioida tämän liiketoimintamallin eturistiriitoja.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Voimmeko edes arvioida tällä tavoin tehdyn sopimuksen taloudellisia vaikutuksia?
Can we really assess the economic impact of an agreement reached in this way?
Tässä tilanteessa on uskallettava arvioida myös omia investointitoimia.
We have to have the courage at this point to appraise our own investment policies.
Silloin on tarkoitus arvioida tähänastisia tuloksia ja keskustella siitä, mitkä asiat vaativat lisäponnisteluja tai lisää huomiota.
The aim will be to appraise the results to date and to discuss what points require extra effort or attention.
Kaikille on selvää, ettei ole helppoa onnistuneesti arvioida ihmisoikeustilannetta maittain.
We can all see that successfully appraising the human rights situation country by country is not an easy thing to achieve.
arvioida (też: laskea)
Tässä voin arvioida täsmälleen kuinka monta korttia pannaan kuningasvärisuorani -- väliin.
Here, I can estimate exactly how many cards are put between my royal flush.
Käytännön tavoitteena on arvioida pitkän aikavälin pyynti ja kalastuskuolevuuden taso.
In practice, the aim is to estimate the long-term catches and the corresponding fishing mortality rates.
Komissio myöntää itsekin, että aloitteen kaikkia vaikutuksia on mahdotonta arvioida.
The Commission does itself recognise that it is impossible to estimate the full impact of this initiative.
arvioida (też: evaluoida)
Kuinka siis työllisyyspolitiikan saavutuksia ja tuloksia on määrä arvioida rehellisesti?
And how are we to evaluate honestly the progress and results of employment policy?
On kuitenkin tarpeen arvioida ehdotettua järjestelmää viiden vuoden kuluttua.
It will nevertheless be necessary to evaluate the proposed system after five years.
Meidän tehtävämme on arvioida, täyttääkö Turkki Kööpenhaminan poliittiset kriteerit.
Our mandate is to evaluate whether Turkey fulfils the Copenhagen political criteria.
arvioida (też: punnita, mitata)
Olemmekin jo voineet arvioida sitä, miten tärkeää hänelle on tehokkaamman EU:n luominen.
We were already able to gauge his interest in a more efficient EU.
Aiomme arvioida suoritustanne tämän mittapuun mukaan.
We will use this as a yardstick to gauge your performance.
Yritysten ja kuluttajien on vaikea arvioida, ovatko tulevaisuudennäkymät hyviä vai huonoja.
Companies and consumers are finding it difficult to gauge whether their prospects are good or bad.
arvioida (też: tuomita)
En osaa sanoa, ja meidän on myös hyvin vaikea arvioida tätä asiaa tänä iltana.
I do not know, and it is very difficult for us to judge the matter this evening.
Minun on täysin mahdoton arvioida, mitä todellisuudessa on tapahtunut.
It is quite impossible for me to judge what actually happened in this case.
Sitten voimme arvioida toistemme toimia oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti.
We shall then be able to judge each other fairly and objectively.
Jopa muilla aloilla meidän on voitava arvioida omaa politiikkaamme niin, että se sopii yhteen laajentumisen kanssa.
In other areas, too, we must be able to revise our own policies so that they are suitable for enlargement.
Mutta jos emme opi tekemään myös näitä asioita, kaikkia tekemiämme päätöksiä pitää tulevaisuudessa arvioida uudelleen.
But if we do not learn to do this as well, all the decisions we take will have to be revised in the future.
Myönnän täysin sen, että vuoden 2001 terroristi-iskujen vuoksi turvallisuuttamme on syytä arvioida uudelleen ja parantaa.
I fully acknowledge that the terrorist attacks of 2001 are cause for revising and upgrading our security.
Voimme sen sijaan arvioida NATOn toimintaa kokonaisvaltaisesti ja antaa NATOlle tässä suhteessa myönteisen arvion.
We are making an overall value judgement about NATO' s action, and this overall value judgement is positive.
Lisäarvo, joka on saatu aikaan yhteistoiminnasta sopimisen perusteella, voidaan kuitenkin arvioida paljon suuremmaksi.
However, the added value deriving from cooperative arrangements is far greater than that.
Kaikkia julkilausumiamme voidaan arvioida ensisijaisesti monivuotisten rahoitusnäkymien perusteella.
It will be primarily by the multi-annual financial perspectives that the value of all our declarations will be able to be judged.
Kuitenkin tämän konferenssin avulla voitiin ennen kaikkea arvioida tiettyjen vaatimusten merkitystä.
But this conference provided, above all, an opportunity to weigh up the importance of some demands.
Minusta kannattaisi siksi arvioida tätä näkökohtaa, punnita sitä uudelleen, ja vasta sitten hyväksyä mietintö.
I therefore believe that it would be worth us fully evaluating this aspect, weighing it up again, and only then adopting it.
Mielestäni on oleellista arvioida, mitä haittaa ja mitä hyötyä liittymisen lykkääntymisestä on Euroopan unionille.
The crucial question, in my opinion, has to do with weighing the costs and benefits for the European Union in the event that accession is postponed.
arvioida (też: arvostella)
Syötyään kulhollisen heidän piti arvioida asteikolla nollasta sataan, kuinka hyvää spagettikastike heidän mielestään oli.
And after they ate each bowl, they had to rate, from 0 to 100, how good they thought the spaghetti sauce was.
Käytännön tavoitteena on arvioida pitkän aikavälin pyynti ja kalastuskuolevuuden taso.
In practice, the aim is to estimate the long-term catches and the corresponding fishing mortality rates.
Tutustu Windowsin järjestelmäluokitukseen, joka on tapa arvioida tietokonetta sen viiden tärkeän osan suhteen.
Take a look at the Windows Experience Index, a method of rating your PC on five key components.

2. formalny

Przykłady użycia - "arvioida" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMutta tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida täsmällisesti, milloin tämä tapahtuu.
At this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
FinnishNäitä kysymyksiä olisi epäilemättä pitänyt arvioida ja tutkia etukäteen paremmin.
Surely these questions should have been better assessed and researched in advance.
FinnishJos sitä ei tehdä, oikeudellisten asioiden valiokunta ei voi arvioida tilannetta.
If no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
FinnishPöytäkirjan vaikutukset Mauritiuksen talouteen voidaan arvioida positiivisiksi.
The effects of the protocol on the Mauritian economy can be expected to be positive.
FinnishJokaisella hallitusta on voitava arvioida sen tekojen, ei sanojen perusteella.
But every government has the right to be judged, not by its words, but by its deeds.
FinnishOn vaikea arvioida ja ennustaa tulevia ennen noiden kymmenen vuoden päättymistä.
Forecasts and projections can hardly be made before the expiry of the ten-year period.
FinnishOn vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.
One cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
FinnishJostakin, jota voidaan arvioida vain suunnilleen, pyydetään tarkkoja lukuja.
Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
FinnishVielä on kuitenkin liian varhaista arvioida kriisin seuraamuksia reaalitaloudelle.
It is still too early to quantify the consequences of this crisis on the real economy.
FinnishSen sijaan mietinnössä voidaan hyvin arvioida yleisesti tähänastisia saavutuksia.
What the report can usefully do is to make a general assessment of achievements to date.
FinnishGlobaalilainojen tosiasiallista vaikutusta on syytä arvioida perusteellisesti.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.
FinnishTarjoamisen tavoitteena on arvioida, kuinka monta tikkiä voitat käden aikana.
The goal of bidding is to correctly predict the number of tricks you'll win that hand.
FinnishMeidän pitäisi antaa arvioida itseämme sen perusteella, onnistummeko edistämään sitä.
In competition, we should stand or fall by whether we get this on the move.
FinnishAnnetaan sille hieman aikaa, jotta sitä voidaan arvioida tekojensa perusteella.
Give them a bit more time, so that they can be judged on their actions.
FinnishMyös talousarvion varoja ja rakennerahastoja on tarpeen arvioida uudelleen.
The budgetary funds and the Structural Funds are also in need of revision.
FinnishVasta nyt, kesän jälkeen, voidaan arvioida matkailualan kärsimiä vahinkoja.
Only now, after the summer, can estimates be made of the damage to the tourism sector.
FinnishEmme siis mitenkään voineet arvioida päästöjä, ennen kuin saimme todelliset tiedot.
So how could we have the review before we received the actual emissions?
FinnishSiksi kyseisten tarkistusten tehoa ei voitu vielä arvioida täysimittaisesti.
Therefore, a full evaluation of the effectiveness of these amendments was not possible.
FinnishEnnen kuin aloitamme keskustelun, on hyvä arvioida, mitä tähän asti on tapahtunut.
Before we embark on this debate, it is worth taking stock of what has happened up to now.
FinnishJa se, joka loukkaa arvoja, voidaan arvioida ja tuomita lain nojalla.
And anyone who violates these values can be judged and condemned under the law.