"aikomus" - angielskie tłumaczenie

FI

"aikomus" po angielsku

FI

aikomus {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
aikomus (też: aie)
Lopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
Eurooppa-neuvoston aikomus kumota Kiinan asevientikielto on tästä täydellinen esimerkki.
A perfect example is the European Council’s intention to remove the arms embargo against China.
Vaikka aikomus onkin hyvä, eikö tässä ole kuitenkin se vaara, että järjestelmästä tehdään raskaampi?
While the intention is good, does this not risk overburdening the system?
aikomus (też: tarkoitus, käsitys, ajatus, arvelu)
Aikomus hyödyttää Euroopan unionia omien varojen avulla on jäänyt juuri sen takia aikeeksi.
The idea of investing the European Union with own resources has, for this reason, remained a good intention.
Toiseksi olen ymmärtänyt, että on aikomus niin sanotusti leikata lohien evät, jotta luonnonvaraiset ja kasvatetut lohet olisi mahdollista erottaa toisistaan.
Secondly, I understand that there is an idea of marking salmon so that people can distinguish between wild and farmed salmon.
Tässäkin - kuten olemme painokkaasti todenneet - aikomus saada asiaan parannusta hallitusten välisellä yleissopimuksella, jättämällä parlamentti asian ulkopuolelle, on epäonnistunut.
Here too - and this is something we would stress - the idea of introducing remedial measures through an intergovernmental agreement, thereby excluding Parliament, came to nothing.
2. Prawo
aikomus
Toivottavasti aikomus toteutuu myös käytännössä.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
Itse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.

Przykłady użycia - "aikomus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishOnko meillä tällä kertaa aikomus antaa sekä julkilausuma että laatia päätöslauselma?
In this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
FinnishKomissiolla on aikomus palata asiaan yhdessä puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa.
The Commission intends, with the cooperation of the French Presidency, to re-table the issue.
FinnishKomission aikomus antaa nopeasti tuntuvaa humanitaarista apua on kiitoksen arvoinen.
The Commission's action in providing rapid and plentiful humanitarian aid is to be applauded.
FinnishKomission aikomus suhtautua päästöoikeuksien jakoon tiukasti siirtää vain ongelman eteenpäin.
The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
FinnishVoimme vain toivoa, että valtionpäämiehellä on vakaa aikomus löytää syylliset ja rangaista heitä.
We can only hope that the Head of State has serious intentions to find and punish the perpetrators.
FinnishTämä voi olla ylevä aikomus, mutta se ei aivan vielä riitä.
This may be a noble attempt, but not quite good enough yet.
FinnishTämä on skandaalimaista, ja tämä aikomus on hylättävä.
This is nothing short of scandalous and must be overturned.
FinnishVasta käytännössä selviää, toteutuuko tämä aikomus.
As the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
FinnishHuomasin, että vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan Gemellin oli aikomus puhua viimeisimmästä.
I have noticed that Mr Gemelli, the Chairman of the Committee on Petitions, was scheduled to speak on the last report.
FinnishIlahduin siitä, että mainitsitte Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen, koska minullakin oli aikomus ottaa asia esiin.
I was delighted you mentioned the House of Lords because I was also going to reflect on that.
FinnishTätä kohtaa selventääkseni minulla on kuitenkin aikomus laatia selkeät menettelysäännöt ulkopuolisten nimityksiä varten.
To clarify matters, however, I shall draw up clear rules of conduct for outside appointments.
FinnishKomissiolla on yhä aikomus korvata alv: n osalta kohdemaan periaate alkuperämaan periaatteella.
The Commission proposal is still to replace the country of destination principle in VAT with the country of origin principle.
FinnishKomission aikomus tässä asiassa on hyvä, sillä se aikoo tehostaa vuoden 1995 direktiivin soveltamista.
The Commission' s intentions in this area are positive, as it intends to reinforce the application of the 1995 directive.
FinnishMikä on tässä mielessä Euroopan unionin vastaus, valmius ja aikomus Turkin hyökkäyspolitiikan suhteen?
Given the more general aggressiveness shown by Turkey, what are the European Union's reactions, intentions or precautions?
FinnishKomissiolle on tärkeää, että BSE-tapauksen varalta on laadittu suunnitelma siitä, mihin toimiin on aikomus ryhtyä.
What is important to the Commission is that there should be a plan of what will be done if a case of BSE occurs.
FinnishVaikka näin ei toimittu, aikomus vastasi todellista tilannetta vuoden lopussa kyseisissä valtioissa.
Although this was not carried out, it ultimately anticipated the true situation seen at the end of the year in those countries.
FinnishSellainen on aikomus uudistaa neuvostoa.
That applies to the plans for reform of the Council.
FinnishMinulla oli ja on edelleenkin aikomus tuoda luonnos komission käsiteltäväksi muuttamatta ehdotusten ydinsisältöä.
I intended, and indeed still intend, to present the draft to the Commission without any substantive changes in the proposals.
FinnishSe ei missään nimessä ollut aikomus.
FinnishSe on varmasti positiivinen aikomus.