"aikoinaan" - angielskie tłumaczenie

FI

"aikoinaan" po angielsku

FI

aikoinaan {przysłówek}

volume_up
aikoinaan (też: samanaikaisesti)
Muistutan teitä siitä, että kotimaani Ruotsi rikastui aikoinaan viemällä puuta.
I would like to remind you that my country, Sweden, became rich at one time precisely by exporting timber.
Infektiotaudit olivat aikoinaan lasten, nuorten ja nuorten eläinten yleisin kuolinsyy.
At one time, infectious diseases were the most common cause of death in children, young people and young animals.
Aikoinaan Euroopassa oli mahdollista liikkua vapaasti ja valita oma elämäntapansa ja kulttuurinsa.
It was at one time possible for people to move freely around Europe, with a lifestyle and culture of their own free choosing.

Przykłady użycia - "aikoinaan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishAikoinaan kun käsittelimme Stockmannin mietinnön edeltäjää, kannatimme kaikki sitä.
We all agreed on this when we dealt with the forerunner to Mr Stockmann's report.
FinnishRikolliset salakuljettivat aikoinaan tupakkaa, sitten huumeita, ja nykyään ihmisiä.
Crime initially related to cigarettes, then drugs and now drugs and human beings.
FinnishKuten Kansainliitto aikoinaan, YK on rapistumassa merkityksettömäksi liitoksi.
Like the League of Nations once did, the UN is crumbling into insignificance.
FinnishTyöttömyyttä ja kasvua koskeva viiltävä kysymys vaani jo aikoinaan taustalla.
Even at that time, the nagging question of unemployment and growth haunted us.
FinnishPrahan linnassa hallitsi aikoinaan myös pääministerin mainitsema Kaarle IV.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
FinnishSen toteuttaminen vaati aikoinaan melkoisia investointeja, se oli melkoisen kallista.
When it was introduced, it required considerable investment; it was fairly expensive.
FinnishEurooppa, EY ja demokraattiset puolueet antoivat aikoinaan paljon apua.
Europe, the EC and the democratic parties provided much support in their time.
FinnishKuten tiedätte, aikoinaan oli suuri skandaali, joka koski verenohennuslääke hepariinia.
As you know, there was a major scandal involving heparin - a blood-thinner.
FinnishJos olisimme olleet aikoinaan rohkeampia, emme olisi nyt tässä tilanteessa.
If we had had more courage then, we would not be in this situation today.
FinnishTitanic upposi, koska aikoinaan ei ollut jäävuorten seurantajärjestelmää.
It sank because there was no observation system for icebergs in those days.
FinnishTalleyrand on aikoinaan sanonut, että kaikki, mikä on liioiteltua, on merkityksetöntä.
Talleyrand once said that everything which is exaggerated is meaningless.
FinnishTämä piti paikkansa ainakin siinä parlamentissa, jonka jäsen olen aikoinaan ollut.
That was at least true of a parliament of which I was once a Member.
Finnish   – Arvoisa puhemies, aikoinaan jumalat säätivät lait ja tekivät niistä täydellisiä.
   Madam President, there was a time when laws were made by gods; gods made perfect laws.
Finnish   Terrorismi oli aikoinaan kommunistisen vallankumouksellisen internationaalin käyttämä ase.
   Terrorism was once the weapon of the Communist revolutionary international.
FinnishKomissio antoi aikoinaan transitliikenteestä käytyjen neuvottelujen yhteydessä suuria lupauksia.
At the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
FinnishMekin kritisoimme aikoinaan nykyistä Yhdistyneiden kansakuntien rakennetta.
We were also critical of the current structure of the United Nations.
FinnishTarkastellaanpa vaikka valkohaita, jonka aikoinaan teki kuuluisaksi.
Let us take as an example the white shark, made famous by the film ‘Jaws’.
FinnishEräs kuuluisa filosofi on todennut aikoinaan, ettei olioiden määrää pidä lisätä yli tarpeen.
As a famous philosopher once said, 'entities must not be multiplied beyond necessity'.
FinnishKreikka ei todennäköisesti täytä ehtoja sen enempää tai vähempää kuin muutkaan maat aikoinaan.
Greece probably does not meet the criteria any more or less than other countries did.
FinnishTämä muutos vetää vertoja Gorbatsovin aikoinaan tekemille muutoksille.
That is a transformation which parallels those of Gorbachev in his day.