"yde" - angielskie tłumaczenie

DA

"yde" po angielsku

volume_up
yde {czas.}

DA yde
volume_up
{czasownik}

yde (też: give, gøre)
De kan dermed yde flere tjenester, og ringen er sluttet.
They will be able to render more services and then we will be back where we started.
Manden yde Hustruen sin Skyldighed; ligeledes også Hustruen Manden.
Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
Vi talte her om den offentlige sektor, og den vigtigste offentlige opgave, som mænd og kvinder må yde, er den offentlige opgave i familien.
Mention was made of the public services, and one of the most important public services men and women can render is public service in the family.

Przykłady użycia - "yde" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishDet er det, min kollega Schmid forsøger at yde et bidrag til med sin betænkning.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
DanishAt yde støtte til vores økonomiske konkurrenter er da helt klart galehus-økonomi!
Surely, to subsidise your economic competitors is the economics of the madhouse!
DanishI visse tilfælde er det hensigtsmæssigt at yde konkret støtte med henblik herpå.
In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
DanishDet forhindrer os dog ikke i at yde støtte på andre og lige så effektive måder.
This does not, however, prevent us from assisting in other equally effective ways.
DanishEndelig vil jeg minde om muligheden for at yde finansiel støtte til havområder.
Appropriate funding must be guaranteed if we are to achieve these ambitious goals.
DanishDenne rolle skal sigte mod at yde et konstruktivt bidrag under forhandlingerne.
This role must be focused on making a positive contribution during the negotiations.
DanishErstatninger eller støtte kan vi kun yde, når der er tale om en dyresygdom.
We can only pay compensation or subsidies where animal illnesses are concerned.
DanishNår først der er åbnet mulighed for det, skal vi yde den bedst muligt behandling.
Once the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
DanishVi er klar til at yde bistand til forberedelsen og gennemførelsen af valgene.
It is ready to provide assistance for the preparation and conduct of the elections.
DanishPolitisk skal vi tale med én stemme og på denne måde forsøge at yde et bidrag.
It is my belief that we should not underestimate this issue in this context.
DanishDen nydannede europæiske Solidaritetsfond bør ligeledes være parat til at yde hjælp.
Similarly, the newly set up European Solidarity Fund must be ready to provide aid.
DanishEU og europæiske nationer skal også være villige til at yde beskyttelse og ressourcer.
The EU and European nations must be willing to give shelter and resources, too.
DanishMen så synes jeg også, at vi fra EU ' s side skal yde et konstruktivt bidrag.
However, I also think that we in the EU should be making a constructive contribution.
DanishDette direktiv om lastbilkontrol skal ganske enkelt yde et omfattende bidrag hertil.
This directive on lorry inspections should quite simply make a contribution to this.
DanishHer bør man efter min mening også yde den samlede situation retfærdighed.
In such cases it is important to see that justice is done to the overall picture.
DanishNetop ved virksomhedsgrundlæggelser er det vigtigt at yde en sådan støtte.
Support of this kind is especially important when businesses are being set up.
DanishParlamentet prioriterede det meget højt at yde støtte til fair trade -producenterne.
One of Parliament's main priorities was to support 'fair trade ' producers.
DanishSelvsagt bør også alle involverede parter yde et bidrag i den henseende.
In this respect a contribution must also obviously be requested from all parties.
DanishDer er et andet ordsprog i Storbritannien:« Man skal yde, før man kan nyde«.
There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar '.
DanishDer må gøres enhver tænkelig indsats for at yde bistand, hvis ændringerne går igennem.
Every possible effort must be made to provide help if the changes go through.