"således" - angielskie tłumaczenie

DA

"således" po angielsku

volume_up
således {przysł.}

DA således
volume_up
{przysłówek}

således
volume_up
that {przysł.}
Dette er Budet således som I have hørt fra Begyndelsen at I skulle vandre deri.
This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
Der er således nogle farer forbundet med internationaliseringen, men hvad vil det reelt sige?
Therefore, globalisation does entail risks, but what exactly does that mean?
Således skal vi nu ikke koncentrere os om den 2. maj, men om tiden efter 2. maj.
Indeed, we should not now be concentrating on 2 May, but on what lies ahead after that date.
således (też: altså, sådan)
volume_up
so {przysł.}
Taler således og gører således som de der skulle dømmes efter Frihedens Lov.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
Man sætter således først spørgsmålstegn ved vores samarbejds- og udviklingspolitik.
So first our cooperation and development policy is called into question.
Og ligesom Noas dage vare således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
således (też: hvordan, lige så)
volume_up
as {przysł.}
således
volume_up
such {przysł.}
Og således bør det også være, og således bør det respekteres!
That is what it should be, and as such it should be adhered to!
Oversvømmelser er naturkatastrofer og kan således ikke forebygges 100 %.
Floods are natural disasters and, as such, cannot be completely prevented.
Ligesom Europa-Parlamentet venter vi således på dette forslag.
We are therefore, like the European Parliament itself, awaiting such a proposal.
således (też: dermed, )
volume_up
thus {przysł.}
Denne filosofi har således intet at gøre med militærnægterens filosofi.
This philosophy thus has nothing to do with that of the conscientious objector.
Situationen kan således bringes på niveau med motorcyklernes reelle køredynamik.
The situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.
Således indskrænker forslaget anvendelsen af nikkel til en- og toeuromønterne.
Thus the proposal restricts the use of nickel to the one and two euro coins.

Przykłady użycia - "således" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishVi ved således, at forbruget udvikler sig både hvad angår kvantitet og kvalitet.
In fact, we know that consumption evolves both quantitatively and qualitatively.
DanishFor kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
This is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
DanishDet er således også et meget alvorligt problem set ud fra et politisk synspunkt.
Consequently, it is also a very serious problem from a political point of view.
DanishDer er således masser af gode grunde til at udarbejde denne initiativbetænkning.
There are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
DanishSåledes er de konventioner, som udvidelsen afhænger af, endnu ikke ratificeret.
Indeed, the conventions on which this extension depends have yet to be ratified.
DanishFællesskabet har således ret til at bevilge støtte til skibsbygningsindustrien.
Therefore the European Community has the right to grant aid to its shipbuilders.
DanishJeg kan således forsikre Dem for, at De kan regne med Kommissionens fulde støtte.
I can therefore assure you that you can count on the Commission's full support.
DanishKun således kan man effektivisere administrationen og gøre den mere økonomisk.
Only in this way can we make the administration more efficient and make savings.
DanishVi får således at vide, at der vil blive sat fornyet gang i Lissabon-strategien.
We are also being told that the Lisbon strategy is going to have new momentum.
DanishSelskaberne vil således kunne vælge det system, der bedst opfylder deres behov.
Hence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
DanishVi foreslår således, at man gør tingene seriøst og følger den normale procedure.
We therefore propose to take the matter seriously and follow the normal procedure.
DanishJeg vil således klogeligt hverken stemme for eller imod dette beslutningsforslag.
I shall therefore abstain in the vote on the motion for a resolution before us.
DanishBehovet overstiger således langt finansieringsmulighederne inden for programmet.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
DanishDet er således helt i tråd med den holdning, Europa-Parlamentet altid har indtaget.
Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.
DanishHr. formand, anmodningerne om asyl har ikke fordelt sig jævnt, således som hr.
The applications for asylum are not distributed evenly, as Mr Pirker pointed out.
DanishDet aktuelle spørgsmål skal således behandles ved og af de relevante instanser.
The issue must therefore be dealt with within and by the appropriate institutions.
DanishBudgetdisciplinen er således ikke ligeligt fordelt mellem de to institutioner.
The rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
DanishVi vil diskutere dette i Præsidiet, således at der findes en løsning på problemet.
We will discuss this within the Bureau to see how this problem can be dealt with.
DanishEU ville således være på bølgelængde med befolkningerne og deres krav om sikkerhed.
The European Union would then be in line with the public and its safety demands.
DanishDer vil således eksistere et dobbelt transfersystem for uddannelsesklubberne.
There will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.