"sådan" - angielskie tłumaczenie

DA

"sådan" po angielsku

volume_up
sådan {przym.}
EN
volume_up
sådan {przysł.}
EN

DA sådan
volume_up
{przymiotnik}

sådan
volume_up
that {przym.}
Sådan fungerer systemet, og sådan bør det efter min mening også fungere.
That is how the system works and in my view that is how it ought to work.
Sådan har det været før, og sådan vil det nok også være i fremtiden.
That has been the case in years gone by and the future will certainly be no different.
Det var sådan, vi gik ind i denne runde, og det er sådan, vi ønsker at komme ud af den.
That is how we went into this round; that is how we want to come out of it.
sådan
volume_up
such {przym.}
En sådan usikkerhed, en sådan mangel på kontrol, er fuldstændig uacceptabel.
Such uncertainty and absence of monitoring are totally unacceptable.
Sådan noget er tågesnak, og sådan noget vil vi ikke være med til.
Such a thing is an absurdity, and one we are not prepared to go along with.
Kun en sådan handling vil forebygge en sådan praksis i fremtiden.
It is only such action which will discourage this practice in the future.

Przykłady użycia - "sådan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishDet er uacceptabelt og umuligt at fortsætte, sådan som tingene er i øjeblikket.
Clearly continuing the way things are now is not acceptable, it is not possible.
DanishHr. rådsformand, med en sådan mængde opgaver har De påtaget Dem en stor byrde.
President-in-Office, with such a magnitude of tasks you shoulder a great burden.
DanishEn sådan bevægelig pionerfront skaber den nødvendige dynamik til at gå videre.
That kind of stirring, pioneering front provides the impetus to move further on.
DanishI øjeblikket er det særdeles uklart, hvem der foretager en sådan undersøgelse.
At the moment it is particularly unclear who is undertaking such investigations.
DanishEkspertise inden for bekæmpelse af terrorisme findes ikke inden for EU som sådan.
In terms of counter-terrorism that expertise does not rest within the EU as such.
DanishDen Europæiske Union er selvsagt det diametralt modsatte af en sådan situation.
Obviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
DanishJeg har ikke fået noget svar på dette, og jeg har heller ikke set en sådan liste.
I have not had any response concerning this matter nor have I seen any such list.
DanishJeg ønsker, at vi får en situation, hvor vi kan sige " Sådan er det ikke mere.
I want us to be in a position in which we can say: 'It is not like that any more.
DanishDet er forkert at behandle en sådan mængde detaljerede bestemmelser i betænkningen.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
DanishAlligevel stemmer vi mod den beslutning, der indeholder en sådan bestemmelse.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
DanishJeg beklager, at vi er i gang med afstemningen, men det er sådan, sagerne står.
I am sorry that we are in the process of taking a vote, but this is the situation.
DanishSådan er det, men vi stemmer om fjernelsen af to ord, det ene efter det andet.
Exactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
DanishTil en sådan retsorden hører retten til en chance for at udforme ens eget liv.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
DanishDer er ingen tvivl om, at diskussionen om Benes-dekreterne er en sådan hindring.
The discussion of the Bene? decrees is certainly one of the stumbling blocks.
DanishTror tilhængerne af en svag politik, at en sådan syndflod resulterer i flere fisk?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
DanishBåde Rådet og Parlamentet modsatte sig en sådan løsning af forskellige årsager.
Both the Council and Parliament opposed such a solution for different reasons.
DanishAlle medlemmer af min gruppe finder, at betænkningen som sådan er af høj kvalitet.
All the members of my group regard the report, as such, as being of high quality.
DanishHvis De fortsætter sådan, vil De ikke længere kunne få vores støtte fremover.
If you carry on like this, we will, in future, no longer be able to support you.
Danish- respektere lovgivningen i de EU-medlemsstater, der afviser en sådan mulighed,
Researchers would have to fully comply with comprehensive ethical and legal rules.
DanishI dag er det sådan, at nogle nationale markeder er mere liberaliseret end andre.
As things stand at present, some national markets are more liberalised than others.