"jævnt" - angielskie tłumaczenie

DA

"jævnt" po angielsku

volume_up
jævnt {przym.}
EN

DA jævnt
volume_up
{przymiotnik}

jævnt (też: flad)
volume_up
flat {przym.}

Przykłady użycia - "jævnt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHr. formand, anmodningerne om asyl har ikke fordelt sig jævnt, således som hr.
The applications for asylum are not distributed evenly, as Mr Pirker pointed out.
DanishBibliotekerne hjælper til med at fordele dannelsen lidt mere jævnt blandt borgerne.
Libraries help to spread education and culture more evenly among the population.
DanishHr. formand, det glæder mig, at udvidelsen skrider forholdsvis jævnt fremad.
Mr President, I welcome the fact that enlargement is proceeding relatively smoothly.
DanishDet er lande, hvor befolkningen er jævnt fordelt og uden geografiske hindringer.
In these countries there is a uniform distribution of population and no geographical barriers.
DanishIsær med hensyn til strukturfondene skrider gennemførelsen nu jævnt fremad.
In particular with regard to the structural funds, implementation now progresses smoothly.
DanishPå den anden side medgiver jeg, at forbruget ikke er jævnt fordelt.
On the other hand, I will admit that consumption is not evenly spread.
DanishPå operationelt plan er iværksættelsen af de samlede planlagte aktioner skredet frem i et jævnt tempo.
In operational terms, the raft of planned operations has been implemented steadily.
DanishAldringen af den erhvervsaktive del af befolkningen optræder næsten overalt, men ikke samtidig og ikke jævnt.
The working population will age almost everywhere, but not at the same time, and not gradually.
DanishI den henseende er spørgsmålet, om midlerne strømmer jævnt ud til alle fælleskabets og unionens egne efter vores opfattelse livsvigtig.
We think that the equal flow of resources to all parts of the Community and Union is vital.
DanishMåske er det sådan, at i Den Europæiske Union kan den højst mulige grad af tilfredshed kun nås ved, at utilfredsheden bliver jævnt fordelt.
Perhaps in the European Union maximum satisfaction can be achieved only if the dissatisfaction is equally distributed.
DanishDet er imidlertid klart, at der skal finde en udveksling sted mellem landene, at kontrollørerne skal kontrollere jævnt, og at deres udstyr også skal stemme.
The sanctions as such were also part of a debate as to what should be regarded as serious and what not.
DanishDa det i det mindste med en horisont på et par år kan forventes, at forbruget er jævnt nedadgående, bør man stræbe efter at afsætte lagrene til eksport.
As, at least for a few years, we can expect consumption to fall permanently, we should aim to release these stocks for export.
DanishHvorfor kontrollerer alle medlemsstater ikke jævnt, og hvorfor giver alle medlemsstater ikke kontrolmyndighederne de samme tekniske muligheder, hvis det var nødvendigt?
Almost all Member States take safety, improvement of working conditions and the removal of unfair competition as their watchwords.
DanishDermed vil vi ret beset også lette arbejdet for Dem, idet vi hellere fordeler disse årsberetninger jævnt over året, så De også kan fordele Deres arbejde tilsvarende bedre.
Our aim is in fact also to make your own work easier by spreading these annual reports over the year, so that you too can spread your work accordingly.
DanishDet har resulteret i vores forslag til førstebehandling, som lever op til det motto, at det at opstille et budget er kunsten at fordele skuffelserne jævnt.
By the time we had finished, our draft for the first reading could be said to be true to the motto that the art of drawing up a budget is to spread the disappointments evenly.
DanishEfter iværksættelse af den monetære union, ØMU, er der brug for en endnu mere effektiv beskæftigelsespolitik, så den europæiske vækst kan fortsætte og velfærden fordele sig mere jævnt.
When EMU begins we will need a more effective employment policy than before, in order that European growth can continue, and that prosperity can be divided equally.