"givet" - angielskie tłumaczenie

DA

"givet" po angielsku

volume_up
givet {przym.}
EN
volume_up
give {czas.}

DA givet
volume_up
{przymiotnik}

givet
volume_up
given {przym.}
De belgiske myndigheder har givet tilladelse for Charlerois stadions vedkommende.
The Belgian authorities have given authorisation for the Charleroi stadium to be used.
Der blev også givet yderligere løfter om overvågning og rapportering.
A further undertaking was also given regarding monitoring and reporting.
Under forhandlinger og i aftaler har de allerede givet afkald på en hel masse.
In the negotiations and in the agreement they have already given up a lot.

Przykłady użycia - "givet" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishJeg finder, at der i betænkningen søges givet et positivt svar på dette problem.
I think that the report attempts to provide a positive response to this problem.
DanishEU har derudover tilsyneladende givet åbent tilsagn om yderligere midler i 2011.
There is even what appears to be an open-ended commitment for more funds in 2011.
DanishVi har begge givet tilsagn om at gennemføre køreplanerne for de fire fælles rum.
We are both committed to implementing the ‘ roadmaps for the four common spaces’.
DanishVi har også givet meget betydelig støtte til Jordan, Libanon, Syrien og Egypten.
We have also offered very substantial support to Jordan, Lebanon, Syria and Egypt.
DanishJeg er imod denne ultraliberale logik, og jeg har givet udtryk for min opposition.
I am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
DanishNogle mener, at vi i for stor udstrækning har taget det indre marked for givet.
There is a sense in which we have taken the internal market too much for granted.
DanishDet er ikke nok kun at kontrollere på stikprøvebasis, når pengene er givet ud.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DanishDirektivet fra 1993 har givet anledning til mange problemer for dansk fagbevægelse.
The 1993 directive has caused many problems for the Danish trade union movement.
DanishKommissionen har givet en tilskyndelse hertil ved den foreslåede adfærdskodeks.
The Commission has instigated this in the code of conduct which it recommends.
DanishPå den måde kunne man ellers så at sige have givet euroen en menneskelig dimension.
This would have been a means of giving the euro a human dimension, so to speak.
DanishDer var dog mange revolutioner, vi kunne have givet os i kast med, hr. formand.
There were, however, Mr President, many revolutions we could have engaged in.
DanishKommissionen har allerede givet udtryk for sin holdning ved adskillige lejligheder.
The Commission has already made its point of view clear on a number of occasions.
DanishDisse færre udgifter har givet det positive resultat, men også negative resultater.
Those expenditure cuts led to a positive result, but also had negative affects.
DanishLandbrugsgeneraldirektoratet trænger ganske givet til en ordentlig udluftning.
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
DanishDette har givet reelle fordele, og andre lande bør se nærmere på denne situation.
This has produced the real benefits and other countries need to take a look at this.
DanishDet har ikke givet problemer, men det har tværtimod gavnet deres sundhed og velvære.
Millions of people in Europe have bought vitamins and minerals of their choice.
DanishEn uansvarlig økonomisk forvaltning ville have givet brød i dag og sult i morgen.
Managing the economy irresponsibly would have meant bread today and hunger tomorrow.
DanishHr. formand, jeg synes, vi allerede meget klart har givet udtryk for vores holdning.
Mr President, I believe that we have already set out very clearly our position.
DanishHidtil har forskning i stamceller, der stammer voksnes væv givet positive resultater.
So far, research into stem cells from adult tissue has yielded positive results.
DanishParlamentets effektive arbejde har givet positive resultater på flere punkter.
Parliament ’ s incisive work has produced positive results on several points.