"give" - angielskie tłumaczenie

DA

"give" po angielsku

volume_up
give {czas.}
EN

"to give" po duńsku

DA give
volume_up
[giver|gav] {czasownik}

For det første bør vi ikke bede Eurodac om at give svar, som Eurodac ikke kan give.
First, we should not ask Eurodac to give answers that Eurodac cannot give.
Vi må ikke bare give dem penge og papir, men også give dem reelle muligheder.
We should not just give them money and paper but give them real capacities.
Fru Ferrer, jeg vil give Dem den forklaring, som jeg kan give Dem i dette tilfælde.
Mrs Ferrer, I am going to give you the explanation which, in this case, I can give you.
give (też: gøre, yde)
Men vi må også give kejseren, hvad kejserens er.
However, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Hvis Kommissionen nægter at aflægge regnskab, kan reaktionen kun være, at vi nægter at give decharge.
If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Hr. formand, lad os give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er.
Mr President, let us render unto Caesar the things which be Caesar's and unto God the things which be God's.
give (też: donere)
Ved at give blod foretager borgeren en solidaritetshandling.
By donating blood, citizens are making an act of solidarity.
Dette er navnlig tilfældet med Libyen, som kommissæren lige sagde, at han ønskede at give en stor sum penge.
This is particularly true of Libya, to which Mr Frattini has just stated his desire to donate a large sum of money.
Måske vil ordføreren under andenbehandlingen kunne organisere en mulighed for medlemmerne til at give blod uden for salen.
Perhaps in the second reading the rapporteur could organise outside this Chamber an opportunity for Members to donate blood.
Men der skal gøres meget for at forstå SMV ' ernes frygt i forbindelse med ØMU og hjælpe dem med at udnytte de fordele, som euro ' en vil give.
But much needs to be done to understand SMEs, fears of EMU and to help them exploit the benefits the euro will bestow.

Przykłady użycia - "give" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishFor kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
This is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
DanishMed alle drøftelserne i Parlamentet er vi på vej mod at give decharge for 1998.
The whole discussion here today will eventually culminate in the 1998 discharge.
DanishI øvrigt vil Kommissionen fortsat give nye politiske impulser på europæisk plan.
Furthermore, the Commission will continue to provide impetus at European level.
DanishParlamentet skal gøre det ved at turde give ansvarsfrihed, når der er problemer.
Parliament should do this by refusing to grant discharge when there are problems.
DanishPå vegne af Den Liberale Gruppe vil jeg også gerne give udtryk for tilfredshed.
On behalf of the Liberal Group, I should also like to express our satisfaction.
DanishDe mangler tålmodighed og frygt for at give sig i kast med vanskelige problemer.
They lack patience, they lack fear of tackling difficult and complex problems.
DanishManglende specifikke midler vil desværre give sig udtryk i manglende handling.
The lack of specific funds will unfortunately be translated into lack of action.
DanishDet er utvivlsomt et resultat, der kan give anledning til mange fortolkninger.
There is no question that this result can be interpreted in many different ways.
DanishMedlemslandene kan give dispensation i forbindelse med levnedsmidler i løs vægt.
In the case of loose foodstuffs, the Member States can introduce an exemption.
DanishSå jeg vil gerne undgå at give et definitivt svar på dette vanskelige spørgsmål.
I shall therefore beware of giving a definitive answer to this difficult question.
DanishDerfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: "HERREN give mig endnu en Søn!
And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son!
DanishI dag ville nogle af vores kolleger gerne give Kommissionen en betinget decharge.
Some of our colleagues today wish to grant the Commission a conditional discharge.
DanishHvilken retning ønsker vi fremover at give den fælles fiskeripolitik i Europa?
In which direction do we want Europe's common fisheries policy to go in future?
DanishUden disse tre grundlæggende betingelser kan vi godt give afkald på alt andet!
Unless we have these three basic elements of life, everything else is irrelevant.
DanishI øvrigt er den reelle rente tilstrækkelig lav til at give et vækstincitament.
Moreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
DanishJeg har sagt før, at de politiske grupper ikke bør give en taletid på ét minut.
As I have said, the political groups should not allocate a time of one minute.
DanishMen i morgen vil min kollega, fru Wallström, give Dem et mere detaljeret svar.
Tomorrow, my colleague, Mrs Wallström, will reply to you in more detail, however.
DanishDer er ingen grund til, at vi på den baggrund skulle acceptere at give decharge.
There is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
DanishVi må hjælpe disse ofre til at tale ud, til at give afkald på deres levevilkår.
We must help these victims to speak out and denounce their living conditions.
DanishHr. formand, jeg er Dem taknemmelig for at give mig ordet til at besvare spørgsmål.
Mr President, I am grateful to you for giving me the floor to answer questions.