"ztížit" - angielskie tłumaczenie

CS

"ztížit" po angielsku

CS ztížit
volume_up
{czasownik}

Przykłady użycia - "ztížit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechNicméně takový průkaz musí usnadnit mobilitu lidí, nikoli ji ještě ztížit.
Such a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
CzechPokouším se jim ztížit možnost ničeho v Mexiku nedosáhnout.
I am trying to make it difficult for them not to deliver in Mexico.
CzechExistují různé způsoby, jak tuto kontrolu ztížit.
There are various ways to make this control difficult.
CzechVelmi mne těší, že se připravují plány, jak ztížit život zaměstnavatelům a soukromým osobám zaměstnávajícím lidi nelegálně.
I am pleased with the plans to make life harder for employers and private individuals who employ people illegally.
CzechVysoký schodek veřejných financí a míra zadlužení může ztížit úkol jednotné měnové politiky udržovat cenovou stabilitu.
Moreover, high public deficits and debts may complicate the task of the single monetary policy to maintain price stability.
CzechV těchto situacích může nepružná formulace nástrojů pro rozvojovou spolupráci nadmíru ztížit činnost financovanou z vnější pomoci.
In these situations, the rigid formulation of the DCI instruments may make the action financed by external aid extremely difficult.
CzechPrávě ve chvíli, kdy tyto hordy žadatelů o azyl z Barbárie dobývají Evropskou unii, musíme žádosti o azyl ztížit, nikoli usnadnit.
At the very moment that hordes of asylum seekers from Barbary are storming the European Union, we have to make asylum applications harder, not easier.
CzechJe mi líto, že ze svého úhlu pohledu musím říct, že se britské orgány snaží otci dítěte v tomto případě ztížit právo na spravedlivé slyšení.
I regret to say that from what I can see, the British authorities are making it difficult for the child's father to have a fair hearing of this case.
CzechNyní se útlak rozšířil i za hranice a snaží se Tibeťanům ztížit, či dokonce úplně znemožnit naplnění jejich práva na zvolení exilové vlády.
Now pressure is also being exerted abroad to make it as difficult as possible, or downright impossible, for Tibetans to exercise even their right to vote for a parliament in exile.
Czech(Smích) Ale její starosti nejsou úplně uhozené, protože porozumění může vést k míře empatie, a může to ztížit přísnou odpověď, když stále respektujete jejich lidskost.
(Laughter) But it's not a crazy concern, OK, because understanding behavior can lead to a kind of empathy, and it can make it a little harder to deliver tough love, and so on.
CzechVáháme a mnozí v tomto Parlamentu - včetně švédských sociálních demokratů - to chtějí pacientům ztížit a zkomplikovat jejich naděje na získání zdravotní péče v zahraničí.
We hesitate, and many in this Parliament - including the Swedish Social Democrats - want to make things more difficult for patients and to hamper their chances of receiving healthcare abroad.