"udržovat" - angielskie tłumaczenie

CS

"udržovat" po angielsku

CS udržovat
volume_up
{czasownik}

udržovat (też: chovat, chránit, dodržovat, držet)
volume_up
to keep {czas.}
Je legitimní krýt náklady a udržovat ziskovou marži pro účastníky.
It is legitimate to cover costs and keep a profit margin for participants.
Zadruhé musíme udržovat otevřené všechny komunikační kanály s vládou.
Secondly, we must keep open all possible channels of communication with the Government.
Bude jen udržovat krok s očekávanou mírou inflace ve výši 2,2 % až do roku 2017.
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
udržovat (też: udržet, uživit, zachovat, zachovávat)
Musíme obnovu udržovat a posilovat a musíme zmírňovat stávající roztříštěnost.
We need to maintain and strengthen the recovery, and we have to address the current division.
Čína však nemůže nadále udržovat svou soudržnost pomocí opakovaného krveprolévání.
However, China cannot continue to maintain its cohesion through repeated acts of bloodshed.
Západ by se měl snažit udržovat kontakty s těmito sociálními skupinami.
The West should want to maintain contacts with these social groups.
Neměli bychom se však dopustit jedné chyby, a to udržovat vztahy se zemí-rukojmím, abychom pro Evropský parlament získali větší moc.
There is one mistake we should not make, and that is to hold our relations with a country hostage in order to obtain more power for the European Parliament.
Zemědělské produkty vysoké jakosti dávají evropskému zemědělství významnou výhodu umístění, která mu umožňuje udržovat své postavení tváří v tvář mezinárodní konkurenci.
High quality agricultural products provide European agriculture with a major location advantage, allowing it to hold its own in the face of international competition.
Nyní je naší povinností udržovat povědomí veřejnosti o dramatické situaci rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Kolumbii, a snažit se dosáhnout jejich propuštění.
Now we have an ongoing obligation to keep before the public the dramatic situation of the hostages still being held in Colombia and to work towards their release.
udržovat (też: hájit, uchovat, uschovat, zachovat)
Úlohou Eurosystému je zajistit plynulé a efektivní zásobování bankovkami a udržovat důvěru veřejnosti v měnu.
It is the Eurosystem's task to ensure a smooth and efficient supply of banknotes and to preserve the general public's confidence in the currency.
Pane předsedající, odkud pramení naše utkvělá představa, že bychom měli udržovat mnohonárodnostní státy bez ohledu na přání jejich obyvatel?
Mr President, whence comes our obsession with preserving multi-ethnic states regardless of the wishes of their inhabitants?
Myslím, že tento postoj pomáhá udržovat a rozvíjet tradice, rozmanitost a kulturní bohatství tohoto kontinentu, který potřebujeme chránit.
I think that this attitude helps to maintain and develop the traditions, diversity and cultural wealth of the continent, which we need to preserve.
udržovat (też: prosazovat)
Cílem je udržovat stabilitu na finančních trzích, nesmíme zapomínat zejména na stále se zvyšující integraci finančních systémů.
The goal is to uphold stability in the financial markets, in particular taking into account the increasingly integrated financial systems.
udržovat (też: sloužit)
Všechny e-mailové aplikace a služby, které nabízí Microsoft, vám umožňují posílat a číst e-maily, odpovídat na ně a udržovat pořádek ve schránce.
All Microsoft email apps and services help you send, read, and reply to email, and stay organized.
Vždy je ve skutečnosti nutné sledovat výsledky, hodnotit proveditelnost příležitostí a udržovat úzké vztahy s vědeckou obcí, která prokazuje společnosti obrovské služby.
It is always necessary, in fact, to monitor results, assess the feasibility of opportunities and maintain close relations with the scientific community, which renders society an enormous service.
Dalším problémem je nepříznivý dopad tržních pravidel EU na právo orgánů na regionální a místní úrovni udržovat a podněcovat služby obecného zájmu, včetně služeb sociálních.
Another problem is the negative impact that EU market rules are having on regional and local authorities' right to maintain and initiate services of general interest, including social services.
udržovat (też: uchovávat)
Je legitimní krýt náklady a udržovat ziskovou marži pro účastníky.
It is legitimate to cover costs and keep a profit margin for participants.
Zadruhé musíme udržovat otevřené všechny komunikační kanály s vládou.
Secondly, we must keep open all possible channels of communication with the Government.
Řízení reklamy je nezbytné, máme-li ji udržovat v rozumné a důvěryhodné míře.
Advertising control is vital if we are to keep it sound and truthful.

Przykłady użycia - "udržovat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechZa druhé musíme udržovat povědomí o historii jako součásti evropské vzdělanosti.
Secondly we must retain historical awareness as part of European education.
CzechZároveň se musíme za každou cenu snažit udržovat naše vztahy na základech vzájemnosti.
At the same time, in any case, we must base the relationship on reciprocity.
CzechKaždý den se objevují nové viry, je proto důležité udržovat antivirový program aktuální.
New viruses appear every day, so keeping your antivirus program updated is important.
CzechJsem přesvědčena, že může pomoci udržovat naše sociální systémy při životě v náročné době.
It can, I believe, help to sustain our social systems when times are hard.
CzechJe proto nutné zjistit jejich nezávislost a neustále ji udržovat.
Their independence needs, therefore, to be ascertained and maintained at all times.
CzechA pokud mají nějakou infrastrukturu, pak mají problémy jí udržovat.
And if they had some infrastructure, they have difficulty maintaining it.
CzechPodle mého názoru si evropští daňoví poplatníci jednoduše nemohou dovolit takovýto systém udržovat.
In my opinion, European taxpayers simply cannot afford to sustain this at this time.
CzechJe nepochybné, že hospodářské vztahy mezi USA a EU je nutno udržovat.
It goes without saying that the economic relationship between the US and the EU must be maintained.
CzechNaším prvořadým cílem je v obecném zájmu udržovat cenovou stabilitu.
We in the Eurosystem have as our primary objective the maintenance of price stability for the common good.
CzechKontakt můžete udržovat mnoha způsoby – proto je Outlook.com
There are lots of ways to stay in touch—that's why Outlook.com
CzechProto si myslím, že se musí udržovat živé, zvláště v dnešní době.
As such, I think it must be kept alive, especially today.
CzechPtáci se snaží udržovat si asi tři až čtyři délky těla od sebe.
Birds try to stay about three or four body lengths apart.
CzechMusíme tyto kontakty udržovat, abychom nezdvojovali svou činnost - jednoduše abychom ušetřili peníze.
We must continue these contacts, so as not to duplicate what we do - simply in order to save money.
CzechProstřednictvím Internetu se všichni novináři mohou svobodně vyjadřovat a udržovat kontakt s veřejností.
Through the Internet, all journalists can express themselves freely and get in touch with the public.
CzechMusíme jim umožnit udržovat jejich duch svobodného podnikání, vytvářet bohatství, vytvářet pracovní místa.
We have to enable them to continue their spirit of free enterprise, to create wealth, to create jobs.
CzechHlasitý hluk bude udržovat reakci "bojuj nebo uteč".
A loud noise will get your fight-or-flight response going.
CzechZdravotnictví dělá stále lepší práci udržovat nás naživu.
Medicine is doing a better job of keeping us alive.
CzechV tomto ohledu může Evropská centrální banka pomoci neustále udržovat likviditu bank v regionu.
In this respect, the European Central Bank can help in constantly maintaining the liquidity of the banks in the region.
CzechDoma budeme bránit náš vnitřní trh a zároveň ho udržovat otevřený a budeme usilovat také o otevřené globální trhy.
We will defend our internal market at home, keeping it open, and we will work for open, global markets too.
CzechVědecká práce musí být nepřetržitá, vzhledem k nutnosti udržovat si určitou úroveň vzdělání a vědomostí.
Given the importance of maintaining a certain standard in education and knowledge, scientific work must be continuous.