"tuto" - angielskie tłumaczenie

CS

"tuto" po angielsku

volume_up
tuto {przym. f.}
EN

CS tuto
volume_up
{przymiotnik rodzaju żeńskiego}

tuto (też: ta, tahle, tato, ten)
volume_up
this {przym.}
Všichni si všímáme vzrůstajícího zájmu o tuto oblast, a to i v tomto shromáždění.
We all note the increasing interest in the region, not least in this assembly.
My všichni, kdo přijímáme a provádíme právní předpisy, si tuto odpovědnost musíme uvědomovat.
We - all of us that adopt and transpose legislation - need to be aware of this responsibility.
Pro EU je velkou ostudou, že jsme tuto diktaturu po dlouhá léta podporovali.
It is a big source of shame for the EU that for many years, we have been supportive of this dictatorship.

Przykłady użycia - "tuto" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechKomise tuto zprávu vítá a podporuje některé z předložených pozměňovacích návrhů.
The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
CzechČervnová kandidátka tuto správu zamítá a doufá, že ostatní poslanci učiní totéž.
The June List rejects this report and hopes that other Members will do the same.
CzechZ tohoto důvodu Rada prostě není kompetentní k tomu, aby tuto otázku zodpověděla.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
CzechBohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
CzechZ toho důvodu podporuji tuto důležitou zprávu o zemědělství a dodávkách potravin.
To this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
CzechVíce než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
CzechPaní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
CzechPodporoval jsem tuto myšlenku od samého začátku svého mandátu jako poslanec EP.
I have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
CzechKromě toho si myslím, že je důležité mít tuto stupnici A-G, která je jednoduchá.
In addition, I think that it is important to have this A-G scale, which is simple.
CzechJe důležité, abychom nakonec získali pro tuto zprávu co nejvyšší možnou podporu.
It is important that we try to get the maximum support for this report at the end.
CzechTaké k tomuto případu vydala EU prohlášení, které tuto popravu důrazně odsuzuje.
Also in this case the EU issued a statement strongly condemning the execution.
CzechPokud přijmeme dnes navrhovaná řešení, prohloubíme tím tuto nerovnost ještě více.
Adopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
CzechPane ombudsmane, omlouvám se, ale v tuto chvíli chystám tomuto požadavku vyhovět.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
CzechJsme francouzskému předsednictví vděční za to, že zahájilo tuto novou dynamiku.
We are grateful to the French Presidency for having instigated this new dynamism.
CzechPaní předsedající, měl bych vám na oplátku poděkovat za tuto zajímavou rozpravu.
Madam President, I should, in turn, like to thank you for this interesting debate.
CzechChtěl bych při této příležitosti poděkovat panu komisaři Hahnovi za tuto práci.
I would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
CzechDěkuji paní de Brúnové a doufám, že tuto konstruktivní zprávu všichni podpoříme.
I thank Mrs de Brún and I hope that all will support this constructive report.
CzechS ohledem na to je naší jedinou možnsou odpovědí na tuto zprávu hlasovat proti ní.
That being the case, our only response to this report can be to vote against it.
CzechTuto chybu, kterou jsme udělali loni v zimě, je nyní vidět všude, kam se podíváte.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Czech. - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro tuto zprávu.
in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this report.