CS spolehlivý
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

spolehlivý (też: solidní)
volume_up
reliable {przym.}
Ale spolehlivý zdroj odhaduje rozmezí mezi 60 a 200 miliardami dolarů ročně.
But reliable estimates range between 60 billion and 200 billion dollars per year.
S Tuniskem můžeme hovořit o čemkoli, protože je to spolehlivý partner.
We can talk about anything with Tunisia because it is a reliable partner.
Spojené státy by se měly chovat jako loajální a spolehlivý spojenec a respektovat právo EU.
The US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law.
spolehlivý (też: dobrý, důkladný, hezký, hodný)
volume_up
good {przym.}
Je zapotřebí přijmout spolehlivý a dobře cílený program, který bude účinný a kvalitní.
A sound, well-targeted programme is required, which will be effective and of good quality.
Vím, jestli je dost spolehlivý, abych mu dal půjčku.
I know if you're good to give a loan to.
Politika soudržnosti EU může být v této souvislosti také stejně spolehlivý a účinný nástroj.
The EU's Cohesion Policy can be an equally credible and effective instrument in this context as well.
spolehlivý (też: bezpečný, jistý, zaručený)
volume_up
sure {przym.}
Lidé si musí být jisti, že jednotný statistický systém je spolehlivý a má význam pro jejich dobré životní podmínky.
People need to be sure that the common statistics system is reliable and essential for their wellbeing.
Tvrdíme-li tedy, že bude použit naprosto spolehlivý brzdný systém, který zabrání lidským chybám - nemáme pravdu.
So if we are now saying that there will be a 100% sure braking system which avoids human error - it is not true.
Stále narůstá počet nových krizí a proto potřebujeme pohotová a spolehlivá opatření.
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
volume_up
secure {przym.}
Zároveň je nejlevnější nízkouhlíkovou technologií, je spolehlivá a je bezpečná.
At the same time it is the least expensive silicon technology and it is also reliable and secure.
Chtěla bych zdůraznit důležitost jaderné energie, neboť je bezpečná, spolehlivá a šetrná vůči životnímu prostředí.
I would like to emphasise the importance of nuclear energy, as it is a secure, reliable and environmentally friendly resource.
Zároveň je levná, spolehlivá, bezpečná a snižuje závislost zemí na dodávkách paliv z nestabilních teritorií.
At the same time it is cheap, reliable, secure and it lowers countries' dependence on fossil fuels supplied by unstable territories.
volume_up
firm {przym.}
spolehlivý (też: jist, jistý, nějaký, určitý)
volume_up
certain {przym.}
Laekenské ukazatele poskytují podrobný a spolehlivý obraz o tom, jaké postavení mají různé sociální skupiny v určitých segmentech veřejného života.
The Laeken indicators provide a detailed, reliable image of the position occupied by various social groups in certain segments of public life.
Proto je důležité, aby tvrzení týkající se výrazných kruhů pod mýma očima po týdnu ve Štrasburku byla do určité míry pravdivá a spolehlivá.
That is why it is important that the claims concerning the deep rings around my eyes after a week in Strasbourg are, to a certain extent, true and reliable.
spolehlivý (też: masivní, pevný, tuhý, řádný)
volume_up
solid {przym.}
Toto bude možné zajistit, jedině pokud rovněž zavedeme spolehlivý, důvěryhodný systém vnitřní kontroly.
That is possible only if we also put in place a reliable, solid, internal control system.
Evropský systém regulace v této oblasti je spolu s databází RAPEX a označením ES dostatečně spolehlivý, je třeba ho však posílit.
The European system of regulation in this area is solid enough, with RAPEX and the CE mark, but it needs to be strengthened.
Komise se svým postojem snaží překlenout hluboké rozdíly mezi postoji obou orgánů a poskytnout spolehlivý základ pro budoucí diskusi.
The Commission position aims to breach the gap between the positions of the two institutions and to provide a solid basis for future discussion.
spolehlivý
volume_up
relied {im. bier.}
Jak však Komise navrhuje, je nezbytné, aby informace byla kontrolována nezávisle a byla tak spolehlivá.
However, just as the Commission has proposed, it is necessary for the information to be monitored objectively so that it can be relied upon.
spolehlivý (też: neměnný, pevný, rovnoměrný, solidní)
volume_up
steady {przym.}
spolehlivý (też: důvěryhodný)
volume_up
trusted {przym.}
spolehlivý (też: důvěryhodný, věrohodný)
Musí mluvit pevněji a jednotněji a reagovat mnohem rychleji, aby mohla působit jako důvěryhodný a spolehlivý partner.
It must speak with a more powerful and more unified voice and respond much more quickly, in order to be able to act as a trustworthy and reliable partner.
Velmi by pomohlo, kdyby se Evropská unie stala jako důvěryhodný a spolehlivý partner účastníkem při řešení tohoto konfliktu.
It would make a great difference if the European Union became involved in resolving this conflict, acting as a trustworthy and reliable entity.
spolehlivý (też: neomylný)
spolehlivý
spolehlivý
volume_up
trusty {przym.}
Politika soudržnosti EU může být v této souvislosti také stejně spolehlivý a účinný nástroj.
The EU's Cohesion Policy can be an equally credible and effective instrument in this context as well.
Potřebujeme proto jasná a spolehlivá pravidla, v neposlední řadě i s ohledem na finanční výkyvy, a to je výzva, před kterou bude stát pan komisař Barnier.
We therefore need clear and credible rules, not least in view of the financial turbulence, and Commissioner Barnier is going to rise to this challenge.
spolehlivý (też: bezúhonný, nežalovatelný)
spolehlivý (też: pevný, přesvědčený)
spolehlivý (też: pevný, přesvědčený, stabilní)

Przykłady użycia - "spolehlivý" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechDůležité je, aby byl daný systém spolehlivý, protože jeho provoz musí být nepřetržitý.
The reliability of the system is important, as operation must be continuous.
CzechKompromis postavil budoucí politiku EU týkající se kvality ovzduší na spolehlivý základ.
The compromise puts the EU's future air quality policy on a sound footing.
CzechZároveň byl zaveden spolehlivý právní rámec, který má zaručit všeobecné služby.
At the same time a sound legal framework has been put in place to guarantee universal services.
CzechJedná se o spolehlivý standard při postupu vpřed v oblasti zaměstnanosti a sociálních vztahů.
This is a sound standard for us in moving forward on employment and social relations.
CzechSpolehlivý systém pojištění vkladů na evropské úrovni jistě v tomto směru přispěje.
A sound, European-level deposit-guarantee system is bound to make a contribution in this respect.
CzechVýsledek tohoto hlasování nelze v žádném případě považovat za spolehlivý.
There is no way that this can be a safe vote.
CzechNechci se dočkat toho, jak bude spolehlivý nizozemský důchodový systém trpět kvůli chaosu v některých jiných členských státech.
I do not want to see the robust Dutch pension system suffer because of the chaos in some other Member States.
CzechByl by to jistě spolehlivý nástroj.
CzechVytvořit spolehlivý ochranný deštník proti tomuto riziku není možné, pokud Evropa a USA nebudou za tímto účelem spolupracovat.
It will be impossible to create an effective protective umbrella against this hazard unless Europe and the US cooperate to this end.
CzechPodle Komise vytvoří tento postoj spolehlivý rámec schopný řešit ekonomickou a finanční krizi stejně jako pokračovat ve strukturální reformě.
According to the Commission, this approach will create a sound framework capable of tackling the economic and financial crisis as well as continuing structural reform.
CzechSpolehlivý systém finančního řízení se musí zaměřovat na výdaje a kontrolu i na boj proti nesrovnalostem, zejména na jednání spáchané s úmyslem podvodu.
A sound system of financial management needs to focus on expenditure and the control and fighting of irregularities, and especially those committed with fraudulent intent.
CzechVítám proto tento účinný, spolehlivý a udržitelný program znovuusídlování nabízející trvalé řešení pro uprchlíky, kteří se nemohou vrátit do země svého původu.
I therefore welcome this effective, sound and sustainable resettlement programme, providing a durable solution for refugees who cannot return to their country of origin.
CzechŽádám o to, aby rozhodnutí, která přijímáme na všech úrovních, odpovídala tomu, že náš proces jednání je spolehlivý, důvěryhodný, seriózní a věrný našim hodnotám.
I am asking for the decisions that we take at all levels to be absolutely consistent with the reliability, credibility, seriousness and loyalty of our process of negotiation.
CzechHlasuji pro zprávu proto, že podporuje potřebu společně budovat systém, který bude udržitelný, spolehlivý a který poskytne přiměřené důchody na úrovni členských států.
I am voting for this report because it advocates the need to build a system together that is sustainable, safe, and that provides adequate pensions at Member State level.
CzechVzhledem k současné plynové krizi v Evropě, je třeba zdůraznit, že se Bělorusko osvědčilo jako obzvláště spolehlivý partner, co se týče dodávek plynu do Evropské unie.
Given the present gas crisis in Europe, it must be underlined that Belarus has proved a particularly stable partner as regards the transit of gas supplies to the European Union.