"spojenectví" - angielskie tłumaczenie

CS

"spojenectví" po angielsku

CS spojenectví
volume_up
{nijaki}

spojenectví (też: aliance, spojení, spolek, společenství)
volume_up
alliance {rzecz.}
A s vámi by vytvořil pracovní spojenectví pomocí tohoto dialogu.
And it would build a working alliance with you through that dialogue.
Spojenectví pro výzkum na této otázce pracuje již několik let.
The Research Alliance has been working for a few years on this item already.
Spojenectví Parlamentu a Komise je proto nezbytné.
An alliance between Parliament and the Commission is, therefore, vital.
spojenectví
volume_up
hookup {rzecz.}

Przykłady użycia - "spojenectví" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechJe třeba, abychom byli ambiciózní a sjednocení a navazovali strategická spojenectví.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
CzechJak můžete vést Evropu proevropsky, když vstupujete do spojenectví tohoto druhu?
How can you lead Europe in a pro-European way if you enter into alliances of this kind?
CzechPro dodávky a zabezpečení energie začalo být nezbytné uzavírat spojenectví.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
CzechEvropská unie by měla vytvářet spojenectví na globální úrovni, zejména s rozvojovými zeměmi.
The European Union should form alliances at global level, notably with developing countries.
Czech30Project.org je spuštěn, a já jsem dala pro začátek dohromady spojenectví několika organizací.
The 30Project.org is launched, and I've gathered a coalition of a few organizations to start.
CzechPředstavuje obrovské odhodlání lidí a vytváří těsnější spojenectví občanů a Evropské unie.
It reflects the huge determination of individuals and strengthens the bond between citizens and the EU.
CzechMísto toho musí rozvinout postup zdola nahoru v úzkém spojenectví se všemi aktéry v regionech.
Instead, it must develop a bottom-up process in close partnership with all the players in the regions.
CzechVe středověkých společnostech bylo definováno spojenectví a identita především na základě náboženství.
In medieval societies there were defined allegiances. An identity was defined primarily by religion.
CzechDoba chování: kde myšlenky a narativy stále více ovlivňují chování a identitu a spojenectví.
The age of behavior: where ideas and narratives were increasingly defining behavior and identity and allegiances.
CzechNeměla by usilovat o nějaký druh spojenectví.
It should not be looking to find some kind of ally.
CzechNeustále pokoušel štěstí, co se týkalo jeho spojenectví s Bushovou vládou a jeho konfrontační politiky v oblasti.
He has constantly pushed his luck in terms of his allegiance to the Bush administration and his policy of confrontation in the region.
CzechZdůrazňuje, že všechny evropské státy mají právo svobodně provádět svou vlastní zahraniční politiku, uzavírat spojenectví a podobně.
It emphasises that all European States have the right freely to determine their foreign policy and their alliances, and so on.
CzechPři všech budoucích diskusích o práci Rady musí být Evropská unie schopna vytvářet spojenectví a promlouvat k ostatním partnerům.
In any future discussions of the Council's work, the European Union must be able to build alliances and to reach across to other partners.
CzechMusíme také posílit spojenectví se zeměmi a regiony, které sdílejí naši vizi úspěchu v mezinárodních jednáních o klimatu.
We must also strengthen alliances with countries and regions who share our vision of a successful outcome in the international climate negotiations.
CzechTato zpráva vykresluje děsivý obraz následků organizací NATO vedené války v Afghánistánu, která se těšila spojenectví a podpoře EU.
This report paints a disastrous picture of the consequences of a NATO-led war in Afghanistan that has had the complicity and support of the EU.
CzechÚřadující předseda Rady si je jako občan Portugalska určitě vědom, že moje země, Anglie, má jedno z nejstarších spojenectví právě s jeho zemí.
Being Portuguese, the President-in-Office will know that my own country, England, has one of the oldest of alliances with his country.
CzechV tom bude mít rozhodující význam úloha regionálního a odvětvového spojenectví a je nezbytné, aby Evropská unie tato spojenectví posílila a rozšířila.
The role of regional and sectoral alliances will be fundamental there, and the European Union must strengthen them and extend them.
CzechNedávné události v severní Africe a Asii ukazují, že Evropská unie potřebuje posílit svou zahraniční politiku a spojenectví, jichž se účastní.
Recent events in North Africa and Asia show that the European Union needs to strengthen its foreign policy and the alliances in which it participates.
CzechPokud se týká lidských práv, jsme svědky toho, jak Afričané uzavírají spojenectví pokaždé, když se v Evropě vysloví oprávněná kritika podmínek v konkrétních zemích.
On human rights, we see Africans closing ranks whenever warranted criticism of conditions in specific countries is voiced in Europe.
CzechA pak jsme se přesunuli do éry 19. století, kdy byl vzestup evropských národních států, kde identita a spojenectví byly definovány podle etnika.
And then we moved on into an era in the 19th century with the rise of a European nation-state where identities and allegiances were defined by ethnicity.