"spojený s" - angielskie tłumaczenie

CS

"spojený s" po angielsku

EN

CS spojený s
volume_up
{przymiotnik}

spojený s
Všechny jsou spojeny s celou procedurou a všemožně usilují o to, aby byl vytvořen dobrý návrh.
All are involved in the whole procedure and doing their utmost to make it a good proposal.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "spojený s"

spojený przymiotnik
s przyimek

Przykłady użycia - "spojený s" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechJsou spojeny s řadou sociálních problémů, které přitahují trestnou činnost.
It is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
CzechJe třeba, aby tato práce měla nějaký zvláštní pracovní status spojený s odměňováním.
This work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration.
CzechTy jsou také spojeny s chronickou chudobou, kterou Haiti trpí po mnoho let.
The latter is also linked to the chronic poverty that Haiti has endured for many years.
CzechTo je častý problém spojený s naší podporou rozvoje a přidružení.
That is a common problem in connection with our development and association aid.
CzechPoprvé budou konkrétní požadavky v oblasti CO2 spojeny s výrobním procesem.
For the first time, the specific CO2 requirement will be linked to the production process.
CzechTyto podmínky jsou zcela jistě spojeny s modernizací školských vzdělávacích systémů.
Those conditions are most certainly linked to the modernisation of school education systems.
CzechStáže musí být spojeny s dostatečným odměňováním a sociální ochranou.
Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.
CzechBývalé tajné služby jsou úzce spojeny s korupcí a organizovaným zločinem v regionu.
The former secret services are closely linked to corruption and organised crime in the region.
CzechPoprvé budou požadavky v oblasti CO2 spojeny s výrobky a výrobním procesem.
For the first time, CO2 requirements will be linked to a product and to a production process.
CzechTito tuleni kroužkovaní také žijí neustále venku, celý jejich život je spojený s ledem.
These ringed seals also live out their entire life cycle associated and connected to sea ice.
CzechObvykle máme s ostrovy spojeny příjemné myšlenky - rádi tam jezdíme, je tam sluníčko, teplo.
Usually, we have pleasant thoughts of islands, we like to go there - the sun, the warmth.
CzechKomise v následujících dnech přijme návrh postoje EU spojený s tímto zasedáním.
The Commission will, in the coming days, adopt a proposal for the EU position in view of this meeting.
CzechA konečně, poslední bod: tvrdil jste, že tyto dohody nejsou spojeny s žádnými finančními prostředky.
Lastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.
CzechVíme například, že až dvě třetiny onkologických onemocnění jsou spojeny s věkem nad 60 let.
We know, for example, that up to two thirds of cancers are associated with an age of over 60.
CzechToto spojenectví a vzájemná solidarita však byly spojeny s příliš mnoha temnými momenty.
There have, however, been too many drawbacks associated with this alliance and mutual solidarity.
CzechSkupiny o méně než 20 osobách budou spojeny s další skupinou návštěvníků.
Groups of fewer than 20 will be asked to join another group.
CzechZávěrem mi dovolte, abych se zabýval ještě jedním z problémů, který je spojený s neplodností.
In conclusion, I would like to mention the issue of infertility.
CzechVůči těmto zemím máme závazek spojený s klimatem odhadem 100 miliard EUR ročně.
We have a serious climate-related obligation towards these countries of an estimated EUR 100 billion a year.
CzechZrušením částečného odstavení by se odstranila také většina podmíněností, které jsou s ním spojeny.
Removing partial decommissioning would remove also most of the conditionalities attached to it.
CzechPřitom tyto operace by neměly být spojeny s nasazením armády.
These operations should not be linked to military deployments.