"spojený" - angielskie tłumaczenie

CS

"spojený" po angielsku

volume_up
spojený {przym. m.}

CS spojený
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

spojený
volume_up
linked {przym.}
Přitom tyto operace by neměly být spojeny s nasazením armády.
These operations should not be linked to military deployments.
Polsko a Ukrajina jsou spojeny dlouhou historií jako sousedé.
Poland and Ukraine are linked by centuries of history as neighbours.
Je třeba, aby tato práce měla nějaký zvláštní pracovní status spojený s odměňováním.
This work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration.
spojený (też: připojený, souvislý, zapojený)
volume_up
connected {przym.}
Bezpečnost a svoboda široké veřejnosti jsou však vždy spojeny se svobodou jedince.
The safety and freedom of the general public are always connected to the freedom of the individual, however.
Tito tuleni kroužkovaní také žijí neustále venku, celý jejich život je spojený s ledem.
These ringed seals also live out their entire life cycle associated and connected to sea ice.
(Smích) Ale mnohem víc spojený se sítí.
(Laughter) But it's much more connected to the Web.
spojený
volume_up
united {przym.}
Spojený hlas 58 % obyvatel Evropy se tak znovu prosadil.
Therefore, the united voice of 58% of Europe's citizens is making itself heard again.
Evropská unie a členské státy jsou spojeny.
The European Union and the Member States are united.
Dnes spojený Parlament toto velmi jasné poselství má k dispozici, a jsem si jista, že bude vyslyšeno.
Today the united Parliament had this very clear message, and I am sure it will be heard.
spojený (też: společný)
volume_up
joint {przym.}
spojený
volume_up
joined {przym.}
spojený (też: smíchaný, tavený)
volume_up
fused {przym.}
volume_up
bonded {przym.}
spojený (też: sloučený)
volume_up
merged {przym.}
Otázky 10 a 11 byly spojeny, protože se velmi podobají, ale oba autoři chtějí využít možnosti položení doplňujících otázek panu ministrovi.
Questions 10 and 11 have been merged as they are very similar, but their authors will both get the chance to put supplementary questions to the Minister.
spojený (też: sjednocený)
volume_up
reunited {przym.}
spojený (też: sloučený)
volume_up
coalesced {przym.}
spojený (też: porcovaný, skloubený)
volume_up
jointed {przym.}
spojený (też: sjednocený, společný)
volume_up
conjoint {przym.}
spojený (też: kombinovaný)
volume_up
conjunct {przym.}
spojený
volume_up
conjoined {przym.}
spojený
volume_up
spliced {przym.}

Przykłady użycia - "spojený" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechChudoba je také stav mysli spojený se ztrátou důstojnosti a pocity ponížení.
Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
CzechPovinnosti, které jsou s členstvím v EU spojeny, musí přejít z papíru do praxe.
The obligations that go with EU membership must be transferred from paper to practice.
CzechJsou spojeny s řadou sociálních problémů, které přitahují trestnou činnost.
It is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
Czech(SK) Chtěla bych zdůraznit tři klíčové body, které jsou s tímto tématem spojeny.
(SK) I would like to stress three key points in relation to this issue.
CzechZískáme novou syntézu, Hardyho a Darwinovy teorie budou spojeny dohromady.
You'll get a new synthesis. Hardy's ideas and Darwin's ideas will be blended together.
CzechTo je častý problém spojený s naší podporou rozvoje a přidružení.
That is a common problem in connection with our development and association aid.
CzechDala by tak příklad jiným zemím nehledě na obtíže, které jsou s tím spojeny.
In this way, it would give an example to other countries, despite the difficulties involved.
CzechStáže musí být spojeny s dostatečným odměňováním a sociální ochranou.
Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.
CzechS přijímáním nových zaměstnanců sítě SOLVIT budou pochopitelně spojeny také určité náklady.
Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.
CzechJsou spojeny se stranou pana Di Pietra, která je hlavním iniciátorem této dnešní rozpravy.
It refers to Mr Di Pietro's party, which is the driving force behind this debate today.
CzechS postavením eura jsou však také spojeny povinnosti a rizika.
However, the status of the euro also brings with it responsibilities and risks.
CzechObvykle máme s ostrovy spojeny příjemné myšlenky - rádi tam jezdíme, je tam sluníčko, teplo.
Usually, we have pleasant thoughts of islands, we like to go there - the sun, the warmth.
CzechKomise v následujících dnech přijme návrh postoje EU spojený s tímto zasedáním.
The Commission will, in the coming days, adopt a proposal for the EU position in view of this meeting.
CzechA konečně, poslední bod: tvrdil jste, že tyto dohody nejsou spojeny s žádnými finančními prostředky.
Lastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.
CzechVíme například, že až dvě třetiny onkologických onemocnění jsou spojeny s věkem nad 60 let.
We know, for example, that up to two thirds of cancers are associated with an age of over 60.
CzechVšechny jsou spojeny s celou procedurou a všemožně usilují o to, aby byl vytvořen dobrý návrh.
All are involved in the whole procedure and doing their utmost to make it a good proposal.
CzechToto spojenectví a vzájemná solidarita však byly spojeny s příliš mnoha temnými momenty.
There have, however, been too many drawbacks associated with this alliance and mutual solidarity.
CzechSkupiny o méně než 20 osobách budou spojeny s další skupinou návštěvníků.
Groups of fewer than 20 will be asked to join another group.
CzechJednou z těchto dvou věcí je cirkus spojený se stěhováním Parlamentu a s cestováním do Štrasburku a zpět.
One is Parliament's travelling circus shuttling back and forth to Strasbourg.
CzechZávěrem mi dovolte, abych se zabýval ještě jedním z problémů, který je spojený s neplodností.
In conclusion, I would like to mention the issue of infertility.